Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Program ESPON 2013 - Informační bulletin ...

Program ESPON 2013 - Informační bulletin č. 8/26

16.07.2009:

V tomto elektronickém informačním bulletinu č. 8 vám nabízíme informace o nejnovějších vývojových trendech programu ESPON 2013.

Zpráva Koordinační jednotky ESPON:

Globalní ekonomická krize v evropských regionech a městech.

Doposud nejrozsáhlejší seminář ESPON Regionální a lokální účinky globální ekonomické krize je horkým tématem pro politiky, odborníky z praxe i vědecké pracovníky.
Hovoříme-li o globální ekonomické recesi, je třeba zdůraznit, že krize nadále pokračuje. I přes určité počáteční povzbudivé známky oživení však ještě zdaleka není jisté, zda klíčové parametry reálné ekonomiky, tj. nezaměstnanost a uzavírání podniků, již dosáhly dna. Výsledkem snah o změření teritoriálních dopadů krize v tomto stádiu proto mohou být v nejlepším případě jen momentální snímky, z nichž nelze činit žádné závěry o dalším střednědobém až dlouhodobém vývoji. Kromě toho dosud nejsou k dispozici data z regionů a měst, na jejichž základě by bylo možno posoudit místní dopady krize.
Na základě sledování strukturálních vývojových trendů však již lze formulovat informované odhady některých teritoriálních efektů probíhající krize. Na semináři ESPON, který se konal 3.-4. června v Praze, byly získány první poznatky k formulování možných účinků. Výběr nejdůležitějších informací z přednesených referátů:
·         Některé země jsou ovlivněny více než jiné, což závisí na výkonnosti národního hospodářství a na domácí poptávce.
·         Krize urychluje strukturální změny regionálních ekonomik, které lze očekávat v dlouhodobém horizontu v závislosti na kapitálové síle a potenciálech regionů.
·         Regiony, stejně jako mikroregiony a města, jsou krizí zasahovány nerovnoměrně, a to podle zranitelnosti jejich ekonomické základny.
·         Rozsah reálných dopadů je závislý na ekonomické specializaci regionů a na struktuře, velikosti a konsolidovanosti místních podniků.
·         Některé regiony zřejmě prosperují lépe než před krizí, která je nijak neovlivnila. Naopak, současnou ekonomickou situaci využívají ve svůj prospěch.
·         Větší města mohou utrpět více než menší města, protože jejich zapojení do světového trhu je hlubší a intenzivnější.
·         Velká města jsou však patrně lépe vybavena k absorbování negativních dopadů krize, protože jejich kapacita vyrovnávat účinky výkyvů na trhu práce je větší.
·         Ekonomická recese má zřejmě menší vliv na hlavní města zemí střední a východní Evropy než na města v jiných částech Evropy.
·         Dlouhodobé výhody by bylo možno získat soustředěním se na ozdravná opatření, k nimž by regiony a města přistupovaly s využitím příležitostí vyplývajících z různorodosti jejich aktiv.
 
·         Územní diagnostika by měla být zdokonalena jako nástroj ke zjišťování nejlepších opatření na potírání krize.
 
Na závěr první rozpravy lze konstatovat, že národně a odvětvově specifické dopady krize zasáhly území regionů a měst nahodile, kvazi v modelu náhodné distribuce. Příčinou je různá zranitelnost regionů a měst. Pokles ekonomické výkonnosti a nárůst nezaměstnanosti může často souviset se zranitelností národní ekonomiky  v kombinaci s orientací regionální/místní ekonomiky na export a s přítomností ekonomických odvětví s vysokým stupněm zranitelnosti, jako jsou finance a bankovnictví, bydlení a automobilový průmysl.  Důležitým faktorem je také kapitálová síla jednotlivých podniků, která může způsobit některé negativní dopady na místní trh práce. Zda v současných nárocích lépe obstojí menší či naopak větší města, zatím zůstává předmětem odborných diskusí. To ukážou až reálná data a fakta.  

Peter Mehlbye,
ředitel Koordinační jednotky ESPON


Otevřený seminář ESPON „Příležitosti územního rozvoje v podmínkách globální ekonomické recese“

Seminář se konal v Praze 3. – 4. června 2009 a byl uspořádán ve spolupráci Českého předsednictví Evropské unie, za přítomnosti Rostislava Vondušky, ministra pro místní rozvoj České republiky, Dirka Ahnera, generálního ředitele Evropské komise - DG Regio, představitelů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské investiční banky (EIB). Semináře se účastnilo cca 250 odborníků včetně politiků a vědeckých pracovníků z Evropy a sousedních zemí.
Seminář přinesl mnoho zajímavých poznatků a postřehů o teritoriálních rozměrech globální ekonomické krize a o výzvách a příležitostech pro regiony a města. Podrobné znění jednotlivých příspěvků je k dispozici na webových stránkách ESPON    .

