Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 58

Harmonogram výzev 2017

Je již k dispozici harmonogram výzev IROP pro rok 2017?

Ano, najdete ho     zde [MS Excel, 25.89KB].

Odpověď ze dne 12. listopadu 2016

Zveřejňování integrovaných výzev nositelů a ZS ITI a nositelů IPRÚ

Jak jsou zveřejňovány integrované výzvy nositelů a Zprostředkujích subjektů ITI a nositlelů IPRÚ v IROP?

Výzvy jsou zveřejňovány zde.

Odpověď ze dne 3. listopadu 2016

Minimální celkové způsobilé výdaje projektu

Bude nějakým způsobem postižen příjemce dotace (krácení dotace apod.), jestliže minimální celkové způsobilé výdaje projektu po vysoutěžení dodavatele poklesnou pod minimální celkové způsobilé výdaje dané výzvou?

Pokud se v při výběrovém nebo zadávacím řízení na dodavatele, které probíhá během realizace projektu, sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální výši, stanovenou pro výzvu, nejedná se o porušení kritéria přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu, kterou příjemce oznámí v souladu s kap. 16 Obecných pravidel.

Odpověď ze dne 22. října 2016

Rozpočet a finanční plán

Jak mám správně plánovat rozpočet a finanční plán v MS2014+?

V případě ex-post financování způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9., je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na rozpočtu a finančním plánu.  Neplatí pro žadatele s právní formou organizační složka státu, státní příspěvková organizace ostatní/ze zákona, zde vyplňte výdaje do roku, kdy byly skutečně vynaloženy. V případě, že výdaje byly vynaloženy v předchozím roce, než je aktuální rok, vyplňte výdaje do aktuálního roku.

Odpověď ze dne 13. října 2016

Místo poboček CRR

Kde budou pobočky CRR?

Pobočky CRR pro IROP jsou ve všech krajských městech, více informací k tomu, kde se nacházejí, naleznete na následující stránce http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/     .Kontakty jsou nyní rozčleněny jednak podle krajských poboček a jednak podle jednotlivých otevřených výzev - viz výše uvedený odkaz.

Odpověď ze dne 12. října 2016

Limity výdajů na vedlejší aktivity projektu

Jak by byla řešena následující situace? V projektové žádosti je 85 % výdajů na hlavní aktivity, 15 % na vedlejší. Po schválení projektu dojde díky výběrovému řízení na stavbu ke snížení absolutní částky na hlavní aktivity. Tím pádem vedlejší aktivity, kde zůstala stejná absolutní částka, přesahují limit 15 % "realizačního" rozpočtu projektu. Bude ŘO IROP výdaje na vedlejší aktivity v žádosti o platbu krátit?

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilým výdajem. ŘO IROP při závěrečné žádosti o platbu zkontroluje dodržení limitů a při jejich nedodržení provede krácení v předložené žádosti o platbu.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Vysoutěžení nižší částky, než byla uvedena v žádosti o podporu

V případě schválení žádosti o podporu v IROPu - pokud se následně vysoutěží nižší cena, než byla uvedena v žádosti, výše dotace zůstane stejná, nebo se poníží příslušným procentem dotace?

V případě, že bude vysoutěžena nižší částka, bude proplacena dotace ve výši vítězné nabídky.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Konzultace výsledků procesu hodnocení projektu

Počítá se u IROP také s možností konzultovat výsledky procesu hodnocení projektu (ať už pozitivní, či negativní)? Bude zřízen institut odvolání se?

Řídicí orgán IROP zřídí přezkumnou komisi, která na základě podnětu žadatele přezkoumá výsledky hodnocení žádosti o dotaci. Podrobnosti jsou uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 3.8 Žádost o přezkum výsledku hodnocení. Existují dvě možnosti podání:
- elektronicky v MS2014+, postup pro vyplnění žádosti o přezkum je uvedený v příloze č. 19 Obecných pravidel;
- písemně prostřednictvím formuláře, zveřejněného na stránce s každou vyhlášenou výzvou nebo zde, na adresu CRR (viz kontakty uvedené ve Specifických pravidlech k příslušné výzvě).

Odpověď ze dne 27. září 2016

Základní výčet způsobilých výdajů a základních limitů pro ně

Bude existovat nějaký základní výčet způsobilých výdajů a základních limitů pro ně i v obecné části Příruček pro žadatele a příjemce nebo bude vždy samostatně ve specifické části pro každou výzvu zvlášť?

V Obecných pravidlech jsou uvedena hlediska způsobilosti a jejich dokladování. Ve Specifických pravidlech jsou uvedeny konkrétní  způsobilé a nezpůsobilé výdaje a způsoby dokladování v příslušné výzvě

Odpověď ze dne 27. září 2016
 

Semináře pro žadatele

Jakým systémem jsou organizovány semináře pro žadatele k výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu?

Semináře ke každé výzvě organizuje Řídicí orgán IROP  ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále CRR). Po těchto tzv. centrálních seminářích CRR spolu s Eurocentry pořádá tzv. krajské semináře k IROP, týkající se aktuálně vyhlášených výzev. Vice informací k centrálním seminářům naleznete na stránce semináře pro žadatele k výzvám IROP a ke krajským seminářům zde http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/    .

Odpověď ze dne 24. srpna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 58

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.