Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Newsletter č. 12/březen 2010

Newsletter č. 12/březen 2010

08.03.2010: V rámci OP ESPON 2013 Vám přibližujeme informace z Newsletteru č. 12.

Zpráva z koordinační jednotky ESPON

Co očekáváme v roce 2010

Monitorovací výbor ESPON ve dnech 16. a 17. února rozhodl o zahájení nových 24 projektů. Devět z nich spadá pod projekty aplikovaného výzkumu, jeden vědecký projekt pod územní indikátory a indexy a dva jsou nové v rámci nadnárodních síťových aktivit, ve kterých jsou aktivními partnery národní kontaktní místa programu ESPON.
 
Stejně významný je pokrok ve využití výsledků programu ESPON v cílených analýzách prostřednictvím národních, regionálních a místních zainteresovaných subjektů (stakeholders). Zde jde o dva nové projekty pro odborníky, kteří budou provádět cílenou analýzu. Také bylo vybráno deset nových zainteresovanými subjekty iniciovaných projektových záměrů, které budou ve spolupráci se zainteresovanými subjekty zahrnuty do projektových specifikací tak, aby byly připraveny pro příští výzvu k předkládání návrhů.
 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru ukazuje, že program ESPON 2013 je nyní velmi dobře rozběhnut. V letech 2010 a 2011 ale dojde k mnohem více aktivitám – budou vyhlášeny další čtyři výzvy k předkládání návrhů a vyjádření zájmu. V rámci programu předpokládáme dvacet nových projektů.
 
Významnou novinkou je zkrácení intervalů mezi jednotlivými výzvami. V tomto roce bude první výzva vyhlášena 3. května, další předpokládáme 24. srpna a poslední dvě budou vyhlášeny v roce 2011. Květnová výzva bude zahrnovat znovuvyhlášení dvou projektů aplikovaného výzkumu, u kterých nedošlo ke schválení v loňském září, ale také řadu nových cílených analýz vybraných na posledním zasedání Monitorovacího výboru a dalších nadnárodních síťových aktivit sítě národních kontaktních míst programu ESPON. 
 
Pokud jde o komunikaci a kapitalizaci výsledků, v roce 2010 dojde k mnoha událostem. Budou organizovány informační dny (Info Days) zaměřené na potenciální uživatele programu, ale také řada činností a událostí podporujících povědomí o celoevropské územní dynamice.
 
V roce 2010 budou dostupné první konečné výsledky mnoha projektů aplikovaného výzkumu a cílených analýz, které budou základem pro první syntetickou zprávu programu ESPON, jež bude publikována v říjnu tohoto roku. Letos také vyjdou další publikace sledující evropské území.
 
Pokud jde o události, 9. a 10. června proběhne za španělského předsednictví Evropské unie ve městě Alcala de Henares open seminář s názvem Zaměření programu ESPON na tvorbu regionálních politik. Seminář se bude zabývat znalostní základnou programu jako potenciálem pro územní analýzy a tvorbu politik zejména na regionální úrovni. Na podzim proběhne konference o cílených analýzách, bude realizováno několik workshopů, v říjnu tzv. Open Days atd.
 
To vše představuje velmi zajímavý, podnětný a rušný rok 2010. Pro aktuální informace prosím pravidelně navštěvujte novou webovou stránku     programu ESPON.
 
Peter Mehlbye
ředitel Koordinační jednotky ESPON  
 

Výzvy k předkládání návrhů programu ESPON v roce 2010 

První výzva bude vyhlášena 3. května. Budou v ní zahrnuty dva projekty aplikovaného výzkumu (Evropská moře v územním rozvoji a Indikátory a perspektivy služeb všeobecného zájmu v územní soudržnosti a rozvoji), několik cílených analýz a nadnárodní síťové aktivity národních kontaktních míst. Info Day a Partner Café, které představí nové finanční možnosti a podmínky pro přihlášení, se budou konat 18. května. Podrobnosti k uvedeným akcím budou brzo zveřejněny na webových stránkách programu ESPON.
 

Partner Café: Váš nástroj k nalezení partnerů

Přehled o potenciálních projektových partnerech je užitečným nástrojem pro podporu nadnárodních projektových skupin. V současnosti je v něm 137 potenciálních partnerů z 23 zemí. Více zde    
 

Nové webové stránky programu ESPON

ESPON již vyhlásil úmysl realizovat svoje nové webové stránky. Nový způsob navigace a struktury je pro uživatele jednodušší a umožní snazší cestu k nalezení informací o projektech, publikacích, událostech, výzvách, indikátorech a vědeckých nástrojích souvisejících s územním rozvojem a dynamikou v Evropě. Nová webová stránka     umožňuje pomocí jednoho kliknutí snadný přístup k sedmi hlavním tématům odrážejícím potřeby uživatele (Program, Projekty, Jak se přihlásit, Události, Vědecké nástroje, Publikace a Tisk).
 
