Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 31 až 40 z celkem 64

Městské obvody jako žadatel

Mezi možnými žadateli některých specifických cílů IROP jsou obce. Jak je to s městskými obvody? Mohou žádat samostatně, nebo musí pod hlavičkou magistrátu?

Městské obvody statutárního města mohou žádat o poskytnutí dotace z IROP a uzavírat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, pokud mají k tomuto statutárním městem svěřenou pravomoc.

Odpověď ze dne 10. listopadu 2015

Metodika - způsobilé výdaje projektu

Je možné zaslat metodiku, ze které se vychází při přípravě způsobilých výdajů projektů v IROP?

Posílám odkaz na Metodiku, uvedenou na stránkách Národního orgánu pro koordinaci MMR -     Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020_verze 4 [PDF, 675KB].

Odpověď ze dne 5. října 2015

Loga IROP a pravidla publicity

Pro potřeby vypsání veřejné zakázky na projekt, který je součástí IPRÚ, bychom potřebovali na dokumenty umístit loga. Na stránkách MMR jsem loga ke stažení nenašel. Můžete mi poradit - existují oficiální loga ke stažení?

Loga IROP a pravidla publicity jsou  uvedena v obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce. Na webu IROP jsou uvedena na následujícím odkazu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Zadatel-a-prijemce/Uzitecne-sablony V IROP není povinné, aby byla loga uvedena na zadávací dokumentaci.

Odpověď ze dne 30. září 2015

MAS a strategie podle potřeb území

Máme do SCLLD stanovovat opatření na SC v rámci IROP, která teď v území nemáme, ale je možné že dojde ke změně?

Místní akční skupiny (MAS) připravují strategii podle potřeb území. Jestliže některé identifikované potřeby území je možné podpořit z relevantních operačních programů nebo Programu rozvoje venkova, MAS vypracuje Programový rámec na operační program nebo Program rozvoje venkova. 

Odpověď ze dne 17. září 2015

Územní dimenze v OP

Staví na územní dimenzi pouze IROP, nebo i ostatní operační programy? Např. OP Zaměstnanost.

V novém programovém období 2014 – 2020 se týká územní dimenze naprosté většiny českých operačních programů, tedy i OP Zaměstnanost. Od září 2015 je k dispozici revize Národního dokumentu k územní dimenzi     zde [PDF, 2.14MB].

Odpověď ze dne 15. září 2015

Hospic

Lze podpořit Hospic z prioritní osy 2 IROP? Např. SC 2.1 infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura sociální práce a komunitních center. Jedná se o specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Péče je zaměřená na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.

Hospice nelze podpořit z IROP. Tato služba nevyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Odpověď ze dne 19. srpna 2015

DPH - způsobilý výdaj

Bude DPH způsobilým výdajem?

DPH (daň z přidané hodnoty) je způsobilá pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která jsou způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je daň z přidané hodnoty, vztahující se k tomuto plnění, způsobilá ze stejné alikvotní části.
 
Při pořízení dopravních prostředků v SC 1.2 Doprava není DPH způsobilým výdajem.
V  Pravidlech pro žadatele a příjemce může být uvedena další konkretizace.

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Projektová příprava jako způsobilý výdaj

Bude projektová příprava způsobilým výdajem nebo budou tyto výdaje v jednotlivých výzvách výrazněji omezovány?

Tato aktivita je způsobilá. Konkrétní podmínky způsobilosti (např. stanovení finančního limitu) budou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Integrované nástroje IPRÚ a samostatné výzvy

Budou pro integrované nástroje IPRÚ vypsány samostatné výzvy?

Pro integrované projekty realizované prostřednictvím IPRÚ (Integrované plány rozvoje území) budou vypisovány samostatné kontinuální výzvy.

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Předběžné žádosti v IROP

V průběhu podávání předběžných žádostí bývají řídicím orgánem doplňovány výkladové dokumenty a přílohy. Jak se Řídicí orgán IROP postaví k původně „neúplným“ žádostem, bude požadovat jejich doplnění? Bude možná oprava předběžných žádostí?

Řídicí orgán IROP nebude využívat předběžné žádosti. Žadatel předloží žádost o podporu s povinnými přílohami, která projde kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí, věcným hodnocením, analýzou rizik a ve vybraných případech kontrolou na místě. Při kontrole formálních náležitostí může hodnotitel vyzvat žadatele k doplnění nebo opravám žádosti. Pokud nelze vyhodnotit kritérium přijatelnosti nebo jsou informace rozporné, vyzve hodnotitel žadatele k doplnění informací.

Odpověď ze dne 1. července 2015

Zobrazuji otázky 31 až 40 z celkem 64

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.