Nové výzvy, v září 2009, na aplikovaný výzkum ESPON, cílené analýzy, vědecký pokrok a nadnárodní aktivity networkingu.

Vyhlášení nejbližší výzvy na předkládání návrhů a projevení zájmu o účast je plánováno cca na polovinu září 2009. Konečný termín pro předkládání návrhů a zájmu o účast je polovina listopadu 2009.
 (1) Výzvy na předkládání návrhů budou na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru vyhlášeny pro následujících 11 témat:
·         Atraktivita evropských regionů a měst pro obyvatele a návštěvníky.
·         Způsoby využití území v Evropě.
·         Územní spolupráce v nadnárodních oblastech a přes vnitřní/vnější hranice.
·         Dopravní dostupnost v regionálním/místním měřítku a modely dopravní dostupnosti v Evropě.
·         Póly sekundárního růstu v územním rozvoji.
·         Evropské perspektivy rozvoje na specifických typech území.
·         Územní dimenze inovační a znalostní ekonomiky.
·         Kontinentální územní struktury a toky (globalizace).
·         Indikátory a perspektivy služeb veřejného zájmu v územní soudržnosti a rozvoji.
·         Evropská moře a územní rozvoj.
·         Teritoriální a regionální citlivost směrnic EU.
 (2) Cílená analýza, jakožto nový typ Projektů ESPON (pod Prioritou 2), bude dále realizována na základě vyhlášení následujících výzev:
·         Výzva na předložení návrhů: Potenciál venkovských regionů/PURR (TCAP1), Nadnárodní metoda podpory evropské kooperace (Transnational Support Method for European Cooperation/TranSMec)
·         Výzva k vyjádření zájmu o účast: (maximálně) 10 nových projektových námětů
(3) Na podporu vědecké platformy v rámci aktivit ESPON (pod Prioritou 3 programu ESPON) bude zahájen jeden ze tří hlavních projektů:
·         Výzva na předkládání návrhů územních indikátorů (ukazatelů, indexů)
(4) Kapitalizace (tj. realizace včetně čerpání finančních prostředků z rozpočtu) v nadnárodním kontextu bude zahájena v rámci prvního kola projektů prováděných týmy kontaktních míst ESPON, a to vyhlášením
·         výzvy na předložení návrhů na max. 7 nadnárodních aktivit sítě Kontaktních míst ESPON.
Účast partnerů ze soukromého sektoru bude možná u předkládání návrhů na projekty aplikovaného výzkumu a cílené analýzy a na projekty územních indikátorů/indexů.
Na výzvy k vyjádření zájmu o účast na projektech cílené analýzy se mohou přihlásit, resp. být akceptovány jen úřady veřejné správy. Předkládat návrhy na Nadnárodní aktivity networkingu mohou jen potvrzená Kontaktní místa ESPON.


Nové počáteční zprávy ESPON

(1) Počáteční zpráva TeDi - Territorial Diversity in Europe je k dispozici na webových stránkách ESPON.
Účelem projektu je poskytnout lepší porozumění rozvojovým procesům probíhajícím na územích vně Pentagonu, která jsou definována jako izolovaná/ostrovní, hornatá, řídce osídlená nebo okrajová. Analýza by měla zejména zdůraznit, jak tako území mohou přispět k dosažení překlenutí evropských cílů vyjádřených v Lisabonské strategii a Göteborgské strategii. Projekt soustředí pozornost na reprezentativní vzorek takových regionů a z jejich analýzy odvodí obecnější závěry pro evropská území vystavená podobným územním specifikám. Termín pro předložení předběžné zprávy je 13. červenec 2009. Více    
(2) Počáteční zpráva METROBORDER – „Přeshraniční polycentrické metropolitní regiony“  je zveřejněna na webových stránkách ESPON.
Tento projekt se zabývá polycentrickým rozvojem příhraničních metropolitních regionů v Evropě. Je zaměřen na identifikaci kritérií, potenciálů a praktik governance na základě dostupných údajů o možnostech fungování příhraničních polycentrických metropolitních regionů v Evropě a návrhu opcí rozvojových strategií s víceúrovňovým přístupem, aplikovaných v případové studii zpracovávané pro dva regiony (Horní Porýní a Širší region (tj. Francie, Německo, Belgie). Předběžná zpráva bude k dispozici v únoru 2010.