Nově se na webových stránkách objevují FAQ (často kladené otázky), Zkratky a další odkazy. Ve stavu přípravy je mnoho dalších atraktivních vlastností webových stránek, mezi nimi videoklipy a využití obrázků.
 

Průzkum programu ESPON v souvislosti s tématy budoucích projektů aplikovaného výzkumu

Monitorovací výbor programu ESPON zahájil diskusi o tématech posledních 6–8 projektů aplikovaného výzkumu vhodných pro program ESPON 2013. Další on-line průzkum bude následovat tak, aby byla pokryta aktuální poptávka tvůrců politik.
Tvůrci politik, odborníci, výzkumníci a další subjekty na poli územního plánování a soudržnosti budou požádáni o 10 minut času na vyplnění on-line dotazníku. Ten bude k dispozici od 15. března do 26. dubna t. r.
Odpovědi podpoří Monitorovací výbor programu ESPON co do určení a výběru konkrétních témat a zařadí politicky relevantní otázky do aplikovaného výzkumu. V červnu t.r. budou první 3–4 témata vybrána a zahrnuta do výzvy na projekty aplikovaného výzkumu začátkem roku 2011.
 

Nadcházející události

Jarní workshop "ESPON Database 2013" v Lucembursku

ESPON organizuje ve spolupráci s hlavním partnerem (University of Paris 7 Denis Diderot) workshop zaměřený na aktuální vývoj Databáze programu ESPON a na úkoly s ním spojené. Databáze je centrálním prvkem vědecké platformy programu ESPON a vstupy pro na územních indikátorech založené nástroje pro analýzu. Ty jsou významné jako nástroje průběžného územního monitorování. Workshop se bude konat v dubnu v Lucembursku. Více informací bude záhy zveřejněno na webových stránkách programu ESPON. 
 

Info Day o nových výzvách a Partner Café 18. května v Bruselu

Program ESPON 2013 organizuje 18. května v Bruselu v souvislosti s příští výzvou k předkládání návrhů Info Day. Součástí akce je také Partner Café. Registrace bude v nejbližší době k dispozici na webových stránkách programu ESPON. 
 

Seminář ESPON pro finanční manažery 19. května v Bruselu

Seminář se bude konat 19. května v Bruselu. Bude zaměřen na informace pro finanční manažery vedoucích a projektových partnerů schválených projektů výzvy ze září roku 2009. Obsahem semináře budou např. pravidla způsobilosti, způsob uzavírání smluv, podávání zpráv a monitorování, ale také požadavky na publicitu, administrativní, právní a praktické záležitosti související s koordinací a řízením projektů. Seminář je také určen pro finanční kontrolory prvního stupně, kteří budou chtít získat podrobnější informace o postupech programu ESPON 2013 a o minimálních požadavcích na certifikaci výdajů.
 

Workshop programu ESPON na výroční mezinárodní konferenci Asociace regionálních studií (Regional Studies Association RSA) v roce 2010

V průběhu konference s názvem „Regionální odpovědi na globální změny: aktéři, instituce a organizace“ konané 24.–26. května v maďarské Pécsi organizuje program ESPON workshop.

V rámci tématu „Prostorové plánování ve městech a regionech“ budou realizována následující zasedání programu ESPON související s regionální konkurenceschopností a soudržností:
1.      Územní konkurenceschopnost a soudržnost: Rozvojové cesty měst a městských aglomerací – koordinovat bude Moritz Lennert (Free University of Brussels, Belgie), vedoucí partner ESPON projektu FOCI.
2.      Územní konkurenceschopnost a soudržnost: Rozvojové možnosti různých typů venkovských oblastí – koordinovat bude Andrew Copus (UHI Millennium Institute, Spojené království), vedoucí partner ESPON projektu EDORA.
3.      Územní konkurenceschopnost a soudržnost: Účinky narůstajících cen energie – koordinovat bude Oihana Blanco Mendizabal (Innobasque, Španělsko), vedoucí partner ESPON projektu ReRISK.
Registrovat se můžete na webových stránkách RSA    
 

Open seminář: Zaměření programu ESPON na tvorbu regionálních politik 9. - 10. května ve Španělsku

Ve spolupráci se španělským předsednictvím EU organizuje program ESPON open seminář v Alcale (Španělsko). Cílem semináře je diskuse o využití prvních konečných výstupů projektů programu ESPON pro regionální tvorbu politik.
Součástí semináře budou diskuse o posledním vývoji politických priorit v souvislosti s budoucí politikou územní soudržnosti, o praktických příkladech politických procedur včetně evidence programu ESPON, o klíčových závěrech projektů ESPON co do regionální politiky a územní soudržnosti, ale také představení nových projektů a partnerů /zainteresovaných subjektů programu ESPON. Předpokládáme, že semináře se zúčastní široká obec tvůrců politik, vědců a dalších zainteresovaných subjektů od evropské po místní úroveň.

