Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 21 až 30 z celkem 63

Zakázky malého rozsahu

Při VŘ na zakázku malého rozsahu, musí žadatel oslovit min. 3 zájemce k podání nabídky. Musí však také získat 3 vyhodnotitelné nabídky? Nebo může vybrat dodavatele i ze dvou či jedné doručené nabídky?

Při zadávání zakázek malého rozsahu (malé hodnoty) je zadavatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel). Podle bodu 7.1.1 MPZ zadavatel je oprávněn zadat zakázku v uzavřené výzvě. V takovém případě v souladu s bodem 7.1.3 MPZ vyzve nejméně 3 zájemce k podání nabídky. MPZ nestanoví povinnost zajistit si nabídky od zájemců (dodavatelů), avšak zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek zájemce, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout.

Odpověď ze dne 14.dubna 2016

Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP, kteří mají už schválenou žádost) a již vypisují VŘ

Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP (kteří mají už schválenou žádost a již vypisují VŘ na stavební práce nad 6 mil. Kč bez DPH)? Jedná se mi o společenství vlastníků jednotek. Pokud seznam, eventuálně webové stránky, s tímto seznamem existují, můžete mi prosím na ně poslat odkaz?

IROP takový seznam netvoří.

Odpověď ze dne 12.dubna 2016

Dotaz k pověření stavebními pracemi bez VŘ

Může obec pověřit stavebními pracemi bez výběrového řízení svou dceřinou 100% ovládanou společnost, aniž by vyhlašovala na stavební práce výběrové řízení? Zákon o veřejných zakázkách tuto skutečnost připouští (§ 18 odst. 1 písm. e). Je možné takto realizovat i stavební práce hrazené z v rámci projektů IROP?

Pokud jsou splněny podmínky pro využití výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, lze tuto výjimku využít. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel) upravuje možnost využití výjimky analogicky k zákonu o veřejných zakázkách v kapitole 5. Pravidla IROP neomezují možnost zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo s MPZ využít výjimky z postupu zadávání zakázek.
Zadavatel musí prokázat, že podmínky pro využití výjimky byly splněny.

Odpověď ze dne 12. dubna 2016

Výběrové řízení a propojené společnosti

Může se prosím otevřeného výběrového řízení dle pravidel IROP (tj. ne podle zákona o veřejných zakázkách – například u zakázek malého rozsahu) zúčastnit ekonomicky spojená (mateřská, dceřiná či sesterská) společnost?

Z dotazu není zřejmé, co je myšleno ekonomickým spojením a s kým by byla společnost ekonomicky spojená. Na zakázky, vyjmuté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel). 
Propojení mezi uchazeči není v MPZ upraveno. Propojení mezi uchazečem a zadavatelem je považováno za střet zájmů. Pokud se výběrového řízení zúčastní uchazeč, u nějž se vyskytl střet zájmů, musí být prokázáno, že nemůže ovlivnit výsledek výběrového řízení a nejedná se o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi uchazeči. V opačném případě to bude mít negativní dopad na zadavatele i uchazeče. V případě střetu zájmů může být vůči zadavateli uplatněna finanční oprava až ve výši 100 % z poskytnuté podpory na dotčenou zakázku. Subjekty, s nimiž je výslovně zakázáno uzavřít smlouvu, jsou uvedeny v bodu 8.4.2 MPZ.

Odpověď ze dne 12. dubna 2016

Motivační účinek podpory

K jakým projektům se vztahuje motivační účinek podpory v Integrovaném regionálním operačním programu a kde lze nalézt více informací k tomuto tématu?

Motivační účinek je jedním z rozhodujících faktorů pro přidělení požadované podpory. V případě nepřítomnosti motivačního účinku je podpora neslučitelná s vnitřním trhem a nemůže být proto schválena.
 
Motivační účinek podpory se v IROP vztahuje na projekty:

  • ve Specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy aktivita „Terminály
  • ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
 Pro projekty, realizované v SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, upravené článkem 53, se nevyžaduje motivační účinek. Motivační účinek se zde předpokládá automaticky.  Více informací naleznete v následujícím dokumentu Motivační účinek projektů v souladu s nařízením č. 651/2014

Odpověď ze dne 24. března 2016

Předpokládaná hodnota zakázky

Mám dotaz, co se týče limitů veřejných zakázek. Vycházím z přílohy "Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020" Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro IROP, ale nejsem si zcela jistá, zda to chápu správně. Přílohou obecných pravidel IROP se řídí zakázky od 400 000 Kč bez DPH? Zakázky do 400 000 Kč bez DPH se tedy budou řídit nějakou vnitřní směrnicí žadatele? Lze tedy např. zakázky do 100 000 řešit formou přímé objednávky, pokud to vnitřní směrnice umožňuje?

Podle bodu 5.5 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel) zadavatelé nejsou povinni zadávat zakázky malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota (stanovená v souladu zejména s body 6.5 a 6.6 MPZ) je nižší než 400 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a mohou využít přímého nákupu nebo přímé objednávky. Poskytovatel podpory je může v souladu s odstavcem 4 kapitoly 5.1 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP požádat o předložení písemného stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
Pokud předpokládaná hodnota plnění nedosáhne 400 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, mohou zadavatelé využít přímého nákupu nebo přímé objednávky. V souladu s bodem 9.1.2 MPZ zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění. Rozhodným dokumentem pro provedení kontroly je účetní doklad.

Odpověď ze dne 1. února 2016

Kombinace podpory - oblast kultury a sociální integrace

Lze kombinovat podporu z IROP na rekonstrukci kulturní památky a IROP Deinstitucionalizace sociálních služeb?

Je možné si podat dva projekty, jeden v SC 3.1 "Kultura" a jeden v SC 2.1 "Sociální integrace", samozřejmě při dodržení všech pravidel. Ovšem hrozí riziko dvojího financování, kterému je nutné se vyhnout.

Odpověď ze dne 28. ledna 2016

Seznam/výčet stanovených průměrných cen

Kde nalezneme seznam/výčet stanovených průměrných cen IROP k výpočtu cen za jednotku monitorovacího indikátoru?

Seznam/výčet stanovených průměrných cen Řídicí orgán IROP pro individuální projekty nezpracovává a tudíž ani nezveřejňuje.

Odpověď ze dne 8. ledna 2016

Výsledky procesu hodnocení projektu

Počítá se u IROP s možností konzultací výsledků procesu hodnocení projektu (ať už pozitivní, či negativní)? Bude zřízen institut odvolání se?

Řídicí orgán IROP zřídí přezkumnou komisi, která na základě podnětu žadatele přezkoumá výsledky hodnocení žádosti o dotaci. Podrobnosti jsou uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. Na webu www. dotaceEU.cz/IROP je k dispozici formulář Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí.

Odpověď ze dne 18. prosince 2015

Městské obvody jako žadatel

Mezi možnými žadateli některých specifických cílů IROP jsou obce. Jak je to s městskými obvody? Mohou žádat samostatně, nebo musí pod hlavičkou magistrátu?

Městské obvody statutárního města mohou žádat o poskytnutí dotace z IROP a uzavírat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, pokud mají k tomuto statutárním městem svěřenou pravomoc.

Odpověď ze dne 10. listopadu 2015

Zobrazuji otázky 21 až 30 z celkem 63

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.