Jste zde: Úvodní strana > ... > Otázky a odpovědi > Doprava > ITI Doprava

Doprava

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ITI Doprava

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 19

ITI Doprava-úschovna kol

Jaké je posouzení aktivity úschova kol při budování nebo rekonstrukci cyklostezek z pohledu veřejné podpory?

Na základě posouzení aktivity úschova kol při budování nebo rekonstrukci cyklostezek z pohledu veřejné podpory platí následující:

K cyklostezkám lze budovat pouze úschovy kol, které nebudou klást finanční požadavky na uživatele. To znamená pouze volně dostupné stojany na kola, případně uzamykatelné boxy, kde se poplatek za využití boxu vrátí cyklistovi po navrácení klíče. Veškerá zařízení k odstavení kol by u cyklostezek měla být volně dostupná pro všechny bez výjimky, stejně jako cyklostezky.
V případě vazby na dojížďku do zaměstnání by prostor pro úschovu kol měl poskytovat zaměstnavatel.
Systém B&R a zařízení, která pracují na principu úhrady za využití, směřují do aktivity Terminály, která přímo počítá s tím, že se bude vybírat parkovné za kola. Takové systémy by měly být instalovány pouze u terminálu hromadné dopravy. 

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-uzavření smlouvy o závazku veřejné služby - část a)

Zadavatel je povinen v souladu se zákonem č. 194/2010 a nařízením č. 1370/2007 nejpozději 1 rok před uzavřením smlouvy o ZVS přímým zadáním zveřejnit informaci o svém rozhodnutí uzavřít tuto smlouvu o ZVS v Úředním věstníku Evropské unie včetně zveřejnění data uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dopravcem. Pokud tato informace bude zveřejněna např. 1. 2. 2016, je nejzazší termín uzavření této smlouvy 1. 2. 2017?

Evropská komise se k délce zveřejnění vyjádřila takto:
„…Aby bylo zajištěno, že potenciální účastníci nabídkového řízení budou mít spravedlivé a rovné příležitosti, musí mít období mezi zahájením nabídkového řízení a odevzdáním nabídek, jakož i období mezi zahájením nabídkového řízení a okamžikem, od kterého musí být zahájen provoz přepravních služeb, přiměřenou a opodstatněnou dobu trvání.

Aby bylo nabídkové řízení více transparentní, měly by příslušné orgány poskytnout veškeré důležité technické a finanční údaje, včetně poskytování případných informací o rozdělování nákladů a výnosů potenciálním uchazečům, aby mohli připravit nabídku….“  

Při určování lhůt je možné řídit se § 605 – 608 Počítání času zákona č. 89/2012 Sb., které říkají:
§ 605
1)     Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek
2)     Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnosti, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce. 
§607
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
§ 608
Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015
 

ITI Doprava-uzavření smlouvy o závazku veřejné služby - část b)

V případě, že zadavatel rozhodne o uzavření smlouvy s DPM (jako s vnitřním provozovatelem) o ZVS v souladu se zákonem 194/2010 Sb. přímým zadáním, lze uzavřít tuto novou smlouvu např. již v roce 2017 s účinností smlouvy od 1. 1. 2019 (jako plynule navazující na současný smluvní vztah)?

Je možné uzavřít smlouvu s účinností od 1. 1. 2019. Při uzavírání smluv na základě přímého zadání musí být postupováno v souladu s článkem 5 odst. 2 nařízení 1370/2007 a § 18 a 19 zákona 194/2010 Sb. Možnosti přímého zadání jsou podrobně zpracovány v části 2.3 Uzavírání smluv o veřejných službách Sdělení Komise 2014/C 92/01    .

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-uzavření smlouvy o závazku veřejné služby - část c)

Zadavatel má záměr nový smluvní vztah o ZVS s dopravcem uzavřít na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2029, a to v souladu s čl. 4 odst. 3. nařízení 1370/2007. Dopravce provozuje autobusovou a drážní (trolejbusovou) dopravu. Drážní doprava však nepředstavuje více jak 50 % hodnoty příslušných služeb. Jaká je maximální délka smluvního vztahu v daném případě? Je možné využít další prodloužení dle čl. 4 odst. 4 nařízení?

