Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 62

Rozpočet a finanční plán

Jak mám správně plánovat rozpočet a finanční plán v MS2014+?

V případě ex-post financování způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9., je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na rozpočtu a finančním plánu.  Neplatí pro žadatele s právní formou organizační složka státu, státní příspěvková organizace ostatní/ze zákona, zde vyplňte výdaje do roku, kdy byly skutečně vynaloženy. V případě, že výdaje byly vynaloženy v předchozím roce, než je aktuální rok, vyplňte výdaje do aktuálního roku.

Odpověď ze dne 13. října 2016

Limity výdajů na vedlejší aktivity projektu

Jak by byla řešena následující situace? V projektové žádosti je 85 % výdajů na hlavní aktivity, 15 % na vedlejší. Po schválení projektu dojde díky výběrovému řízení na stavbu ke snížení absolutní částky na hlavní aktivity. Tím pádem vedlejší aktivity, kde zůstala stejná absolutní částka, přesahují limit 15 % "realizačního" rozpočtu projektu. Bude ŘO IROP výdaje na vedlejší aktivity v žádosti o platbu krátit?

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilým výdajem. ŘO IROP při závěrečné žádosti o platbu zkontroluje dodržení limitů a při jejich nedodržení provede krácení v předložené žádosti o platbu.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Vysoutěžení nižší částky, než byla uvedena v žádosti o podporu

V případě schválení žádosti o podporu v IROPu - pokud se následně vysoutěží nižší cena, než byla uvedena v žádosti, výše dotace zůstane stejná, nebo se poníží příslušným procentem dotace?

V případě, že bude vysoutěžena nižší částka, bude proplacena dotace ve výši vítězné nabídky.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Účast ve VŘ v případě uchazeče, který je ve spojení se zadavatelem

Může se do výběrového řízení na stavební práce v IROP (jedniným kritériem bude cena) přihlásit také živnostník, o kterém žadatel předpokládá (a v projektu uvádí), že se stane jeho zaměstnancem v době udržitel. projektu?

Možnost zúčastnit se  zadávacího/výběrového řízení u uchazeče, který je nějakým způsobem v kontaktu nebo ve spojení se zadavatelem není omezena. V této situaci hrozí riziko střetu zájmů. Pokud se zadávacího/výběrového řízení zúčastní uchazeč, u nějž se vyskytl střet zájmů, musí být nade vší pochybnost prokázáno, že střet zájmů nemůže ovlivnit výsledek zadávacího/výběrového řízení a nejedná se o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi uchazeči. V případě střetu zájmů může být uplatněna finanční oprava až ve výši 100 % z poskytnuté podpory na dotčenou zakázku. Zároveň zadavatel a uchazeč se mohou vystavit podezření ze spáchání trestného činu dle §248 odst. 2, § 256 odst. 1 a § 257 odst. 1 písm. b) až d) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu předběžné opatrnosti nedoporučujeme vystavovat se situacím, kdy dochází ke střetu zájmů.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016.

Zadání veřejné zakázky dle výjimky § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb

Obracím se na Vás s dotazem, zda je zadání veřejné zakázky (zejm. na technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování projektové dokumentace aj.) dle výjimky stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami vydanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce“ (vydání 1.3), případně zda je tato problematika upravena jinými pravidly, či interními normativními akty?

Výjimka, uvedená v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje k osobě dodavatele, nikoli k předmětu zakázky. Pokud dodavatel splňuje definici osoby, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch zadavatele a ve které má zadavatel výlučná majetková práva ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, mohou mu být zadány zakázky, jejichž předmětem je technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování projektové dokumentace apod. Zadavatel musí být schopen prokázat, že podmínky pro použití této výjimky byly splněny.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Nařízení Komise 651/2014 a 702/2014

Máme na Vás prosbu k vysvětlení, které jsme detekovali ve výzvách. Jedná se nám o právní výklad způsobilosti výdajů, kdy MMR (IROP) vychází z Nařízení Komise 651/2014 a jiné dotační tituly z Nařízení Komise 702/2014. Přesto, že jsou obě Nařízení Komise vydána v roce 2014, je zde dvojí výklad. Prosíme tedy o odpověď, jak je možné, že dotační tituly se řídí jinými Nařízeními Komise a jsou tedy odlišné výklady.

