Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 51 až 60 z celkem 64
Předchozí ... 6 7 Následující
Stránka / 7

Finanční spoluúčast žadatele

Které výzvy (prioritní osy) budou podmíněny finanční spoluúčastí žadatele?

Kofinancování IROP dodržuje principy, které stanovilo Ministerstvo financí – odkaz na Pravidla spolufinancovaní evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

​Odpověď ze dne 26. května 2015

Způsobilé výdaje u projektu

Mohu se zeptat zda bude možné zahrnout náklady na realizaci výběrového řízení na zpracovatel studie proveditelnosti, CBA, žádosti o dotaci atp. realizované po 1. 1. 2014 mezi způsobilé výdaje projektu?

Obecně se jedná o způsobilé výdaje, podrobnosti budou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Pokud bude velká absorpční kapacita, Řídicí orgán IROP bude omezovat způsobilost uvedených výdajů, aby poskytl dotaci většímu počtu projektů.

Odpověď ze dne 25. května 2015

Limity na zpracování dokumentů

Dále bude možné do způsobilých výdajů projektu zahrnout náklady na zpracování výše uvedených dokumentů a do jaké výše celkových způsobilých výdajů?

Limity budou uvedené ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 25. května 2015

Dotace - volnočasové aktivity

Lze z IROP podporovat volnočasové aktivity, konkrétně např. sportovní aktivity - bikeparky, úpravy běžeckých stop apod.?

Tyto aktivity nelze z IROP financovat. Zaměření pouze na volnočasové aktivity je vyloučeno v tomto programovacím období.

​Odpověď ze dne 25. května 2015

Způsobilost výdajů - projektová příprava a administrativní vedení

Budou uznatelné výdaje za projektovou přípravu projektu (projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí PD)? Bude uznatelným výdajem administrativní vedení projektu (mimo CLLD)?

Způsobilost výdajů bude definována ve vyhlášených výzvách. Obecně bude projektová příprava (projektová dokumentace, studie proveditelnosti) způsobilým výdajem. S podporou administrativního vedení projektu IROP nepočítá ani ve formě nasmlouvané externí služby.

Odpověď ze dne 15. května 2015

Povinná příloha žádosti o dotace

Budou povinnou přílohou žádostí o dotaci věcné a technické popisy, případně zjednodušené finanční a ekonomické hodnocení projektu v rozsahu obdobné jako v programovacím období 2007 – 2013?

Povinné přílohy budou různé podle jednotlivých specifických cílů IROP. Konkretizované budou v Příručkách pro žadatele a příjemce. Povinná bude CBA (cost-benefit analýza) se provádí projektů nad 5 mil. celkových způsobilých nákladů, žadatel bude předkládat studii proveditelnosti nebo obdobný dokument, ve které uvede informaco o potřebnosti realizace projektu, o jeho rozpočtu, harmonogramu, výsledcích a cílech. U stavebních projektů bude povinná stavební dokumentace apod.

Odpověď ze dne 15. května 2015

Strategické dokumenty

IROP vychází z nepřeberného množství strategických dokumentů. Budou na vašich stránkách všechny k dispozici? V aktuální verzi?

Strategické dokumenty v aktuálních verzích jsou postupně zveřejňovány zde - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=745854, některé však ještě nejsou k dispozici, protože jsou stále ve fázi přípravy, vyjednávání apod.

Odpověď ze dne 15. května 2015

Více dílčích investicí v rámci jednoho projektu

​Je možné v rámci jednoho projektu zrealizovat např. i 4 dílčí investice?

S ohledem na efektivitu preferuje Řídicí orgán IROP provedení co nejvíce akcí v jednom projektu za předpokladu, že se jedná o způsobilé aktivity. 

Odpověď ze dne 24. dubna 2015

Způsobilost výdajů

V minulosti bylo v některých případech umožněno, že náklady související s projektem byly uznány i pokud vznikly před schválením projektu, ale byly realizovány před počátkem programového období, bude toto i nadále?

Způsobilost nákladů je od 1. 1. 2014. Projekt, ale nesmí být ukončený před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Odpověď ze dne 13. dubna 2015

 

Postavení nového dobrovolného svazku obcí v rámci IROP

Jaké postavení má nový dobrovolný svazek obcí z hlediska příjemců v rámci specifických cílů IROP?

Dobrovolné svazky obcí jsou žadateli v těchto specifických cílech (SC):  

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, projekty vycházejí ze specifických cílů IROP realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD): 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví,
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Odpověď ze dne 13. dubna 2015

Zobrazuji otázky 51 až 60 z celkem 64
Předchozí ... 6 7 Následující
Stránka / 7

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.