Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Newsletter 13/květen 2010

Newsletter 13/květen 2010

10.05.2010:
V rámci OP ESPON vám přibližujeme informace z Newsletteru č. 13. 
Květen letošního roku je měsícem nových výzev a událostí, je proto pravý čas zapojit se do programu ESPON.
 
S měsícem květnem a následujícím období jsou spojeny následující události a aktivity:
 

Otevření nových výzev k předkládání návrhů

- pro 2 projekty Aplikovaného výzkumu, 8 Cílených analýz a Nadnárodní síťové aktivity národních kontaktních míst ESPON (ECPs). Dostupný rozpočet na všechny tyto projekty činí 5 900 000 Euro. Uzávěrka přihlášek je 28. června 2010. Více zde    .
 
  • Info Day o nových výzvách a Partner Café (18. května, Brusel) - Událost je jedinečnou příležitostí, jak získat informace o nových možnostech financování a setkat se s potenciálními projektovými partnery. Pro nalezení vhodného potenciálního partnera je doporučeno nahlédnout do seznamu potenciálních partnerů, ve kterém jich je dnes uvedeno celkem 148 z 25 zemí. Více informací naleznete zde    .
  • Seminář finančních manažerů (19. května, Brusel) - Cílem semináře je informovat finanční manažery vedoucích a projektových partnerů projektů výzvy vyhlášené v září roku 2009. Informace budou zaměřeny mj. na oblast kritérií způsobilosti, uzavírání smluv, oznamovací a monitorovací procesy, požadavky na zveřejňování, stejně jako na otázky administrativní, právní a praktické. Seminář bude taktéž přístupný finančním kontrolorům prvního stupně. Ti zde mohou získat konkrétnější informace o specifikách programu ESPON 2013 a o minimu požadavků na uznání výdajů. Více zde    .
  • Veřejný seminář „Důkazy programu ESPON pro tvorbu regionální politiky“ (9. – 10. června, Madrid) - Ústředním tématem tohoto semináře bude přispění regionů ke Strategii Evropy 2020 a využití výsledků programu ESPON při tvorbě politik podporující konkurenceschopnost a územní soudržnost. Registrace     je možná do 12. května 2010.
  • Schválení a zahájení velkého počtu nových projektů vybraných Monitorovacím výborem
  • Několik probíhajících projektů již dalo k dispozici výstupy ze závěrečných a průběžných zpráv z aplikovaných výzkumů, cílených analýz a z databáze programu ESPON. K nim byly zpracovány komentáře a tzv. „blunder necking“.


Nové kolo výzev k předkládání návrhů na další cílené analýzy a na databázi programu ESPON fáze II bude otevřeno v srpnu tohoto roku.

  • Jsou zpracovávána témat pro závěrečných 6–8 projektů aplikovaného výzkumu, které mají být zahájeny roku 2011.
  • Vycházejí nové publikace programu ESPON a probíhá marketing programu včetně propagace výsledků na evropské úrovni.
  • Program se snaží o usnadnění podmínek procesu a o následné zajištění co možná nejjednodušší a nejúčinnější implementace operací
  • Realizujeme nezbytný finanční management a audit operací na nejvyšší úrovni tak, aby byla zajištěna požadovaná rychlost plateb a výdajů z rozpočtu programu ESPON.
Výzkum programu ESPON na témata budoucích projektů aplikovaného výzkumu
Program ESPON 2013 zastřešuje v termínu od 18. 3. do 26. 8. 2010 výzkum na výběr témat budoucích projektů Aplikovaného výzkumu. Výběr se uskuteční na základě odpovědí ze strany 220 zainteresovaných subjektů z celé Evropy. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách programu ESPON v druhé polovině měsíce června.
 
Předpokládané možnosti budoucího financování programu ESPON
Monitorovací výbor na svém zasedání v únoru 2010 rozhodl o oznamovacím kalendáři budoucích výzev programu ESPON:
·        Výzvy k předkládání návrhů 2010: 24. 8. 2010 – 19. 10. 2010
·        Výzvy k předkládání návrhů a vyjádření zájmů 2011: leden 2011 – březen 2011
·         Výzvy k předkládání návrhů 2011: září 2011 – listopad 2011
 

Další události

 
Koordinační jednotku programu ESPON v Lucembursku navštívil 3. května 2010 komisař Evropské unie Johannes Hahn
Komisař byl podrobně informován o programu ESPON 2013, jeho úloze v rámci strukturálních fondů a o mnoha současných aktivitách programu. Obzvláště se zajímal o předpokládanou dynamiku a scénáře, migrační a populační předpovědi a trendy a o evropský rozměr urbánní politiky včetně sociálních aspektů. Komisař se v průběhu své návštěvy setkal s Romainem Diederichem a Thiemo Eserem z řídícího orgánu programu a s Peterem Mehlbyem, ředitelem Koordinační jednotky ESPON.
 
Jarní seminář „Databáze programu ESPON“ (6. května, Lucemburk)
Program ESPON v úzké spolupráci s Univerzitou Paris 7 – UMS RIATE – vedoucím partnerem projektu databáze programu ESPON, zorganizoval technický seminář. Ten byl zaměřen na databázi programu ESPON, konkrétně na dvě hlavní témata: management časových řad a odhad chybějících hodnot. Více zde    .
 