Projekt ESPON CLIMATE – Klimatické změny a jejich územní účinky na regiony a místní ekonomiky v Evropě

Bližší informace k tomuto projektu viz na odkazu More. 13 partnerů analyzuje, jakým způsobem a do jaké míry ovlivní změna klimatu schopnost konkurence a soudržnost evropských regionů i celé Evropy. Více    

Kontaktní místo ESPON ve vaší zemi

Síť kontaktních míst (ESPON Contact Points, ECPs) je celoevropskou sítí veřejných institucí nominovaných příslušným členským/partnerským státem a formálně potvrzených Monitorovacím výborem Programu. Síť ECP podporuje program ESPON kapitalizací výsledků ESPON v nadnárodním kontextu, s cílem posílit informovanost a vnímavost politiků i pracovníků praxe z celé Evropy, stimulovat jejich zapojení a využívání výsledků ESPON. 
Síť ECP nyní zahrnuje 28 oficiálně potvrzených zemí. Na posledním jednání Monitorovacího výboru, 2. června 2009 v Praze, byla jako Kontaktní místo v Rumunsku potvrzena Universita Alexandru Ioan Cuza z IAŞI - Univerzitní centrum pro humánní geografii a územní plánování, odd. Inovační území: řízení regionů a součinnosti v území. Adresu Kontaktního místa ve vaší zemi najdete na webových stránkách ESPON    .

Seznam beneficientů Programu ESPON

Podle platných pravidel implementace Programu ESPON (EC No 1828/2006) musí být zveřejněny podrobné údaje o všech přímých beneficientech evropské politiky soudržnosti. Aktualizovaný seznam schválených beneficientů v rámci Programu ESPON 2013 je dostupný na webových stránkách ESPON    .

Volná místa

Koordinační jednotka ESPON hledá experty do mezinárodního týmu. Jsou volná dvě místa: finanční expert specializovaný na právo a služebně mladší expert. Konečný termín pro doručení žádostí je 8. července 2009 do 16:00 h. Více    

ESPON se účastnil konference stakeholderů v rámci oslav Evropského námořního dne

Konference se konala 19.-20. května 2009 v Římě. Při této události se v rámci bohatého programu uskutečnily workshopy politiků na vysoké úrovni, za velké účasti stakeholderů (zainteresovaných subjektů) z přímořských regionů a z námořního sektoru. ESPON byl zastoupen na workshopu 5 „Jak mohou atlasy pomoci při organizaci a podpoře činnosti na moři?“ Více viz na http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference_in_rome_en.html    

ESPON Partner Café

Kavárna partnerů ESPON poskytuje příležitosti pro nalezení partnerů při vytváření Nadnárodních projektových skupin, které budou připravovat návrhy pro projekty ESPON. 54 institucí ze 17 evropských zemí již využilo této příležitosti a přihlásilo se do seznamu sestaveného ESPONem. Vaše instituce se může také stát členem Partner Café. Stačí vyplnit a odeslat formulář “Partner Information Form”, který je k dispozici na webových stránkách ESPON.
Počínaje vyhlášením nejbližších výzev, ale i pak po dalších následujících výzvách, bude Program ESPON otevřený i soukromým institucím, které budou moci participovat v Nadnárodních projektových skupinách (TPGs). Partneři ze soukromého sektoru jsou též vítáni jako účastníci kavárny partnerů ESPON. Více    


Novinky ze Sdružení regionálních studií (Regional Studies Association, RSA)

Sdružení vyhlásilo výzvu k zasílání příspěvků na Každoroční mezinárodní konferenci sdružení, na téma „Reakce aktérů, institucí a organizací v regionech na globální posuny“, která se bude konat 24.-26. května 2010 v Pécs, Maďarsko. Bližší informace o této konferenci jsou na adrese
 

Novinky z URBACT: Nově byla vyhlášena 2. výzva na předkládání návrhů na vytvoření tematických sítí a pracovních skupin

Vyhlášením výzvy je nyní otevřena možnost předkládat návrhy na vytváření 12 nových tematických sítí a 3 nových pracovních skupin. Výzva je orientována na podporu evropských měst při řešení dvou současných naléhavých úkolů: ekonomické krize a jejích důsledků a klimatických změn a jejich účinků. Výzva je otevřena od 16. června do 25. září 2009. Další informace a doporučené postupy jsou na webových stránkách URBACT    .


Přihlaste se a komunikujte

Pokud jste shledali informační bulletin ESPON zajímavým a užitečným, informujte prosím i ostatní o možnosti požádat o jeho zasílání tím, že odešlete prázdný formulář našeho e-mailu, tedy bez textu, na newsletter@espon.eu.
Pokud se chcete odhlásit a zrušit zasílání bulletinu, klikněte na unsubscribe@espon.eu.