Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Integrovaný záchranný systém

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Integrovaný záchranný systém

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 23

Výzva č. 36 - riziko havárie nebezpečných látek

Výzva č. 36: Pokud má území uvedenou exponovanou oblast např. "Havárie nebezpečných látek", znamená to, že projektové aktivity musí souviset pouze s touto mimořádnou událostí?

Projekt musí respektovat rizika, definovaná pro exponovaná území (ORP). Pokud se tedy dislokace stanice základní složky IZS nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností s definovaným rizikem havárií nebezpečných látek, je možné podpořit pouze opatření spojená s tímto rizikem.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Připravovaná výzva č. 44 Stanice IZS - elektrocentrála na nouzový provoz

Lze v rámci plánované výzvy "Stanice IZS" pořídit elektrocentrálu na nouzový provoz?

Ano, v rámci plánované výzvy (červen 2016) s názvem „Stanice IZS“ ve specifickém cíli 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Integrovaného regionálního operačního programu bude mj. podporováno pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje el. energie.

​Odpověď ze dne 3. února 2016

Výzva č. 19 - menší zásahové vozidlo

Je možné z IROP hradit i menší zásahové vozidlo? Například 6 místné s 2 m3 vody a základní technikou? Jedná se o jednotku JPO3.

V rámci 19. výzvy IROP Technika pro IZS je podporována technika uvedená v kap. 2.6 Specifických pravidel (http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system) pro žadatele a příjemce. Za velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody (technika definovaná pro území s rizikem sucha na jednotku sboru dobrovolných hasičů) se považuje cisternová automobilová stříkačka pro velkoobjemové hašení (technika musí vyhovovat požadavkům vyhlášce č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 247/2000 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany), jejíž vzorové technické podmínky lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system. Důležitým parametrem je objemnádrže, který je ve Vašem případě nevyhovující (2000l, min. 8000l).

Odpověď ze dne 29. ledna 2016

Podnikoví hasičí

Obracím se na Vás dotazem, proč nedochází k podpoře podnikových hasičů obdobně, jako je tomu u podporovaných složek IZS.

Specifický cíl 1.3 IZS je zaměřen na dosažení plné připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících, nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky. Typy oprávněných žadatelů/příjemců lze nalézt na str. 57 Programového dokumentu IROP (http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty/Programový dokument). 

V případě hasičských jednotek je podpora vázána na jednotky požární ochrany s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele (kategorie JPO I, II, III, podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

Odpověď ze dne 29. ledna 2016

Výzva č. 19 - terénni zásahové vozidlo

Prosím o poskytnutí informace, mohu v rámci dotace (výzva č. 19) koupit i terénní zásahové vozidlo? Žádost by se týkala nákupu jednoho hasičského vozu + terénního zásahového vozidla.

O podporu v 19. výzvě “Technika pro IZS" IROP lze žádat na techniku a věcné vybavení, které je definované normativy vybavení pro daný druh základní jednotky integrovaného záchranného systému (podle §4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) a definované riziko území (územní zaměření podpory je omezeno na exponovaná území, příloha č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 19. výzvy IROP). 

Pro jednotky sboru dobrovolných hasičů platí:

Podporováno je pořízení majetku k posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III:
• Dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí (v území s definovaným rizikem nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz podle přílohy č. 6 Specifických pravidel)
• Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody (v území s definovaným rizikem extrémního sucha podle přílohy č. 6 Specifických pravidel)
• Hadicový kontejner/přívěs (v území s definovaným rizikem extrémního sucha podle přílohy č. 6 Specifických pravidel)
Podporovaná technika a věcné vybavení vychází z normativů vybavení, uvedených v dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, který je přílohou č. 14 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 19. výzvy IROP.  Informace k 19. výzvě a související dokumenty naleznete zde.

Opodvěď ze dne 18. ledna 2016

MAS a HZS I. stupně

Může v rámci IROP SC 1.3. - žádat o podporu přes MAS HZS ČR I. stupně, jehož ředitelství je krajské? Žadatelem je HZS I. st, která sídlí na území MAS, projekt je realizován na území MAS a bude sloužit všem složkám IZS na území.

Projekt je možné podpořit za předpokladu, že HZS I. st., je na území MAS. 
Upozorňujeme, že ze SC 1.3 (respektive 4.1) je možné podpořit: 
• Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 
• Posílení vybavení základních složek IZS techniku a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Odpověď ze dne 8. září 2015

 

Vybavení HZS

Budou z IROP podporovány projekty na vybavení hasičských záchranných sborů JPOII a JPOIII technikou, která je potřebná při povodních a situacích spojených s velkou vodou - záplavami? (Povodeň je také mimořádná situace, ale nikde jsme zatím konkrétní příklad projektu nenašli)

Podpora v SC 1.3 IROP se týká: nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; orkány a větrné smrště; extrémní sucho; nebezpečné látky. Opatření proti povodním byla podpořena v minulém programovém období z IOP.

Odpověď ze dne 8. září 2015

Hasičské auto

Je za speciální dopravní prostředek považován hasičské auto?

Podporovanou techniku ve SC 1.3 v tomto případě Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) lze nalézt v následujícím dokumentu
    http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/13558a83-4f53-4857-b3db-3c8b84cb6814/Zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-v02.pdf?ext=.pdf [PDF, 3.67MB] . Pojem hasičské auto je příliš obecný.

Odpověď ze dne 16. června 2015

Protipovodňové pytle

Ráda bych se u Vás informovala, jestli je možné v Integrovaném regionálním operačním programu ve specifickém cíli 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ získat dotaci na nákup protipovodňových pytlů?

Integrovaný regionální operační program neumožňuje ve specifickém cíli 1.3 podporu nákupu protipovodňových pytlů.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Kamerový systém

Je z IROP SC 1.3 "IZS" financovatelný městský kamerový systém?

Městský kamerový systém nebude způsobilým výdajem ze SC 1.3.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 23

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.