Článek 4 odst. 3 říká, že „Doba trvání smluv o veřejných službách vztahující se na několik druhů dopravy je omezena na 15 let, pokud doprava po železnici nebo jiné druhy drážní dopravy představují více než 50 % hodnoty příslušných služeb.“ Pokud drážní doprava nepředstavuje více než 50 %, lze uzavřít délku smluvního vztahu na 10 let. 

Prodloužení smlouvy je možné v případě splnění stanovených podmínek. V žádném případě nesmí celkové prodloužení smlouvy přesáhnout polovinu doby trvání stanovenou v čl. 4 odst. 4.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-cyklostezka

Na plánovaném úseku cyklostezky vede polní cesta, která však plní funkci přístupové cesty pro zemědělské pozemky, tzn., že do budoucna nemůžeme tuto dopravu z lokality vyloučit a zamezit vlastníkům přístup k pozemkům. Jak se případně budete dívat na to, když parametry stezky v tomto úseku budou splňovat normy pro průjezd zemědělské techniky? Budou i tyto náklady uznatelné?

V případě, že žadatel hodlá na cyklistické stezce, pro kterou žádá o podporu, upravit provoz ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, udělením výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku, je povinen ve své žádosti konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se výjimka bude týkat. V současné době předpokládáme, že výdaje na cyklostezku (samostatnou stezku pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b), v jejíž části se zamýšlí úprava provozu udělením výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na nemotoristickou komunikaci, a tedy i vyšší nároky na konstrukční řešení, budou způsobilé. 

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-smíšený režim pro cyklisty/pěší/dopravní obsluhu

Bude na cyklostezce možný smíšený režim pro cyklisty i pěší a pro dopravní obsluhu pozemků, které bude cyklostezka protínat? Případně bude možné, aby v rámci jednoho integrovaného projektu byly různé části cyklostezek v různém režimu? Například některá stezka by byla jen pro pěší, jiná smíšená pro pěší, cyklisty, některá včetně dopravní obsluhy?

Je možné, aby v rámci jednoho integrovaného projektu byly různé části cyklostezek v různém režimu, tj. smíšená pro pěší a cyklisty nebo pouze pro cyklisty. V aktivitě Cyklodoprava není možné podpořit stezku pouze pro pěší.  V případě, že žadatel hodlá na cyklistické stezce, pro kterou žádá o podporu, upravit provoz ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, udělením výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku, je povinen ve své žádosti konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se výjimka bude týkat.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-povrch cyklostezky

Je v rámci projektu omezen druh povrchu, nebo bude možné v rámci jednoho projektu mít na některých úsecích povrch např. z asfaltu, jinde např. šotolina? Případně je nějaké doporučení?

ŘO IROP nestanovuje druh povrchu cyklostezek realizovaných z IROP. Provedení musí odpovídat plánované zátěži a musí být zajištěna udržitelnost projektu – 5 let od poslední platby příjemci.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-kombinace cyklostezek a cyklotras

Bude možné v rámci jednoho projektu kombinovat budování plnohodnotných cyklostezek a vyznačení cyklotras na stávajících komunikacích?

V jednom projektu je možné kombinovat budování cyklostezek a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-šířka cyklostezky

Existuje pokyn, v jaké šířce by se měly cyklostezky budovat? Je to důležité kvůli výkupu pozemků.

ŘO IROP nestanovuje, v jaké šířce mají být cyklostezky budovány.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Doprava-překonání drážního tělesa

Prý existuje dotační titul na bezbariérové přechody (aktivita Bezpečnost?) - je možné jej využít v rámci integrovaného projektu výstavby cyklostezek na překonání drážního tělesa?

Ze SC 1.2 IROP lze v aktivitách Bezpečnost nebo Cyklodoprava realizovat projekt na výstavbu cyklostezky překonávající drážní těleso.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 19

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz