Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Integrovaný záchranný systém

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Integrovaný záchranný systém

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 32

Výzva č. 19 - navýšení prostředků a případné prodloužení výzvy

Je možné navýšit prostředky a případně prodloužit 19. výzvu na techniku?

Převis podaných žádostí o podporu převyšuje výrazně alokaci 19. výzvy IROP „Technika pro IZS“. Finanční prostředky na jednotlivé aktivity specifického cíle 1.3 IROP jsou stanoveny v Programovém dokumentu IROP a není možné je přesouvat. Zvýšení alokace výzvy proto není možné.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 27 - indikátory

V rámci 27. výzvy IROP „Vzdělávací a výcviková střediska jsou dva indikátory. Musím naplnit oba dva?

Indikátor 5 75 30 Připravenost složek IZS je povinný k výběru pro všechny projekty výzvy. Pokud příjemce nenaplní cílovou hodnotu indikátoru, nebude mu krácena dotace ani nebude jinak sankcionován.
Indikátor 5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Pokud příjemce nenaplní cílovou hodnotu, bude mu krácena dotace. Podrobnosti jsou uvedené v Podmínkách právního aktu v přílohách P3, P4, P5 a P6.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 27 - členění projektu na etapy

Musíme projekt členit na etapy? Je nutné dodržovat etapy po 3 měsících?

Projekty mohou mít jednu etapu nebo ho může rozdělit do několika etap. 
Etapa nesmí být kratší než 3 měsíce a příjemce je povinen dodržovat etapy stanovené v žádosti o podporu. 
Další informace k etapám lze nalézt v kapitole 4.6 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 27 - využití úspor prostředků

Pokud bychom v soutěži uspořili prostředky, lze je využít i na některá jiná opatření, která nebudou uvedena v žádosti?

Podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 16.3, nelze úspory použít na nové aktivity a výdaje, které nebyly uvedené žádosti o podporu při jejím hodnocení.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 27 - způsobilé výdaje při demolici

Demolice - lze v rámci projektu zařadit mezi způsobilé výdaje také kácení stromů a jak je to s náhradní výsadbou?

Kácení stromů při nutné úpravě pozemku jsou způsobilým výdajem. Náhradní výsadba nepatří do způsobilých výdajů.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 27 - závaznost omezení v dokumentu

Jak moc je závazné omezení v rámci SC 1.3 dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“. Lze rozšířit místa pro modernizaci?

Lze podpořit opatření, uvedená ve zmíněném dokumentu, která jsou v souladu s podmínkami výzvy. Soulad projektu s dokumentem je jedním ze specifických kritérií přijatelnosti. Rozšiřování míst nad rámec dokumentu není možné.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 36 - rekonstrukce hasičárny a způsobilost výdajů

Plánujeme rekonstrukci hasičárny JSDH včetně přístupové komunikace. Je úprava přístupové komunikace způsobilým výdajem.

Úprava přístupové veřejné komunikace není způsobilým výdajem. Způsobilé jsou výdaje v areálu zbrojnice. Veškerá plánovaná opatření musí být zdůvodněna ve vztahu k zajištění adekvátní odolnosti požární zbrojnice a definovaným rizikům území (ORP).

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 36 - pojem "nová dislokace"

Pojem „nová dislokace“ – jedná se o novou výstavbu existující stanice, kterou je nutné přemístit z důvodu ohrožení riziky, nebo se jedná jen o výstavbu nové prozatím neexistující jednotky v území, kde je třeba posílit akceschopnost?

Výstavba stanice/zbrojnice v nové dislokaci znamená, že se změní umístění. V tomto případě může vzniknout nová jednotka nebo se jednotka přemístí. Pokud je stanice zbourána a vystavěna nová na stejném místě, nejedná se o změnu dislokace a projekt bude spadat do aktivity „Stavební úpravy stanice základní složky IZS“, která je definována ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 36 - rekonstrukce objektu

Jsme obcí a plánujeme rekonstrukci objektu, ve kterém sídlí JSDH spolu s dalšími základními složkami IZS. Lze žádat podporu na celý objekt?

Podpořit lze prostory pro JSDH.  Obec nemůže žádat o podporu na přizpůsobení prostor stanice ve vztahu k definovaným rizikům území pro jiné základní složky IZS.

Odpověď ze dne 8. prosince 2016

Výzva č. 36 - riziko havárie nebezpečných látek

Výzva č. 36: Pokud má území uvedenou exponovanou oblast např. "Havárie nebezpečných látek", znamená to, že projektové aktivity musí souviset pouze s touto mimořádnou událostí?

Projekt musí respektovat rizika, definovaná pro exponovaná území (ORP). Pokud se tedy dislokace stanice základní složky IZS nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností s definovaným rizikem havárií nebezpečných látek, je možné podpořit pouze opatření spojená s tímto rizikem.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 32

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.