Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 59

Účast ve VŘ v případě uchazeče, který je ve spojení se zadavatelem

Může se do výběrového řízení na stavební práce v IROP (jedniným kritériem bude cena) přihlásit také živnostník, o kterém žadatel předpokládá (a v projektu uvádí), že se stane jeho zaměstnancem v době udržitel. projektu?

Možnost zúčastnit se  zadávacího/výběrového řízení u uchazeče, který je nějakým způsobem v kontaktu nebo ve spojení se zadavatelem není omezena. V této situaci hrozí riziko střetu zájmů. Pokud se zadávacího/výběrového řízení zúčastní uchazeč, u nějž se vyskytl střet zájmů, musí být nade vší pochybnost prokázáno, že střet zájmů nemůže ovlivnit výsledek zadávacího/výběrového řízení a nejedná se o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi uchazeči. V případě střetu zájmů může být uplatněna finanční oprava až ve výši 100 % z poskytnuté podpory na dotčenou zakázku. Zároveň zadavatel a uchazeč se mohou vystavit podezření ze spáchání trestného činu dle §248 odst. 2, § 256 odst. 1 a § 257 odst. 1 písm. b) až d) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu předběžné opatrnosti nedoporučujeme vystavovat se situacím, kdy dochází ke střetu zájmů.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016.

Zadání veřejné zakázky dle výjimky § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb

Obracím se na Vás s dotazem, zda je zadání veřejné zakázky (zejm. na technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování projektové dokumentace aj.) dle výjimky stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami vydanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce“ (vydání 1.3), případně zda je tato problematika upravena jinými pravidly, či interními normativními akty?

Výjimka, uvedená v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje k osobě dodavatele, nikoli k předmětu zakázky. Pokud dodavatel splňuje definici osoby, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch zadavatele a ve které má zadavatel výlučná majetková práva ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, mohou mu být zadány zakázky, jejichž předmětem je technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování projektové dokumentace apod. Zadavatel musí být schopen prokázat, že podmínky pro použití této výjimky byly splněny.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Nařízení Komise 651/2014 a 702/2014

Máme na Vás prosbu k vysvětlení, které jsme detekovali ve výzvách. Jedná se nám o právní výklad způsobilosti výdajů, kdy MMR (IROP) vychází z Nařízení Komise 651/2014 a jiné dotační tituly z Nařízení Komise 702/2014. Přesto, že jsou obě Nařízení Komise vydána v roce 2014, je zde dvojí výklad. Prosíme tedy o odpověď, jak je možné, že dotační tituly se řídí jinými Nařízeními Komise a jsou tedy odlišné výklady.

Integrovaný regionální operační program vychází z legislativy Evropské komise. Nařízení Komise č. 702/2014 se vztahuje na opatření podpory ve prospěch zemědělství a lesnictví a ve prospěch malých a středních podniků, působících ve venkovských oblastech. 
Předmětem IROP není podpora zemědělství a lesnictví a žádná výzva IROP nebude zaměřena pouze ve prospěch malých a středních podniků. Nedochází ani k bonifikaci na základě přirazení do kategorií MPS. 
Nařízením Komise č. 651/2014 jsou upraveny specifické cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, aktivita „Terminály a parkovací systémy“, 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.  
Zmíněný motivační účinek se vztahuje na SC 1.2 a 2.5 (dosud vyhlášená 16. a 24. výzva IROP). V projektech v těchto specifických cílech nesmí být zahájeny práce na projektu nebo činnosti před podáním žádosti o podporu (viz materiál Motivační účinek projektů v souladu s Nařízením č. 651/2014). 
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele před podáním žádosti o podporu na činnosti, které nelze označit jako přípravné práce, je porušením motivačního účinku.

Odpověď ze dne 25. dubna 2016

Minimální celkové způsobilé výdaje projektu

Bude nějakým způsobem postižen příjemce dotace (krácení dotace apod.), jestliže minimální celkové způsobilé výdaje projektu po vysoutěžení dodavatele poklesnou pod minimální celkové způsobilé výdaje dané výzvou?

Pokud se v při výběrovém nebo zadávacím řízení na dodavatele, které probíhá během realizace projektu, sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální výši, stanovenou pro výzvu, nejedná se o porušení kritéria přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu, kterou příjemce oznámí v souladu s kap. 16 Obecných pravidel.

Odpověď ze dne 22. dubna 2016

Zakázky malého rozsahu

Při VŘ na zakázku malého rozsahu, musí žadatel oslovit min. 3 zájemce k podání nabídky. Musí však také získat 3 vyhodnotitelné nabídky? Nebo může vybrat dodavatele i ze dvou či jedné doručené nabídky?