Výsledky a zprávy programu ESPON

Mapa měsíce: Ekonomická výkonnost evropských regionů

V roce 2000 rozhodla Evropská rada na svém jarním zasedání o Lisabonské strategii směřující k vytvoření Evropy vedoucí světovou znalostní ekonomií k roku 2010.

Globální ekonomický pokles dnes činí hlavní evropské problémy (globalizace, změny klimatu a stárnutí populace) ještě naléhavějšími. Evropská unie v současnosti diskutuje o nové strategii pro období po roce 2010 (Europe 2020 Strategy), nástupci Lisabonské strategie.
Tato nová společná agenda by měla Evropské unii pomoci najít východisko z krize a dostat se k udržitelnější, zelenější a více inovativní ekonomii, u které bude klíčovým faktorem znalost.
Strategie pro rok 2010 je nicméně stále významná a monitorování relevantních indikátorů a jejich územních rozměrů je nadále důležité.
Mapa měsíce je zaměřena na regionální diverzitu Evropy ve světle kombinovaného indikátoru s jasně ekonomickým zaměřením souvisejícím s Lisabonskou a „Europe 2020“ strategií. Více zde    
 

Energie - související zranitelnost evropských regionů

Projekt ReRISK předpokládá, že dopad narůstajících cen energie ovlivní regionální konkurenceschopnost a soudržnost, a že některé regiony mohou být tomuto fenoménu vystaveny více než jiné. Průběžná zpráva projektu tyto regiony identifikuje a odhaduje jejich zranitelnost.
Součástí zprávy jsou (1) Analýza clusterů, která představuje proces členění regionů EU do skupin s podobnou charakteristikou. Toto členění vyústilo v regionální typologie, které by měly umožnit regionálním tvůrcům politik učinit si obrázek o Evropě z různých hledisek a pomoci takto vytvářet jejich politickou agendu. (2) Případové studie a zkušební scénáře, které dokumentují proceduru vedoucí k formulaci politických doporučení prostřednictvím průzkumu mezi regionálními energetickými agenturami. (3) Diskusní část: Dopady klimatických změn na regionální energetické systémy určující dopady klimatických změn na regionální energetické plánování.
Čtěte aktualizovanou průběžnou zprávu projektu ReRISK     na webových stránkách ESPON.
 

SURE - Úspěch ekonomie konvergenčních regionů

Tento projekt je zaměřen na specifické problémy rozvoje konvergenčních regionů v rámci Evropské unie. Přestože těmto regionům byly přiděleny rozsáhlé dotace z fondů, ne všechny z nich tuto výhodu využily ve stejné míře. Některým se dosud nedaří zlepšit socio-ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.
Průběžná zpráva popisuje tři analytické kroky směřující ke konečnému cíli projektu – lepšímu pochopení a vysvětlení ekonomické nerovnováhy mezi různými evropskými regiony. Zpráva vnáší pohled do procedur a faktorů stojícími za diverzitou ekonomického rozvoje konvergenčních regionů.
Čtěte průběžnou zprávu projektu SURE     na webových stránkách ESPON.
 

CAEE - Případ pro aglomerační ekonomie v Evropě

Barcelona, Dublin, Lyon a Manchester byly důležitými aktéry ekonomického růstu v desetiletí předcházejícím globální recesi, což potvrzují východiska projektu CAEE – Případ pro aglomerační ekonomie v Evropě (The Case for Agglomeration Economies in Europe).

Čtěte průběžnou zprávu a výchozí dokumenty CAAE     na webových stránkách ESPON.
 

Seminář "Znalostní základna ESPON jako potenciál pro územní analýzu tvorby politik na regionální úrovni" ve švédském Malmö

Koordinační jednotka programu ESPON v úzké spolupráci se švédským předsednictvím Evropské unie uspořádala 2.–3. prosince 2009 interní seminář v Malmö. Semináře se zúčastnilo okolo 150 účastníků ze sítě ESPON – odborníků, zainteresovaných subjektů, tvůrců politik a místních představitelů. Seminář stimuloval živou diskusi a výměnu názorů na využití dokumentace programu ESPON v regionálních souvislostech.
 
Koordinační jednotka ESPON v současnosti dokončuje práce na zprávě ze semináře založené na diskusích, která poskytne některá vodítka pro regionální využití znalostí vycházejících z programu ESPON. Zpráva bude brzy k dispozici na webových stránkách ESPON. Více o semináři    
 

Volné místo v Koordinační jednotce ESPON v Lucembursku

Koordinační jednotka ESPON hledá do svého mezinárodního týmu projektového experta – koordinátora clusterů. Nástup co nejdříve. Nabídku, popis činnosti a způsob přihlášení najdete on-line zde    . Uzávěrka přihlášek je 22. března 2010.
 

Přihlaste se a komunikujte

Pokládáte-li ESPON Newsletter za zajímavý a užitečný, sdělte prosím ostatním, aby si zajistili pravidelné zasílání jeho anglické verze přihláškou k subskripci    .