Výsledky a zprávy programu ESPON: Mapa měsíce „Dopady scénářů dopravní politiky na území“
Snížení emisí představuje klíčový cíl Evropské unie a Strategie Evropy 2020 naplňující cíle 20-20-20 zaměřené na snížení skleníkových plynů v EU. Mapa měsíce    , zpracovaná v rámci projektu TIPTAP (Territorial Impact Package for Transport and Agricultural Policies), zachycuje evropské regiony postižené nadměrnými emisemi v různých scénářích dopravní politiky.
 
Územní scénáře: nové nástroje pro místní-regionální území
Cílem Územních scénářů je vyvinout regionální metodiku a nástroje predikce odpovídající regionálně-místnímu měřítku, při zohlednění evropského hlediska. Průběžná zpráva mj. představuje metodologii a první dosažené výsledky s ohledem na tvorbu kvalitativního scénáře. Průběžná zpráva a související dokumenty jsou dostupné zde    


EDORA – European Develepment Opportunities in Rural Areas (Evropské rozvojové příležitosti ve venkovních oblastech)

Nedávný seminář v Londýně zabývající se návazností programu ESPON na INTERREG, určil směr, ve kterém výzkum programu ESPON může prohloubit porozumění mezi partnery obou programů. Článek zabývající se tímto tématem je dostupný na této adrese    .


TIPTAP - Territorial Impact Package for Transport and Agricultural Policies (Balíček územních dopadů na dopravní a zemědělskou politiku)

Závěrečná zpráva projektu TIPTAP je nyní dostupná na internetu    .


ESPON TEDI (Územní diverzita v Evropě)

ESPON TEDI – Územní diverzita v Evropě – je aplikovaným projektem pokrývajícím otázky ekonomického a sociálního rozvoje v regionech s územními specifiky. Pro sestavení všeobecného závěru využil projekt reprezentativního vzorku. Zpráva mj. ukazuje, že v souvislosti s ekonomickou krizí jsou „TeDi oblasti“ v rozporuplné pozici – na jedné straně jim jejich relativní izolovanost od hlavních metropolitních území umožňuje být méně náchylnými k finančnímu poklesu, na druhé straně vysoký stupeň ekonomické specializace může „TeDi oblasti“ vystavit významné fluktuaci z hlediska tržních cen. Koncept závěrečné zprávy je k dispozci zde    , její konečná podoba bude zveřejněna do 12. května 2010.


Zpráva "Regionální využití znalostí z programu ESPON - inspirace pro vědce a odborníky"

Koordinační jednotka programu ESPON zorganizovala v úzké spolupráci se švédským předsednictvím Rady Evropské unie ve dnech 2. - 3. prosince v Malmö seminář programu ESPON, na kterém byly prezentovány první zkušenosti z Cílených analýz. Výstupy z debaty, určené pro snazší integraci evropských vizí do regionálně-místní analýzy a do tvorby politik, jsou nyní spolu s dalším rozšířením obsaženy ve zprávě ze semináře    . Tato zpráva má sloužit všem odborníkům, vědcům na regionální úrovni a zainteresovaným skupinám, stejně jako vědcům v rámci sítě programu ESPON.

Zpráva z projektu METROBORDER (Přeshraniční polycentrické metropolitní regiony)
Cílem projektu METROBORDER je zmapovat a lépe pochopit struktury a fungování tohoto územního typu. Projekt zahrnuje jak evropské hledisko, tak úroveň případové studie (Horní Rýn, Větší region).

Na evropské úrovni byly stanoveny 4 indikátory:
1.      Rozvoj přeshraniční dopravy v letech 2000-2006, který vykázal obrovskou dynamiku a kvantitu, počínaje několika tisíci dojížďkami za den (Vídeň – Bratislava, Kodaň – Malmö), konče 130 tisíci dojížďkami (oblasti Lucemburku).
2.      Srovnání přeshraničních dopravních linek v rámci 11 regionů.
3.      Hustota a nárůst populace, které jsou analyzovány prostřednictvím indexu demografické konvergence, poukazující na fakt, že některé regiony mají tendenci ke konvergenci, zatímco jiné k divergenci.
4.      Rozvoj populace na obou stranách hranic, který vykazuje rozdílnost regionů. Ta může být způsobena (absencí) jazykových bariér nebo rozdílnostmi na trhu nemovitostí a na trhu práce. Obecně lze ve většině případů sledovat trendy k narůstající asymetrii. Zpráva je k dispozici  zde    .
 

Program ESPON ve vaší zemi


Setkání v České republice

Monitorovací výbor České republiky uspořádal informační setkání, které se uskutečnilo 30. března 2010 v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj. Akce, které se zúčastnilo 36 odborníků, zástupců ministerstva, regionální/místní správy a univerzit, byla zaměřena na informace o blížících se výzvách programu ESPON a na hlavní výstupy výzev ze v září loňského roku. Zástupci Národního kontaktního místa programu ESPON seznámili přítomné s praktickým využitím nástrojů programu. 

Volné místo
Koordinační jednotka programu ESPON hledá 2 praktikanty na pětiměsíční spolupráci v mezinárodním týmu. Uzávěrka přihlášek je 24. května 2010 v 16 hodin. Bližší informace naleznete zde    .

Registrace
Pokud považujete zprávy programu ESPON za zajímavé a užitečné, oslovte i ostatní, aby se zaregistrovali: http://www.espon.eu/main/Menu_Press/Menu_Subscribe/contactform.html