Integrovaný regionální operační program vychází z legislativy Evropské komise. Nařízení Komise č. 702/2014 se vztahuje na opatření podpory ve prospěch zemědělství a lesnictví a ve prospěch malých a středních podniků, působících ve venkovských oblastech. 
Předmětem IROP není podpora zemědělství a lesnictví a žádná výzva IROP nebude zaměřena pouze ve prospěch malých a středních podniků. Nedochází ani k bonifikaci na základě přirazení do kategorií MPS. 
Nařízením Komise č. 651/2014 jsou upraveny specifické cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, aktivita „Terminály a parkovací systémy“, 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.  
Zmíněný motivační účinek se vztahuje na SC 1.2 a 2.5 (dosud vyhlášená 16. a 24. výzva IROP). V projektech v těchto specifických cílech nesmí být zahájeny práce na projektu nebo činnosti před podáním žádosti o podporu (viz materiál Motivační účinek projektů v souladu s Nařízením č. 651/2014). 
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele před podáním žádosti o podporu na činnosti, které nelze označit jako přípravné práce, je porušením motivačního účinku.

Odpověď ze dne 25. dubna 2016

Minimální celkové způsobilé výdaje projektu

Bude nějakým způsobem postižen příjemce dotace (krácení dotace apod.), jestliže minimální celkové způsobilé výdaje projektu po vysoutěžení dodavatele poklesnou pod minimální celkové způsobilé výdaje dané výzvou?

Pokud se v při výběrovém nebo zadávacím řízení na dodavatele, které probíhá během realizace projektu, sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální výši, stanovenou pro výzvu, nejedná se o porušení kritéria přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu, kterou příjemce oznámí v souladu s kap. 16 Obecných pravidel.

Odpověď ze dne 22. dubna 2016

Zakázky malého rozsahu

Při VŘ na zakázku malého rozsahu, musí žadatel oslovit min. 3 zájemce k podání nabídky. Musí však také získat 3 vyhodnotitelné nabídky? Nebo může vybrat dodavatele i ze dvou či jedné doručené nabídky?

Při zadávání zakázek malého rozsahu (malé hodnoty) je zadavatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel). Podle bodu 7.1.1 MPZ zadavatel je oprávněn zadat zakázku v uzavřené výzvě. V takovém případě v souladu s bodem 7.1.3 MPZ vyzve nejméně 3 zájemce k podání nabídky. MPZ nestanoví povinnost zajistit si nabídky od zájemců (dodavatelů), avšak zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek zájemce, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout.

Odpověď ze dne 14.dubna 2016

Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP, kteři mají už schválenou žádost) a již vypisují VŘ

Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP (kteří mají už schválenou žádost a již vypisují VŘ na stavební práce nad 6 mil. Kč bez DPH)? Jedná se mi o společenství vlastníků jednotek. Pokud seznam, eventuálně webové stránky, s tímto seznamem existují, můžete mi prosím na ně poslat odkaz?

IROP takový seznam netvoří.

Odpověď ze dne 12.dubna 2016

Dotaz k pověření stavebními pracemi bez VŘ

Může obec pověřit stavebními pracemi bez výběrového řízení svou dceřinou 100% ovládanou společnost, aniž by vyhlašovala na stavební práce výběrové řízení? Zákon o veřejných zakázkách tuto skutečnost připouští (§ 18 odst. 1 písm. e). Je možné takto realizovat i stavební práce hrazené z v rámci projektů IROP?

Pokud jsou splněny podmínky pro využití výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, lze tuto výjimku využít. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“, je jednou z příloh Obecných pravidel) upravuje možnost využití výjimky analogicky k zákonu o veřejných zakázkách v kapitole 5. Pravidla IROP neomezují možnost zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo s MPZ využít výjimky z postupu zadávání zakázek.
Zadavatel musí prokázat, že podmínky pro využití výjimky byly splněny.

Odpověď ze dne 12. dubna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 62

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.