Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

CBA

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 17

CBA – kdo má za povinnost ji vyplnit

Kdo má povinnost vyplnit CBA?

Povinnost vyplnění standardní CBA se vztahuje na projekty generující příjmy podle čl. 61 a na projekty s celkovými způsobilými výdaji od 5 mil. Kč. Žadatelé zpracovávají finanční analýzu.
Žadatelé u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů zpracovávají v modulu CBA finanční analýzu a ekonomickou analýzu. 

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – ekonomická analýza

Co je to ekonomická analýza?

Ekonomická analýza obsahuje socioekonomické dopady projektu, kterým byla pro účely posouzení efektivnosti investice přiřazena finanční hodnota. Žadatel vybírá ze socioekonomických dopadů, které mu nabízí systém při zpracování žádosti o podporu. Žadatelé se řídí pokyny, uvedenými v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. 

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA - zaškrtnutí checkboxu Veřejná podpora

Kdy se zaškrtává checkbox Veřejná podpora na záložce Základní informace?

Tento checkbox zaškrtne žadatel, který chce vytvořit CBA Veřejná podpora (CBA VP). CBA VP slouží k individuálnímu ověření potřeb financování, relevantní pro všechny projekty v SC 1.2, 2.1, 2.3 a 3.1, tedy k určení maximální výše podpory. Cílem CBA VP je ověřit, zda žadateli může být poskytnuta maximální výše podpory, stanovená ve výzvě, resp., že provoz výstupů projektu, případně zůstatková hodnota, nepostačují k pokrytí části či celé investice. 

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – obě varianty

Kdy podávám obě varianty CBA - klasickou i CBA Veřejná podpora (CBA VP)?

Projekty, které zakládají povolenou veřejnou podporu a zároveň splní limity pro povinnost tvorby klasické CBA, musí vytvořit obě varianty CBA v MS2014+. Obě CBA musí být v MS2014 navázány na projekt před finalizací žádosti o podporu. Doporučujeme vyplnit nejprve CBA VP a poté klasickou CBA. Údaje o maximální výši podpory, vypočtené v CBA VP, žadatel zohlední v žádosti o podporu.

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – v jakých cenách se zadávají vstupy

V jakých cenách se do aplikace CBA zadávají vstupy?

Žadatel v aplikaci CBA všechny hodnoty s výjimkou Investic a Zdrojů zadává v reálných cenách. Pro převod mezi nominálními a reálnými cenami je možné využít převodní tabulku, která je umístěna zde.

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – délka referenčního období

Jak dlouhé má být referenční období?

Délka referenčního období je pevně stanovena. Rozmezí jsou uvedena v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole 3.4 Finanční a ekonomická analýza. V případě, že žadatel zpracovává finanční i ekonomickou analýzu, využije nejvyšší možnou hodnotu. V případě, že žadatel zpracovává pouze finanční analýzu (FA), využije nejnižší možnou hodnotu. Podrobné instrukce jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Prvním rokem referenčního období je rok, který žadatel v žádosti o podporu stanoví jako zahájení realizace projektu.

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA - příjmy podle čl. 61

Co jsou příjmy podle čl. 61?

Mezi příjmy podle čl. 61 patří příjmy hrazené konečnými uživateli výstupů projektu a příjmy z prodeje či pronájmu pozemků, budov a staveb, využívaných před realizací projektu k provozování aktivity, pro kterou při realizaci projektu vznikly nové prostory. Musí se jednat o tzv. čisté příjmy (provozní výnosy převyšují v rozdílové variantě provozní náklady), které projekt s celkovými způsobilými výdaji, vyššími než 20 mil. Kč, vytváří po dokončení. Příjmy z prodeje či pronájmu po realizaci nevyužívaných pozemků, budov a staveb vstupují do výpočtu finanční mezery. 

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – jiné peněžní příjmy

Jak se vyčíslují jiné peněžní příjmy?

Jiné peněžní příjmy (například z prodeje či pronájmu původního vybavení) se vyčíslují v případě, že vzniknou v době realizace projektů s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. Kč. Do CBA vstupují, jedná-li se o čisté jiné peněžní příjmy (pro výpočet se používá tabulka, která je přílohou Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – čisté příjmy

Jak se dá zjistit, jestli projekt generuje čisté příjmy podle čl. 61?

Zjišťují se metodou provozního cash-flow. Doporučujeme žadatelům, aby si cash-flow spočítali nejdříve mimo CBA systém. Teprve v případě, že projekt generuje čisté příjmy podle čl. 61 (provozní výnosy převyšují provozní náklady), zaškrtne žadatel na obrazovce Základní informace checkbox Příjmy dle čl. 61. Checkbox následně zatrhne i u provozních výnosů, které spadají do této kategorie, na záložce Provozní náklady a výnosy. Systém při započtení zůstatkové hodnoty spočítá finanční mezeru. 

Odpověď ze dne 1. června 2016

CBA – nulová varianta

Co je to nulová varianta?

Nulová varianta není pouze stav před realizací projektu, ale současně stav, který je přepokládán po celou dobu referenčního období za situace, kdy by projekt nebyl realizován. Nulová varianta může zahrnovat předpoklad, že budou realizovány jiné projekty se stejným předmětem (například v jiném rozsahu nebo časovém období). Na toto je potřeba dávat pozor především v případech, kdy se žadatel rozhodne, že bude vyplňovat rozdílovou variantu.

Odpověď ze dne 1. června 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 17

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.