Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Osnova Karty souladu projektu s principy ...

Osnova Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility

29.09.2015: Řídicí orgán IROP uveřejňuje osnovu Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility.
Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility (dále jen „Kartu“), která je uložena zde, dokládají žadatelé jako povinnou přílohu k žádosti o podporu ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Integrovaného regionálního operačního programu v těchto případech:
  • projekt se realizuje v obci, která má méně než 50 tis. obyvatel;
  • projekt se realizuje v obci, která má více než 50 tis. obyvatel, žadatel předkládá žádost o podporu ve výzvě vyhlášené do konce roku 2017 a nemůže doložit soulad se Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné městské mobility.
Pokud se projekt realizuje ve více obcích, žadatel dokládá vždy pouze jednu Kartu. Účelem Karty je doložit, že projekt je připraven v souladu s principy udržitelné mobility. Při hodnocení přijatelnosti projektu bude CRR na podkladě Karty, vyplněné žadatelem, ověřovat, zda předložený projekt je:
 
  1. v souladu se  strategií udržitelné mobility – je v souladu s existujícím strategickým dokumentem a přispívá k naplnění principů udržitelné mobility;
  2. integrován – navazuje na obdobné projekty, síť v okolí, nebo má potenciál synergicky působit s jinými projekty;
  3. je připravován v participativním duchu – byl projednán s veřejností, s užší cílovou skupinou, nebo byl zveřejněn v médiích.
Osnova Karty má 4 strany – 4 „dílčí karty“, označené 0, 1, 2 a 3. Velikost (délku) „dílčích karet“ 1, 2 a 3 lze dle potřeby upravovat. Pravý sloupec v osnově „dílčích karet“ 1, 2 a 3 je návodný a v Kartě dokládané k žádosti o podporu nemusí být obsažen.