Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 59

Harmonogram výzev 2017

Je již k dispozici harmonogram výzev IROP pro rok 2017?

Ano, najdete ho     zde [MS Excel, 25.89KB].

Odpověď ze dne 12. listopadu 2016

Minimální celkové způsobilé výdaje projektu

Bude nějakým způsobem postižen příjemce dotace (krácení dotace apod.), jestliže minimální celkové způsobilé výdaje projektu po vysoutěžení dodavatele poklesnou pod minimální celkové způsobilé výdaje dané výzvou?

Pokud se v při výběrovém nebo zadávacím řízení na dodavatele, které probíhá během realizace projektu, sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální výši, stanovenou pro výzvu, nejedná se o porušení kritéria přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu, kterou příjemce oznámí v souladu s kap. 16 Obecných pravidel.

Odpověď ze dne 22. října 2016

Rozpočet a finanční plán

Jak mám správně plánovat rozpočet a finanční plán v MS2014+?

V případě ex-post financování způsobilé výdaje se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9., je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na rozpočtu a finančním plánu.  Neplatí pro žadatele s právní formou organizační složka státu, státní příspěvková organizace ostatní/ze zákona, zde vyplňte výdaje do roku, kdy byly skutečně vynaloženy. V případě, že výdaje byly vynaloženy v předchozím roce, než je aktuální rok, vyplňte výdaje do aktuálního roku.

Odpověď ze dne 13. října 2016

Místo poboček CRR

Kde budou pobočky CRR?

Pobočky CRR pro IROP jsou ve všech krajských městech, více informací k tomu, kde se nacházejí, naleznete na následující stránce http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/     .Kontakty jsou nyní rozčleněny jednak podle krajských poboček a jednak podle jednotlivých otevřených výzev - viz výše uvedený odkaz.

Odpověď ze dne 12. října 2016

Limity výdajů na vedlejší aktivity projektu

Jak by byla řešena následující situace? V projektové žádosti je 85 % výdajů na hlavní aktivity, 15 % na vedlejší. Po schválení projektu dojde díky výběrovému řízení na stavbu ke snížení absolutní částky na hlavní aktivity. Tím pádem vedlejší aktivity, kde zůstala stejná absolutní částka, přesahují limit 15 % "realizačního" rozpočtu projektu. Bude ŘO IROP výdaje na vedlejší aktivity v žádosti o platbu krátit?

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilým výdajem. ŘO IROP při závěrečné žádosti o platbu zkontroluje dodržení limitů a při jejich nedodržení provede krácení v předložené žádosti o platbu.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Vysoutěžení nižší částky, než byla uvedena v žádosti o podporu

V případě schválení žádosti o podporu v IROPu - pokud se následně vysoutěží nižší cena, než byla uvedena v žádosti, výše dotace zůstane stejná, nebo se poníží příslušným procentem dotace?

V případě, že bude vysoutěžena nižší částka, bude proplacena dotace ve výši vítězné nabídky.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Semináře pro žadatele

Jakým systémem jsou organizovány semináře pro žadatele k výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu?

Semináře ke každé výzvě organizuje Řídicí orgán IROP  ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále CRR). Po těchto tzv. centrálních seminářích CRR spolu s Eurocentry pořádá tzv. krajské semináře k IROP, týkající se aktuálně vyhlášených výzev. Vice informací k centrálním seminářům naleznete na stránce semináře pro žadatele k výzvám IROP a ke krajským seminářům zde http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/    .

Odpověď ze dne 24. srpna 2016

Semináře pro žadatele - prezentace

Kde jsou na webu IROP uloženy prezentace ze seminářů pro žadatele k výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu?

Prezentace z tzv. centrálních seminářů pořádaných ŘO IROP a CRR jsou  zveřejňovány na stránkách jednotlivých seminářů, odkazy na semináře naleznete zde

Odpověď ze dne 24. srpna 2016

Účast ve VŘ v případě uchazeče, který je ve spojení se zadavatelem

Může se do výběrového řízení na stavební práce v IROP (jedniným kritériem bude cena) přihlásit také živnostník, o kterém žadatel předpokládá (a v projektu uvádí), že se stane jeho zaměstnancem v době udržitel. projektu?

Možnost zúčastnit se  zadávacího/výběrového řízení u uchazeče, který je nějakým způsobem v kontaktu nebo ve spojení se zadavatelem není omezena. V této situaci hrozí riziko střetu zájmů. Pokud se zadávacího/výběrového řízení zúčastní uchazeč, u nějž se vyskytl střet zájmů, musí být nade vší pochybnost prokázáno, že střet zájmů nemůže ovlivnit výsledek zadávacího/výběrového řízení a nejedná se o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi uchazeči. V případě střetu zájmů může být uplatněna finanční oprava až ve výši 100 % z poskytnuté podpory na dotčenou zakázku. Zároveň zadavatel a uchazeč se mohou vystavit podezření ze spáchání trestného činu dle §248 odst. 2, § 256 odst. 1 a § 257 odst. 1 písm. b) až d) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu předběžné opatrnosti nedoporučujeme vystavovat se situacím, kdy dochází ke střetu zájmů.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016.

Zadání veřejné zakázky dle výjimky § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb

Obracím se na Vás s dotazem, zda je zadání veřejné zakázky (zejm. na technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování projektové dokumentace aj.) dle výjimky stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami vydanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce“ (vydání 1.3), případně zda je tato problematika upravena jinými pravidly, či interními normativními akty?

Výjimka, uvedená v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje k osobě dodavatele, nikoli k předmětu zakázky. Pokud dodavatel splňuje definici osoby, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch zadavatele a ve které má zadavatel výlučná majetková práva ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, mohou mu být zadány zakázky, jejichž předmětem je technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování projektové dokumentace apod. Zadavatel musí být schopen prokázat, že podmínky pro použití této výjimky byly splněny.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 59

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.