Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Doprava

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Doprava

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 183
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 19

Seminář - výzva č. 73 - druh veřejné zakázky na parkovací věž pro jízdní kola

Veřejná zakázka na realizaci parkovací věže pro jízdní kola B+R má být veřejná zakázka na stavební práce, nebo veřejná zakázka na dodávky?

Vzhledem k tomu, že k určení druhu veřejné zakázky na parkovací věž pro jízdní kola B+R (dále jen „cyklověž“) existuje několik výkladů, ŘO IROP ještě před konáním semináře pro žadatele v 73. výzvě IROP požádal o vyjádření odbor práva veřejných zakázek a koncesí MMR, který je gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). ŘO IROP  vyjádření odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR obdržel po uskutečnění uvedeného semináře.
Z hlediska určení druhu veřejné zakázky je podstatné vycházet z definice zákona. Pokud předmětem zakázky jsou činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému nebo je předmětem veřejné zakázky zhotovení stavby ve smyslu § 14 odst. 4 zákona, jde o zakázky na stavební práce.
V případě, že předmětem zakázky na cyklověž jsou hlavní činnosti stavební práce na železobetonové základové desce a následně montáže kovové konstrukce cyklověže – jde o činnosti, které konkrétně definují stavbu v zákoně.  Zároveň výsledek takových činností představuje jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce (taková cyklověž funguje sama o sobě – je tedy jedním celkem, jak vyžaduje zákon, má svůj účel, funguje samostatně a plní svoji hospodářskou funkci, jak vyžaduje zákon). Jednotlivé činnosti, které jsou prováděny v průběhu výstavby takové cyklověže, lze nalézt v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému. V případě takové cyklověže ani základová deska, ani samotné smontování konstrukce není účelem veřejné zakázky, účelem je pořízení funkčního celku, který vznikne až po provedení obou činností (stavebních a montážních prací) a bude plnit svoji hospodářskou funkci. V uvedeném případě by tedy veřejná zakázka na cyklověž měla být veřejnou zakázkou na stavební práce. Pro úplnost uvádíme, že některé jiné druhy nebo způsoby parkování kol mohou být dodávkami.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - revize výzev pro integrované nástroje

Proběhne po vyhlášení nové výzvy č. 73 na podporu přestupních terminálů také revize výzev pro integrované nástroje v SC 1.2?

Podle harmonogramu ŘO IROP proběhne revize výzev na podporu udržitelné dopravy č. 50 (ITI), 51 (IPRÚ) a 53 (CLLD) během června 2017, do výzev budou promítnuty zejména aktualizovaná pravidla 73. výzvy a 72. výzvy na podporu cyklodopravy.

Odpověď ze dne 31. května 2017
 

Seminář - výzva č. 73 - norma ČSN 73 6425-2

Specifická pravidla 73. výzvy uvádějí, že technické řešení terminálu musí být v souladu mimojiné s normou ČSN 73 6425-2, respektive že projekt terminálu musí splňovat minimální parametry na řešení pěší, cyklistické a individuální automobilové dopravy a zohledňovat doporučené vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2. Podle normy na přestupní uzly je však vybavení terminálů opravdu pouze doporučené. Nemusí být takové vybavení součástí projektu terminálu?

Doporučené vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2 má žadatel v projektu zohlednit, tedy zvážit jeho zahrnutí do projektu podle místních podmínek. Je vhodné, aby případné odchylky od doporučeného vybavení přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2 odůvodnil (doporučené vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů je uvedeno v tabulce A1 Orientační přehled vybavení přestupních uzlů přílohy A, která je informativní). Zároveň doplňujeme, že technické parametry jednotlivých součástí přestupního uzlu, které musí být dle ČSN 73 6425-2 splněny, musí projekt respektovat.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - vybudování parkoviště P+G

Záměrem města je vybudování parkoviště P+G. Stačí jeho napojení na zastávku novým chodníkem?

Parkovací systémy "Park and Go" jsou primárně parkoviště bez vazby na veřejnou dopravu, a tak jejich napojení chodníkem na zastávku veřejné dopravy není podmínkou. Nezbytnou podmínkou přijatelnosti u těchto parkovacích systémů je však vyvolání vzniku nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě, přičemž ve studii proveditelnosti musí žadatel doložit časový soulad předpokládané realizace obou záměrů, a to minimálně zahrnutím obou záměrů do návrhové části územního plánu ve stejné etapě. V případě vazby parkovacího systému na zastávku veřejné dopravy, ze které v běžný pracovní den odjíždí více než 20 spojů linek veřejné hromadné dopravy, zvažte možnost parkovacího systému P+R (musí se jednat skutečně o záchytný systém P+R, kapacitní řešení parkoviště musí odpovídat jeho využitelnosti pro podporu multimodality v dané lokalitě - tedy počet parkovacích míst musí vycházet z analýzy přestupní funkce parkoviště-zastávka, sloužit přestupujícím na veřejnou dopravu). 

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - způsobilé výdaje

Jsou způsobilé výdaje na automat na duše a pumpu pro jízdní kola v parkovacím systému B+R?

Výdaje na zřízení automatu na duše a pumpy pro jízdní kola v rámci parkovacího systému B+R jsou v 73. výzvě IROP nezpůsobilé.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - přestupní uzel s vazbou leteckou dopravu

Je možné podpořit přestupní uzel s vazbou leteckou dopravu?

Mezinárodní ani vnitrostátní letiště nejsou předmětem podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nicméně v případě komplexního záměru vybudovat přestupní terminál mezi silniční, veřejnou hromadnou a leteckou dopravou připadá v úvahu částečná podpora v rámci aktivity Terminály a parkovací systémy, tj. podpora terminálu veřejné (autobusové) dopravy a souvisejícího záchytného parkovacího systému, samozřejmě v závislosti na konkrétních parametrech a lokálních podmínkách.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - výtah v projektu samostatného parkovacího systému

Jsou způsobilé výdaje na výtah v projektu samostatného parkovacího systému?

Výdaje na výtahy jsou standardní způsobilé výdaje při realizaci projektu terminálu nebo samostatného parkovacího systému v 73. výzvě IROP.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - nejmenší možný podpořitelný terminál

Jaký je nejmenší možný podpořitelný terminál?

Ze 73. výzvy IROP může být podpořen minimálně přestupní uzel, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy. Minimálně se musí jednat o přestupní zastávku, tedy o zastávku s minimálně  dvěma odjezdovými stáními pro jeden směr jízdy, ze které v běžný pracovní den odjíždí více než 40 spojů linek veřejné hromadné dopravy.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - investice ve více lokalitách

Pokud projekt řeší investice ve více lokalitách, musí být pro každou lokalitu/dílčí stavbu zpracována samostatná projektová dokumentace?

V případě projektu řešícího investice ve více lokalitách může žadatel předložit jak jednu ucelenou projektovou dokumentaci, tak více jednotlivých projektových dokumentací dílčích staveb.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Seminář - výzva č. 73 - náklady na projektový tým

Máme o nákladech pro projektový tým psát ve studii proveditelnosti?

Náklady na projektový tým žadatel popisuje/odhaduje v kapitole 7. Management projektu a řízení lidských zdrojů ve Studii proveditelnosti. Jedná se však vždy o nezpůsobilé výdaje projektu.

Odpověď ze dne 31. května 2017

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 183
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 19

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.