Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Témata OP ESPON k probíhající výzvě

Témata OP ESPON k probíhající výzvě

13.05.2010:  

V článku se dozvíte více o obsahu jednotlivých témat v této výzvě OP ESPON 2013, která je otevřena od 3. května do 28. června 2010, kdy je poslední termín podání žádosti.

Začátkem května jsme na stránkách strukturálních fondů avízovali otevření výzvy a možné zapojení do podání projektů.
Nyní bychom vám rádi přiblížili obsah jednotlivých témat, které jsou dle priorit (mimo priority 4, která je určena pouze národním kontaktním místům).
Zdůraznit bychom chtěli projekt POLYCE (priorita 2), který má nastaven oblast výzkumu mj. i v České republice.

Témata:

PRIORITA 1

European Seas in Territorial Development (Evropská moře v územním rozvoji)
Tento projekt je orientován na rozdílné dimenze Společné námořní politiky (Integrated Maritime Policy) tedy na námořní ekonomiku, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, námořní dopravu, ochranu životního prostředí, klimatické změny, výzkum a inovace. Jelikož se některé z těchto oblastí navzájem překrývají, mohou být zkoumány v multi-dimenzionálním měřítku. Svým rozsahem je projekt zaměřen na problematiku všech evropských moří (Středozemního, Černého a Baltského moře, Severního ledového oceánu) v rámci oblasti EU 27 + 4.
Projekt má směřovat k vytvoření databáze zahrnující konkrétní informace (typ využití, typologie, dynamika, vzájemné vazby). Projekt má odkrýt stávající konflikty v otázce využití moří a s tím související environmentální hrozby. Jeho obecným přínosem má být podpora tvorby politik na poli územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti.
Rozpočet: 800 000 Euro
 
Indicators and Perspectives for Services of General Interest in Territorial Cohesion and Development
(Indikátory a perspektivy služeb všeobecného zájmu v rámci územní soudržnosti a rozvoje)
Projekt se zabývá komplexní analýzou služeb všeobecného zájmu. Zohledňuje jak fyzickou přítomnost služby, tak její přítomnost nefyzickou (zajištěnou internetem). V tomto smyslu zkoumá např. cenovou dostupnost služby nebo dostupnost služby pro rozdílné cílové skupiny.
Svým obsahem se projekt snaží odpovědět na otázky typu: Jak může být existence definice služeb všeobecného zájmu použita pro územní soudržnost a rozvoj? Jaké jsou vhodné indikátory k měření úrovně služeb všeobecného zájmu? Jaká je stávající situace služeb všeobecného zájmu v rámci Evropské unie?
Rozpočet: 1 000 000 Euro

 

PRIORITA 2

EATIA – ESPON and TIA (Program ESPON a Hodnocení dopadů na území – TIA)
Cílem analýzy EATIA je poskytnout přehled stávajících metod a nástrojů pro Hodnocení dopadů na území (metody a nástroje vyvinuté v rámci programů ESPON 2006 a ESPON 2013, členskými státy Evropské unie a Evropskou komisí), dále hodnocení těchto metod a nástrojů (s ohledem na jejich praktické využití pro odborníky na regionální i národní úrovni), zkoumání podmínek technického rázu (dostupnosti dat) a v neposlední řadě poskytnutí doporučení pro implementaci projektu TIA v praxi.
Pro potřebnou podporu a výměnu názorů je součástí analýzy EATIA pořádání interaktivních seminářů.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
ULYSES - Using Applied Results from ESPON as a Yardstick for Cross-Border Spatial Planning and Development (Využití aplikovaných výstupů z programu ESPON jako měřítko pro přeshraniční územní plánování a rozvoj)
Analýza ULYSES pokrývající řadu tematických celků má za cíl vytvořit manuál určený přeshraničním oblastem. Na jeho základě může být jednak vypracován další koncept územního rozvoje a rozšířen koncept stávající.
Strategickým výsledkem této cílené analýzy je tedy položení základů pro tvorbu komplexnějšího plánovacího procesu územního rozvoje.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
 
RISE -  Identifying and Exchanging Best Practice in Developing Regional Integrated Strategies in Europe (Identifikace a výměna nejlepších zkušeností v oblasti rozvoje regionálních integrovaných strategií v Evropě)
Základním cílem této analýzy je stanovení role regionálních strategií pro čtyři regiony RISE, definice důkazů o vztahu mezi sektorální a teritoriální politikou RISE a vytvoření sady nástrojů. Ta bude zahrnovat doporučení pro potenciální zvýšení efektivity strategií, umožní regionům měřit a srovnávat jejich specifika. Analýza také poskytne přehled finančních modelů pro jednotlivé regiony k podpoře naplnění integrovaných strategií.
Svým rozsahem má analýza RISE přispět k diskusi o budoucí politice soudržnosti a k tvorbě vizí, strategií a scénářů politik jednotlivých území.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options (Metropolizace a polycentrický rozvoj Střední Evropy: Důkazy založené na strategických možnostech) 
Cílem této analýzy je poskytnout relevantní informace na úrovni jednotlivých metropolitních regionů stejně jako na úrovni metropolitního Dunajského regionu jako celku. Projekt má poukázat na disparity v rámci metropolitních regionů i mezi těmito regiony navzájem, stejně jako na silné a slabé stránky. Výsledky, sloužící k formulaci strategických akcí, by měly zahrnovat základní informace (např. o makro-regionálních polycentrických strukturách v Evropě, demografické a ekonomické struktuře a rozvoji) stejně jako informace specifické (silné a slabé stránky metropolitních regionů, stanovení možností rozvoje apod.).
Oblast výzkumu: Praha, Budapešť, Ljubljana, Vídeň, Bratislava.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
 
TPM - Territorial Performance Monitoring (Monitorování územní výkonnosti)
Výsledky této analýzy mají sloužit jako doplněk stávající znalostní a nástrojové základny programu ESPON. Měly by poskytnout základní metodologický rámec budoucího výzkumu pro monitorování systémů zkoumajících specifické typy regionů, jedinečný monitorovací systém zaměřený na různé oblasti (klimatické změny, globalizaci, demografii apod.). Dále by měly vytvořit indikátory nabízející dodatečnou informaci o územních dopadech výzev na NUTS 2,3 a na lokální úroveň LAU 1 nebo 2.
Výsledky analýzy TPM by měly přinést regionální výzvy, které ještě nebyly na evropské úrovni vytvořeny. Zároveň by měly zahrnovat návrhy využití monitorovacích nástrojů v praxi.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
 
BEST METROPOLISES – Best Development Conditions in European Mepropolises: Paris, Berlin, Warsaw (Nejlepší podmínky rozvoje v evropských metropolích: Paříži, Berlíně, Varšavě).
Předmětem této analýzy je vytvořit komplexní diagnózu stávající situace analyzovaných metropolitních měst, orientovanou na hlavní ukazatele procesu rozvoje s důrazem na rozvojovou politiku a organizační kontext. Z hlediska strategických dokumentů bude zkoumán proces sociálního, ekonomického a územního rozvoje – a to s ohledem na využití potenciálů území.
Analýza poskytne informace, jak zvýšit účinnost městských a místních vlád, a pro lepší řešení problémů nabídne zainteresovaným subjektům sadu relevantních nástrojů.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
 
SEMIGRA – Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions (Selektivní migrace a nevyvážený poměr pohlaví ve venkovských regionech)
Analýza má poskytnout výsledky týkající se vztahu mezi nevyváženým poměrem pohlaví a regionálním rozvojem. Výsledky by měly zahrnovat nové poznatky z hlediska dopadu genderových postupů a metod na regionální rozvoj, náhled na potenciál lidského kapitálu při zohlednění rovnosti mladých žen a mužů a v neposledním znalost potenciálů/zranitelnosti venkovských oblastí s nevyváženým poměrem pohlaví a uvědomění si významu této otázky v oblasti politiky soudržnosti.
Rozpočet: 350 000 Euro
 
SMART-IST – Smart Institutions for Territorial Developments (Chytré instituce pro územní rozvoj)
Výsledkem této analýzy by měla být identifikace běžných institucionálních předpokladů, stěžejních pro efektivitu politik a strategií územního rozvoje. Dále by měla obsahovat analýzu dopadů pravidel politiky soudržnosti a metod výkonnosti, stejně jako by měla poskytnout hodnocení politických opatření, které mohou vytvořit podmínky pro účinnou implementaci strukturálních fondů. Rozvojem běžných a univerzálních metodologií, založených na homogenních a srovnatelných ukazatelích, by měla analýza umožnit zdokonalení výkonu veřejných činitelů zodpovědných za implementaci strukturálních fondů a dokázat závislost mezi účinností veřejného sektoru a regionálním ekonomickým růstem.
Rozpočet: 350 000 Euro