Při zadávání zakázek malého rozsahu (malé hodnoty) je zadavatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel). Podle bodu 7.1.1 MPZ zadavatel je oprávněn zadat zakázku v uzavřené výzvě. V takovém případě v souladu s bodem 7.1.3 MPZ vyzve nejméně 3 zájemce k podání nabídky. MPZ nestanoví povinnost zajistit si nabídky od zájemců (dodavatelů), avšak zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek zájemce, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout.

Odpověď ze dne 14.dubna 2016

Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP, kteři mají už schválenou žádost) a již vypisují VŘ

Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP (kteří mají už schválenou žádost a již vypisují VŘ na stavební práce nad 6 mil. Kč bez DPH)? Jedná se mi o společenství vlastníků jednotek. Pokud seznam, eventuálně webové stránky, s tímto seznamem existují, můžete mi prosím na ně poslat odkaz?

IROP takový seznam netvoří.

Odpověď ze dne 12.dubna 2016

Dotaz k pověření stavebními pracemi bez VŘ

Může obec pověřit stavebními pracemi bez výběrového řízení svou dceřinou 100% ovládanou společnost, aniž by vyhlašovala na stavební práce výběrové řízení? Zákon o veřejných zakázkách tuto skutečnost připouští (§ 18 odst. 1 písm. e). Je možné takto realizovat i stavební práce hrazené z v rámci projektů IROP?

Pokud jsou splněny podmínky pro využití výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, lze tuto výjimku využít. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel) upravuje možnost využití výjimky analogicky k zákonu o veřejných zakázkách v kapitole 5. Pravidla IROP neomezují možnost zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo s MPZ využít výjimky z postupu zadávání zakázek.
Zadavatel musí prokázat, že podmínky pro využití výjimky byly splněny.

Odpověď ze dne 12. dubna 2016

Výběrové řízení a propojené společnosti

Může se prosím otevřeného výběrového řízení dle pravidel IROP (tj. ne podle zákona o veřejných zakázkách – například u zakázek malého rozsahu) zúčastnit ekonomicky spojená (mateřská, dceřiná či sesterská) společnost?

Z dotazu není zřejmé, co je myšleno ekonomickým spojením a s kým by byla společnost ekonomicky spojená. Na zakázky, vyjmuté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel). 
Propojení mezi uchazeči není v MPZ upraveno. Propojení mezi uchazečem a zadavatelem je považováno za střet zájmů. Pokud se výběrového řízení zúčastní uchazeč, u nějž se vyskytl střet zájmů, musí být prokázáno, že nemůže ovlivnit výsledek výběrového řízení a nejedná se o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi uchazeči. V opačném případě to bude mít negativní dopad na zadavatele i uchazeče. V případě střetu zájmů může být vůči zadavateli uplatněna finanční oprava až ve výši 100 % z poskytnuté podpory na dotčenou zakázku. Subjekty, s nimiž je výslovně zakázáno uzavřít smlouvu, jsou uvedeny v bodu 8.4.2 MPZ.

Odpověď ze dne 12. dubna 2016

Předpokládáná hodnota zakázky

Mám dotaz, co se týče limitů veřejných zakázek. Vycházím z přílohy "Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020" Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro IROP, ale nejsem si zcela jistá, zda to chápu správně. Přílohou obecných pravidel IROP se řídí zakázky od 400 000 Kč bez DPH? Zakázky do 400 000 Kč bez DPH se tedy budou řídit nějakou vnitřní směrnicí žadatele? Lze tedy např. zakázky do 100 000 řešit formou přímé objednávky, pokud to vnitřní směrnice umožňuje?

Podle bodu 5.5 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel) zadavatelé nejsou povinni zadávat zakázky malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota (stanovená v souladu zejména s body 6.5 a 6.6 MPZ) je nižší než 400 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a mohou využít přímého nákupu nebo přímé objednávky. Poskytovatel podpory je může v souladu s odstavcem 4 kapitoly 5.1 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP požádat o předložení písemného stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
Pokud předpokládaná hodnota plnění nedosáhne 400 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, mohou zadavatelé využít přímého nákupu nebo přímé objednávky. V souladu s bodem 9.1.2 MPZ zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění. Rozhodným dokumentem pro provedení kontroly je účetní doklad.

Odpověď ze dne 1. února 2016

Kombinace podpory - oblast kultury a sociální integrace

Lze kombinovat podporu z IROP na rekonstrukci kulturní památky a IROP Deinstitucionalizace sociálních služeb?

Je možné si podat dva projekty, jeden v SC 3.1 "Kultura" a jeden v SC 2.1 "Sociální integrace", samozřejmě při dodržení všech pravidel. Ovšem hrozí riziko dvojího financování, kterému je nutné se vyhnout.

Odpověď ze dne 28. ledna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 59

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.