Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > eGovernment

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

eGovernment

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 22

Výzva č. 10 - Magistrát hlavního města Prahy a její městské části

Měl bych dotaz k výzvě č. 10 - Kybernetická bezpečnost. Magistrát hlavního města Prahy a její městské části nemohou jako jediné subjekty veřejné správy čerpat z této výzvy na rozvoj kyberbezpečnosti?

Ano, je tomu tak, z IROP není možné podpořit více rozvinutý region, s výjimkou informačních systémů, které mají celorepublikový dopad, což u pražských orgánů veřejné moci logicky nenastává. Praha má svůj vlastní operační program  a podpora kybernetické bezpečnosti  v něm nebyla vyjednána.

Odpověď ze dne 10. března 2016

Výzva č. 30 - možní příjemci

Počítá se v výzvě 30. eGovernment i s žadatelem - pražskou městskou částí? Případně v jiné výzvě?

Hl. m. Praha ani její části nejsou v IROP oprávněnými žadateli. Praha má svůj vlastní operační program (OP Praha pól růstu), kde ovšem podpora eGovernmentu nefiguruje.

Odpověď ze dne 22. února 2016 

Výzva č. 10 - mzdové náklady

Lze z výzvy č. 10 "Kybernetická bezpečnost" financovat, kromě hardwaru a softwarové bezpečnosti i náklady na mzdu specialistů, kteří nástroje kybernetické bezpečnosti budou obsluhovat?

Ve výzvě č. 10 nejsou mzdové náklady způsobilým výdajem, takže financování specialistů si musí příjemce zajistit z vlastních zdrojů.

Odpověď ze dne 7. ledna 2016

Výzva č. 4 - výběrové řízení a náklady spojené se studií proveditelnosti

Pokud si úřad zažádá o dotaci k projektu, který se vztahuje k úplnému elektronickému podání ve výzvě č.4., může si do nákladů dát i výběrové řízení a náklady spojené se studií proveditelnosti?

Náklady na zpracování studie proveditelnosti i na zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení jsou způsobilým výdajem. Ovšem jedná se o tzv. vedlejší aktivity projektu, které v souhrnu (společně s dalšími případnými výdaji na další vedlejší aktivity projektu) nesmí přesáhnout 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá. Více viz  webová stránka k výzvě č. 4 (zde najdete specifická pravidla)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-4-Aktivity

Odpověď ze dne 3. ledna 2016 

Centrální systém veřejné správy

Jaká je definice „centrálních systémů veřejné správy“, které jsou uvedeny ve specifickém hodnotícím kritériu specifického cíle 3.2?

Podle definice Hlavního architekta eGovernmentu ČR je centrální systém takový systém, který poskytuje podporu celoplošným agendám bez ohledu na místní příslušnost. Typicky se jedná o systémy poskytující data prostřednictvím informačního systému základních registrů, resp. propojeného datového fondu ostatním systémům veřejné správy.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Elektronická úřední deska

Bude možné v rámci specifického cíle 3.2 eGovernment IROP podpořit zřízení elektronické úřední desky, potažmo informačních kiosků, ve kterých by byla zabudována elektronická úřední deska?

Elektronickou úřední desku jako takovou nelze z SC 3.2 eGovernment IROP podpořit, protože výstupem této aktivity není pořízení informačního systému, což je jednou z podmínek SC 3.2 IROP.
 
V první polovině roku 2016 plánujeme vyhlásit výzvu v SC 3.2 IROP, která bude zaměřena na elektronizaci podpůrných procesů. Budou podporovány aktivity uvedené v projektovém okruhu č. 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy, viz
 
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-9-elektronizace-podpurnych-procesu-pdf.aspx    
 
Součástí tohoto okruhu je i pořízení elektronické spisové služby. Tento systém by buď nesměl na úřadě vůbec existovat, tzn. jednalo by se o pořízení nového informačního systému, kdy by předtím obec elektronickou spisovou službu vůbec neměla, a nebo by bylo možné pořídit upravený informační systém spisové služby, který by ovšem musel obsahovat min. 3 nové funkcionality oproti stávajícímu stavu. Příklady těchto funkcionalit jsou uvedeny v programovém dokumentu IROP v kapitole věnované specifickému cíli 3.2.
 
Elektronická úřední deska jako součást projektu na pořízení elektronické spisové služby by musela být samozřejmě náležitě popsána a odůvodněna ve studii proveditelnosti, tzn. její přítomnost by musela zapadat do celkové koncepce projektu.

Odpověď ze dne 21. října 2015

Náhrada staršího komunikačního prostředku

Je možná náhrada staršího komunikačního prostředku novým, který splňuje dnešní standardy a jeho nasazení přináší nové možnosti využití pro komunikaci s klienty při poskytování služeb?

Z IROP je podpořitelné pořízení nového nebo upraveného informačního systému. Takový informační systém musí mít minimálně 3 nové funkcionality oproti stávajícímu stavu. Seznam funkcionalit je uveden v příslušné výzvě, pokud by žadatel potřeboval funkcionalitu neuvedenou ve výzvě, je nutné její schválení Útvarem hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR.


Odpověď ze dne 20. října 2015

Výzva č. 4 a souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu

Jak v případě výzvy č. 4 „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“ postupovat v případě, že projekt dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen specifická pravidla) nepotřebuje souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, ale v pořizovaném informačním systému se vyskytuje funkcionalita neuvedená v seznamu funkcionalit ve specifických pravidlech?

Žadatel musí mít takovou funkcionalitu schválenou Hlavním architektem eGovernmentu, a to i v případě, že dle specifických pravidel nepotřebuje souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k celému projektu. Žadatel postupuje podle přílohy č. 4 specifických pravidel s tím, že Hlavní architekt eGovernmentu schválí jen novou funkcionalitu systému a žadateli zašle stanovisko, které bude obsahovat souhlas/nesouhlas s novou funkcionalitou, a ostatní kolonky formuláře stanoviska budou vyplněna jako nerelevantní. Takové stanovisko pak žadatel přiloží k projektové žádosti.

Odpověď ze dne 15. října 2015

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Chtěla bych se Vás zeptat, zda by níže uvedené aktivity mohly být podpořeny z chystané výzvy o kybernetické bezpečnosti, která by měla být vyhlášena v říjnu. 1. Modernizace Firewallu, 2. Modernizace WiFi sítě, 3. Obnova datové kabeláže, 4. Zálohování dat, 5. Náhrada počítačů s již nepodporovaným operačním systémem Windows XP, 6. Serverová Virtualizace.

Z kybernetické výzvy bude možné podpořit zabezpečení tzv. významných nebo kritických informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Podpořit zabezpečení jiných systémů není z SC 3.2 IROP bohužel možné.

Jedná se o realizaci následujících aktivit, žadatel si může vybrat jednu až všechny.

a) fyzická bezpečnost,
b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
c) nástroj pro ověřování identity uživatelů,
d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
i) aplikační bezpečnost,
j) kryptografické prostředky,
k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a
l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů.

Odpověď ze dne 
23. září 2015

Optické sítě

Ráda bych se zeptala, zda je možné získat dotace na rozšíření optických sítí, kdy žadatelem by byly podnikatelské subjekty? Případně za jakých podmínek?

 Z IROP optické sítě podpořit nelze. Zkuste se obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán OP PIK.

Odpověď ze dne 26. srpna 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 22

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.