Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 2 Územní plány ...

Aktualizace výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie

13.05.2016: Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.
Výzva č. 2 Územní plány je zaměřená na pořízení a změnu územních plánů obcí s rozšířenou působností. Předmětem aktualizace je zejména odstranění kritéria přijatelnosti, kdy schválení zadání územního plánu (nebo změny územního plánu) muselo proběhnout po 1. 1. 2014. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na územní plány (nebo jejich změny), které mají schválené zadání i před datem 1. 1. 2014. Způsobilost výdajů od 1. 1. 2014 je stále zachována a není možné proplácet fáze tvorby dokumentů realizované a ukončené před 1. 1. 2014 (např. pokud žadatel bude uplatňovat v rámci prvního způsobilého výdaje návrh územního plánu pro společné jednání, bude datem zahájení realizace projektu datum schválení zadání územního plánu – pokud schválení zadání ÚP proběhlo před 1.1 2014, za datum zahájení realizace projektu bude považováno 1. 1. 2014). V návaznosti na to došlo k úpravě způsobu zahájení realizace projektu, více v kapitole 2.1 Specifických pravidel 2. výzvy (verze 1.2). Došlo také k úpravě textu výzvy a snížení minimální částky pro projekty na tvorbu územního plánu z 450 000 Kč na 300 000 Kč. Dokumenty k této výzvě naleznete zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Uzemni-plany
 
Výzva č. 3 Regulační plány je zaměřena na pořízení regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce nezahrnující územní rozhodnutí pro obce s rozšířenou působností. Předmětem aktualizace je úprava Specifických pravidel v souladu s aktualizacemi Obecných pravidel a sjednocení formulací ve výzvách. V návaznosti na to také došlo k úpravě textace způsobu zahájení realizace projektu. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na regulační plány, které mají schválené zadání i před datem 1. 1. 2014. Více v kapitole 2.1 Specifických pravidel 3. výzvy (verze 1.1). Dokumenty k této výzvě naleznete zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-3-Regulacni-plany
 
Výzva č. 9 Územní studie je zaměřena na zpracování územních studií na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a územní studie řešící krajinu. Územní studie je možné zpracovávat v rámci území správního obvodu ORP. Tedy například lze zpracovávat územní studie veřejného prostranství pro jednotlivé obce ve správním obvodu. V případě územních studii veřejného prostranství došlo k upřesnění textace kritéria, že územní studie veřejného prostranství musí být vždy v souladu s platným územním plánem pro dané území. Rovněž došlo k úpravě textace způsobu zahájení realizace projektu. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na územní studie, které mají předané zadání projektantovi i před datem 1. 1. 2014. Dokumenty k této výzvě naleznete zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-9-Uzemni-studie
 
Žadatelem ve všech třech výzvách IROP může být pouze obec s rozšířenou působností, přičemž územní plány a regulační plány lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností a územní studie lze realizovat v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.