Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Silnice

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Silnice

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 21

Seminář - výzva č. 70 – možnosti předkládání projektů

Bude možnost předkládat individuální projekty v SC 1.1 Silnice i po 12/2018?

Možnost předkládání individuálních projektů silnic po roce 2018 bude záviset na výsledcích a stavu 70. výzvy IROP v roce 2018.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – doplnění prioritní silniční sítě

Je možné doplňovat prioritní silniční síť v SC 1.1 IROP o nové úseky silnic?

V rámci přílohy č. 5 Specifických pravidel "Prioritní regionální silniční síť - seznam úseků" je v rámci revizí možné provádět opravy chybně vymezených krajních bodů úseků prioritní sítě, nikoliv vymezovat zcela nové úseky.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – souvrství vozovky

Co je myšleno slovním spojením „souvrství vozovky“? Je zřejmé, že každá z vozovkových vrstev (obrusná, ložná, podkladní) má různou životnost a např. u obrusné vrstvy nelze životnost 25 let očekávat.

Souvrstvím vozovky rozumíme vrstvy vozovky jako celek. Pro uvedení do souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací bude věta ve Specifických pravidlech 70. výzvy IROP "Souvrství vozovky rekonstruované/modernizované pozemní komunikace musí být navrženo na dobu životnosti minimálně 25 let" při příští revizi upravena na "Souvrství vozovky rekonstruované/modernizované pozemní komunikace musí být navrženo na období minimálně 25 let." Ve studii proveditelnosti žadatel uvede délku návrhového období navržených souvrství vozovky.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 - nástupiště nové autobusové zastávky

Může projekt silnice řešit také nástupiště nové autobusové zastávky?

Projektová dokumentace stavby silnice  může zahrnovat řešení autobusových zastávek. Výdaje na nástupiště autobusové zastávky jsou způsobilé ve vedlejší aktivitě - jako úprava stávajícího nástupiště vyvolaná stavbou silnice. Výdaje na realizaci nových nástupišť autobusových zastávek jsou nezpůsobilé. Hrana nástupiště stejně jako zastávkový pruh/záliv je považována za součást silnice, výdaje na jejich realizaci jsou součástí způsobilých výdajů na hlavní aktivitu projektu.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – soulad s RAP

Bude projekt "Silnice Dolní Lhota - Horní Lhota, rekonstrukce, 1. stavba" v souladu s Regionálním akčním plánem (RAP), když ve schváleném RAP našeho kraje figuruje projekt "Silnice Dolní Lhota - