Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Financování Jednotek sboru dobrovolných ...

Financování Jednotek sboru dobrovolných hasičů v programovém období 2014 - 2020 v rámci SC 1.3 IROP

16.05.2015: Specifický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Pro specifický cíl 1.3 jsou alokovány 3 % celkové alokace IROP ve výši cca 4,1 mld. Kč.
Ministerstvo vnitra (MV) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS), Policií ČR a řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR) vypracovalo detailní pravidla pro čerpání základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) včetně jednotek Sboru dobrovolných hasičů (jednotky SDH, JSDH) pro programové období 2014 – 2020. Takto detailní zpracování pravidel si vyžádala Evropská komise (Komise, EK). Ta dlouhodobě nechtěla čerpání z Evropských investičních a strukturálních fondů (ESIF, strukturální fondy) v období 2014 – 2020 na složky IZS podpořit se zdůvodněním, že IZS byl v současném programovém období 2007 - 2013 již dostatečně podpořen, a to zejména s ohledem na připravenost jeho složek při povodních. Evropská komise podporuje totiž v rámci strukturálních fondů zejména připravenost na nové klimatické jevy a z hlediska ČR vnímala jako takové pouze povodně. Jak MV a složky v jeho podřízenosti tak MMR čekal nelehký úkol, a sice přesvědčit Komisi, že ČR sužují i jiné extrémní jevy, na které nejsme dostatečně připraveni.
Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a GŘ HZS byly vytvořeny klimatologické mapy vymezující oblasti s výskytem vichřic/orkánů, sucha, sněhových kalamit/námrazy a antropogenních rizik, použity byly přitom statistické údaje za posledních 10 let. Takto exponovaná území byla stanovená na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). Zároveň došlo ke stanovení tzv. standardů vybavenosti pro HZS a JSDH a pro Policii ČR dle jednotlivých jevů, tedy výčtu techniky a věcných prostředků nutných k boji s těmito živly a také seznamu stanic a služeben, ve kterých budou prováděny stavebně-technické úpravy. Vypracován byl i seznam dislokací, které budou nově vybudovány opět ve vazbě na dané jevy. Pro JSDH byly tyto seznamy stanoveny pouze na obecné úrovni.
Materiál, který obsahuje jak mapovou část, tak standardy vybavenosti nese název Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 (Zajištění odolnosti). Obdobný materiál byl také po vzoru výše uvedeného vytvořen i pro pokrytí potřeb Zdravotních záchranných služeb krajů.
Po několikaměsíčním vyjednávání se zástupci Komise, dostala ČR zelenou k dalšímu rozpracování pravidel pro čerpání základních složek IZS. Komise připomněla, že není ochotna podpořit plošná opatření a podpora bude možná pouze v definovaných exponovaných územích. Ty Komise požadovala vydefinovat do jmenného seznamu. Takový seznam byl zpracován a původně čítal 160 ORP, což ale fakticky znamenalo plošnou podporu, neboť tyto ORP pokrývaly téměř 80 % území ČR. Bylo tedy nutné zpřísnit kritéria pro určení exponovaných území, došlo tak ke snížení počtu ORP na 108. Tento seznam je součástí materiálu Zajištění odolnosti a byl na požadavek Komise zpracován do podoby přílohy č. 6 programového dokumentu IROP. Aktuální verze přílohy a programového dokumentu IROP, která byla dne 21. dubna 2015 zaslána do schvalovacího procesu Evropské komisi, je zveřejněna na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.

Již od samotného počátku přípravy specifického cíle k čerpání složek IZS (SC 1.3), usilovalo Ministerstvo vnitra společně s GŘ HZS ČR o to, aby obce, které zřizují jednotky SDH byly zařazené jako způsobilí příjemci pro SC 1.3 IROP  a v programovém období 2014 – 2020 tak mohli na svou činnost získat finanční podporu ze strukturálních fondů, což jim v období 2007 – 2013 v Integrovaném operačním programu umožněno nebylo. Na základě požadavku řídícího orgánu IROP byl nastaven určitý klíč pro zapojení JSDH, a to i vzhledem k výše popsaným omezením ze strany EK. Způsobilými přijemci  pro čerpání ze SC 1.3 IROP jsou ty obce, které zřizují jednotky SDH v kategorii jednotek požární ochrany II. a III., jedná se tedy o jednotky zařazené do systému plošného pokrytí.
 
Materiál Zajištění odolnosti stanoví, že výběr JSDH obcí zařazených do programu IROP bude usměrňován HZS krajů, právě proto, že standardy vybavenosti nejsou explicitně v materiálu stanoveny. HZS krajů budou vydávat stanovisko jak pro pořizování techniky a věcných prostředků tak pro případné stavebně-technické úpravy či výstavbu nových zbrojnic.
 
Stanovisko HZS ČR bude vydáno ve formě doporučení nebo nedoporučení k realizaci. Kritéria pro vydání stanoviska jsou v současné době zpracovávána a opírají se zejména o materiál Zajištění odolnosti.
Finální rozhodnutí o přidělení dotace nicméně náleží Ministerstvu pro místní rozvoj, které plní roli Řídicího orgánu IROP.
 
Další možnosti financování jednotek SDH
 
Při současném nastavení SC 1.3 IROP (zejména z hlediska plánované alokace) nelze uspokojit požadavky všech žadatelů o dotaci, nicméně existují i další nástroje pro financování projektů JSDH.
 
V rámci strukturálních fondů jsou další možností, i když s omezeným územním zaměřením, operační programy přeshraniční spolupráce, které jsou na území ČR koordinovány MMR Bližší informace k nim je možné získat na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.
 
Dalším zdrojem od roku 2014 také Fond zábrany škod (FZŠ). FZŠ dle zákona č. 168/1999 Sb. umožňuje použít prostředky mimo jiné i na úhradu nákladů spojených s pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek IZS a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel. Zákon přímo stanoví způsob vyměření částky, která je určena výhradně pro JSDH (§ 23a čl. 4), a to ve výši 20%. Prostředky jsou přidělovány vždy v polovině roku na rok následující. Pro rok 2015 se jedná o přibližně 68,8 mil. Kč, které by měly jít obcím-zřizovatelům JSDH. Za rozdělování prostředků FZŠ odpovídá Komise, která je taktéž zřízena předmětným zákonem. Sekretariátem FZŠ je Česká kancelář pojistitelů (ČKP).
Více informací o složení Komise, zásadách pro rozdělování prostředků, atp. lze nalézt na internetu: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Fond+z%c3%a1brany+%c5%a1kod.htm    , popřípadě je možné se přímo obrátit na ČKP.