Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 64

Změny v osobě žadatele/příjemce

Je možné provádět změny v osobě žadatele/příjemce?

Změna v osobě žadatele je za určitých okolností možná, změna v osobě příjemce je s výjimkou případů stanovených zákonem vyloučená, změna právní formy příjemce je možná, pokud ostatní údaje zůstávají nezměněné, tedy mimo jiné se nemění IČ. Více viz kapitola č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Harmonogram výzev 2018

Je již k dispozici harmonogram výzev IROP pro rok 2018?

Ano, Řídicí orgán vydal harmonogram výzev IROP pro rok 2018 a současně aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017. Oba harmonogramy naleznete zde, byly projednány členy Platformy pro přípravu výzev IROP dne 8. 6. 2017.

Odpověď ze dne 28. června 2017
 

Projekty doporučené k financování v IROP

Jsou k jednotlivým výzvám k dispozici zápisy schvalování ŘO s bodovým hodnocením jednotlivých projektů a s určením projektů doporučených k financování? Tak je tomu např. u jiných operačních programů (zápisy z výběr. komisí).

Prozatím žádná výzva, kde se uplatňuje věcné hodnocení (tedy soutěžní), není zcela ukončena. Výběrové komise IROP nevede. Vedení IROP  doporučuje k financování všechny projekty, které splní podmínky výzvy. 
Základní informace o stavu výzev IROP a doporučených a schválených projektech IROP naleznete na této adrese http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Prehledy-projektu-a-vyzev

Odpověď ze dne 27. ledna 2017

Ukončení realizace projektu a vyplacení dotace

Po ukončení celé akce předání posledních dokladů(potvrzená fakturace, protokol o předání díla) v programu IROP, je prý nutné požádat o vyplacení dotace písemně na MMR. Je pro tuto žádost zpracován nějaký tiskopis a je stanoven nějaký termín, do kdy nejpozději od dokončení se musí žádat?

Po ukončení realizace projektu příjemce podává závěrečnou zprávu o realizaci (ZoR)  společně se závěrečnou žádostí o platbu (ŽoP), ZoR a ŽoP je nutné předložit do 20 pracovních dní od ukončení etapy/projektu a následně bude proplacena do 90  pracovních dní od předložení. Podrobnosti naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole 18. 5 "Zjednodušená žádost o platbu".

Odpověď ze dne 27. ledna 2017

Způsobilý výdaj - DPH

Může být způsobilým výdajem projektu zbývající DPH po kráceném nároku na odpočet DPH dle §75 zák. č. 235/2004 Sb. (poměrný koeficient) a dále dle §76 (krátící koeficient)?

Způsobilým výdajem je DPH v případě: 
• pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu,
• DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Nezpůsobilým výdajem je DPH v případě:
• DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Odpověď ze dne 27. ledna 2017

Zpracovatel studie proveditelnosti - fyzická osoba

Chtěli bychom požádat o informaci, zda jsou uznatelnými náklady prostředky v rámci IROP - ITI vynaložené na studii proveditelnosti, kterou zpracuje fyzická osoba nikoli osoba právnická. 

Potvrzujeme, že pravidla IROP nijak neomezují subjektivitu zpracovatele studie proveditelnosti, tj. může jím být i fyzická osoba s příslušným oprávněním, která zvítězí ve výběrovém řízení na dodavatele příslušné služby (nebo v případě částky pod limitem je to přímá objednávka/nákup).

Odpověď ze dne 27. ledna 2017

Propojenost podniků

Považují se za propojené subjekty dle de minimis podniky, jejichž jednatelem je stejná fyzická osoba? Kromě statutárního orgánu mezi sebou podniky nemají žádné vlastnické podíly.

Případná propojenost podniků závisí na tom, zdali fyzická osoba vystupující jako vlastník některého ze subjektů vykonává hospodářskou činnost (tj. podniká), a tedy naplňuje znaky podniku, či nikoli.
Za fyzickou osobu nepodnikající se považuje osoba nevykonávající hospodářskou činnost. Pokud fyzická osoba vlastní podíly či akcie v určitém subjektu, nejedná se o hospodářskou činnost. 
Za fyzickou osobu podnikající se považuje osoba, která vykonává hospodářskou činnost, tj. nabízí na trhu zboží či služby.  V definici „jednoho podniku“ budou veškeré subjekty, se kterými má tato fyzická osoba vztah podle článku 2 Nařízení Komise č. 1407/2013.

Odpověď ze dne 27. ledna 2017

 

Počet výzev

Kolik výzev bylo v IROP vyhlášeno v roce 2016 a kolik je plánováno na rok 2017?

Dle příslušných harmonogramů výzev IROP pro 2016 a 2017 bude za kalendářní rok 2016 vyhlášeno 49 výzev (celkem 68 výzev) a 13 výzev (celkem 80) v roce 2017.

Odpověď ze dne 21. prosince 2016
 

Zveřejňování integrovaných výzev nositelů a ZS ITI a nositelů IPRÚ

Jak jsou zveřejňovány integrované výzvy nositelů a Zprostředkujících subjektů ITI a nositelů IPRÚ v IROP?

Výzvy jsou zveřejňovány zde.

Odpověď ze dne 3. listopadu 2016

Minimální celkové způsobilé výdaje projektu

Bude nějakým způsobem postižen příjemce dotace (krácení dotace apod.), jestliže minimální celkové způsobilé výdaje projektu po vysoutěžení dodavatele poklesnou pod minimální celkové způsobilé výdaje dané výzvou?

Pokud se v při výběrovém nebo zadávacím řízení na dodavatele, které probíhá během realizace projektu, sníží celkové způsobilé výdaje pod minimální výši, stanovenou pro výzvu, nejedná se o porušení kritéria přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu, kterou příjemce oznámí v souladu s kap. 16 Obecných pravidel.

Odpověď ze dne 22. října 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 64

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.