Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 85

Výzvy v SC Kultura

Chtěla bych se zeptat, jaké výzvy IROP byly vyhlášeny a jaké se plánují ve specifickém cíli 3.1 Kultura?

Dne 23. 11. 2015 již byla vyhlášena 13. výzva IROP „Revitalizace vybraných památek“, která byla ukončena dne 31.3.2016. Dne 10.2.2016 byla vyhlášena výzva č. 21 "Muzea", ta byla ukončena 2. 8.2016, dne 11.3.2016 byla vyhlášena výzva č. 25 "Knihovny" a 6.9.2016 byla vyhlášena výzva č. 52 "„Revitalizace vybraných památek II."
Oblast kultury bude podporována nejen v individuálních, ale také v integrovaných projektech. V současné době jsou pro danou oblast také  vyhlášeny výzvy ŘO IROP č. 41 a 48 viz http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Kultura , na které navazují a budou navazovat výzvy pro žadatele v jednotlivých aglomeracích ITI (7 metropolitních oblastí) a IPRÚ (6 zbylých krajských aglomerací). Více informací na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy a https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy.

Harmogram výzev IROP na rok 2017 naleznete zde.

Odpověď ze dne 8. ledna 2017

Dotaz k názvu projektu

Prosím, jaká pravidla platí v souvislosti s názvem projektu? Připravujeme žádost na obnovu národní kulturní památky (NKP). Musí být součástí názvu na žádosti též oficiální název NKP? A je možné mít jiný název v projektové dokumentaci a jiný na žádosti?

Název projektu je na žadateli. Projektová dokumentace mohla vzniknout v dřívější době než žádost  o podporu do IROP, proto je možný odlišný název.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 13 a 52 - dotaz k podávání žádostí

Může ve výzvě č. 52 "Revitalizace vybraných památek II.“ podat žádost subjekt, který již podal žádost ve výzvě č. 13 "Revitalizace vybraných památek" na jinou část téhož areálu? Samozřejmě při dodržení podmínek limitu výdajů na infrastruktury malého měřítka.

Ve 13. ani v 52. výzvě IROP neomezuje počet projektů na památku nebo žadatele. Omezené jsou celkové výdaje, stanovené ve výzvě.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 52 - přílohy žádosti o podporu

Dotaz se týká 52. výzvy, specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 2.4 povinné přílohy, bod 7 - v textu je uvedeno že žadatel dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, nejsouli doloženy v jiné příloze žádosti o podporu - otázka zní - co tvoří přílohy, respektive jaké konkrétní přílohy je nutno doložit?

Přílohami chápeme standardní  přílohy žádosti o stavební povolení/ohlášení podle stavebního zákona. Pro žadatele nejde o žádné povinnosti navíc.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 25 - podpora konkrétních činnností digitalizace a restaurování

Je možné ve výzvě č. 25 "Knihovny" podpořit konkrétní činnosti digitalizace a restaurování (myšleno finance na tyto aktivity) a pracovníky na pracovní smlouvy?

Z pravidel výzvy vyplývá, že tyto činnosti musíte poptat/vysoutěžit jako dodávku služeb. Není možné přímo zaměstnat pracovníky. Mzdové výdaje jsou možné na „osobní náklady členů projektového týmu“, tedy člověka, který je součástí týmu, který řídící projekt. Dokladování musí probíhat podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 52 – definice havarijního stavu ve výzvě

Jak je v 52. výzvě definován havarijní stav?

Žadatel dokládá stanovisko statika nebo stavebního úřadu prokazující, že památka (příp. část památky), která je předmětem projektu, je v havarijním stavebně-technickém stavu (vazba na kritérium věcného hodnocení „Projekt řeší stavebně-technický stav památky.“) Pokud je tato příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení přílohy. 
Pokud je v havarijním technickém stavu movitá národní kulturní památka, ke kladnému vyhodnocení kritéria „Projekt řeší stavebně-technický stav památky“ je dostatečné uvedení tohoto stavu v závazném stanovisku příslušného orgánu památkové péče (příloha č. 10).
Havarijní stav je takto definován v revizi 1.1 Specifických pro žadatele a příjemce 52. výzvy IROP v kap. 2.4, kdy mezi přílohy žádosti byla doplněna nová příloha č. 12 Doložení havarijního stavebně-technického stavu památky. Příloha byla doplněna z důvodu jednoznačnosti hodnocení věcného kritéria „Projekt řeší stavebně-technický stav památky.“ 

Odpověď ze dne 1. listopadu 2016

​Seminář – výzva č. 52 – výzvy na památky

Je 52. výzva na památky poslední?

V současné době (v říjnu 2016) ŘO IROP neplánuje další výzvu na památky. V případě větších úspor z předložených projektů či po případném zvýšení alokace specifického cíle 3.1 IROP z jiných specifických cílů může být výzva v budoucnu vyhlášena. ŘO IROP vyhlásil výzvy pro integrované projekty: 41. výzva Kulturní dědictví – IPRÚ, 48. výzva Kulturní dědictví – ITI, 55. výzva Kulturní dědictví – CLLD.

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 – smlouva o výpůjčce

Nestačí doložit smlouvu o výpůjčce?

Smlouva o výpůjčce nestačí. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, doloží nájemní nebo pachtovní smlouvu. Záznam o nájemním vztahu musí být v době podání žádosti o podporu vložen v katastru nemovitostí. 

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 - naplnění exponáty u památek

Jaká je doba pro naplnění exponáty u památek?

Cílem projektu ve specifickém cíli 3.1 je obnovená, revitalizovaná památka, která prokáže vyšší návštěvnost. Při ukončení realizace projektu musí být splněny všechny aktivity uvedené v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti. Pokud nelze některou aktivitu splnit, je možné v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti podat žádost o změnu v projektu s odůvodněním.

Odpověď ze dne 14. října 2016

Seminář – výzva č. 52 – funkční oddělenost

Co je to funkční oddělenost?

Je třeba konzultovat na pobočkách CRR http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/     , protože není vždy jednoznačně možné říci, co je funkční oddělitelnosti. Více v kap. 2.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 52. výzvu IROP.

Odpověď ze dne 14. října 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 85

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.