Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Obecné

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Obecné

Zobrazuji otázky 41 až 50 z celkem 64

Způsobilost výdajů na zpracování žádosti o dotaci

Bude způsobilým výdajem i náklad na zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh, kdy budou náklady vázány na úspěšnost dané žádosti, tj. např. dílčí (nebo celá) část platby bude zaplacena jenom tehdy, pokud bude žádost podpořena a žadatel získá dotaci? Bude toto možné a případně zda formou fixní částky takto vázané nebo provizní variantou? Nebo takto nastavená smlouva se zpracovatelem žádosti o dotaci bude brána jako nezpůsobilý náklad (přestože je zpracovatel tlačen k větší kvalitě při zpracování žádosti o dotaci a jich příloh)? Způsobilým výdajem bude pouze platba při předání díla žadateli?

V některých specifických cílech budou způsobilým výdajem náklady na služby spojené se zpracováním žádosti. Bude to uvedeno ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, která budou zveřejněna nejpozději s vyhlášením výzvy. Výdaje budou proplaceny jen schváleným žádostem o podporu. Cena za takovou službu musí vycházet z výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Odpověď ze dne 26. června 2015

Daňové přiznání NNO

Budou na žadatele, je-li jím NNO, kladeny požadavky z hlediska jejich historie, popř. nutností prokázat daňová přiznání za 2 roky zpět, apod.? Jde mi o to, že uvažujeme o podání žádosti z IROPu, nicméně jsme neziskovkou, která nemá ani živnostenské oprávnění (nepotřebujeme jej) a proto ani nemáme povinnost podávat daňové přiznání.

Nebude požadována historie NNO (nestátní nezisková organizace). Žadatel bude muset doložit:

• zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení podle druhu organizace,
• stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, pokud to nevyplývá ze zákona.

Odpověď ze dne 26. června 2015

IPRÚ - zásobník projektů

Můžeme mít součástí IPRÚ (Integrované plány rozvoje území) zásobník projektů, které sice nebudeme mít v závazné části a propojen s finančním plánem, ale kdyby došlo někde k nečerpání alokace, byly by připraveny?

Ano, jako součást strategie lze mít uveden zásobník projektů. Tyto projekty nebudou předmětem schvalování integrované strategie – nejedná se o povinnou součást strategie podle MPIN (Metodika pro využití integrovaných nástrojů). Za vhodnější považujeme vedení seznamu projektů mimo strategii a v případě potřeby strategii aktualizovat.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Domov pro ZTP

Naším záměrem je vybudování Domova se zvláštním režimem pro ZTP (i psychicky nemocné), kam máme směřovat podporu, do SC 2.1 nebo 2.3 ?

Ze SC 2.1 "Sociální služby a sociální bydlení" IROP mohou být podpořeny sociální služby podle zákona o sociálních službách, komunitní centra a sociální bydlení. Projekty musí přispívat k sociální inkluzi.
Ze SC 2.3 "Zdravotnictví" může být podpořena vysoce specializovaná péče, návazná péče a deinstitucionalizace psychiatrické péče, tj. pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v centrech duševního zdraví, v psychiatrických ambulancích a v psychiatrických odděleních nemocnic.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Financování projektů

V rámci IROP a nástroje ITI město Brno hodlá realizovat některé velké infrastrukturní projekty. Bude v IROP akceptováno ex–ante financování projektů po výběru zhotovitele díla?

V IROP budou umožněny dva způsoby financování projektů:
1) ex-post financování – příjemce obdrží finanční prostředky po schválení žádosti o platbu za ukončenou etapu. Žádosti o platbu příjemce předkládá do 20 pracovních dní po ukončení etapy projektu.
2) kombinované financování - příjemce předkládá v průběhu realizace projektu uhrazené i neuhrazené faktury/daňové doklady a po jejich ověření na Centru pro regionální rozvoj, obdrží od poskytovatele dotace finanční prostředky 
a zaplatí neuhrazené faktury. Tento způsob financování budou moci využívat pouze nestátní neziskové organizace.

Ex-ante financování nebude v IROP poskytováno.

Výše uvedené informace jsou uvedeny v dokumentu k nastavení finančních plánů integrovaných strategií – tento dokument byl nositelům ITI představen na jednání v Plzni dne 28. 5. 2015 a rozeslán byl 3. 6. 2015.

Odpověď ze dne 5. června 2015

Způsobilé výdaje - osobní náklady

Které výzvy (prioritní osy) budou mít ve způsobilých výdajích jakoukoli formu osobních nákladů (na administrátora, finančního manažera apod.), nebo budou mít tuto část řešenou v jiné výzvě v jiném operačním programu (např. v OP zaměstnanost)?

ŘO IROP nepředpokládá vzhledem k velké absorpční kapacitě financovat osobní výdaje manažerů projektu. Detaily budou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

Odpověď ze dne 26. května 2015

Obec - dolní hranice způsobilosti v počtu obyvatel

Dolní hranice způsobilosti v počtu obyvatel u obcí bude 500 obyvatel?

Spodní hranice počtu obyvatel stanovena nebude.

Odpověď ze dne 29. května 2015

Úpravy okolí bytového domu

Chtěla jsem se zeptat, v které oblasti IROP hledat případnou podporu na úpravu okolí okolo bytového domu-např. úprava zeleně včetně nového parkování?

Integrovaný regionální operační program (IROP) nepodporuje úpravy okolí bytových domů (ohledně bytových domů jsou podporována pouze energeticky úsporná opatření – zateplení obvodových konstrukcí, výměna zdroje tepla, apod.)

Odpověď ze dne 28. května 2015

Náklady na externí pomoc

Které výzvy (prioritní osy) budou mít ve způsobilých výdajích náklady na externí pomoc při zpracování projektové žádosti?

Výdaje na přípravu projektové žádosti a příloh jsou obecně způsobilým výdajem, detaily budou uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 26. května 2015

Souběh možnosti dotací

Je reálné, že nastane situace, že projekt bude možné podpořit zároveň v rámci CLLD, ITI/příp. IPRÚ a také v rámci běžné plošné výzvy?

Může nastat situace, kdy projekt bude možné podpořit zároveň v rámci CLLD, ITI, resp. IPRÚ i v rámci výzvy pro individuální projekty. Bude záležet na žadateli, jakým způsobem se rozhodne svůj projekt podat.

Odpověď ze dne 26. května 2015

Zobrazuji otázky 41 až 50 z celkem 64

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.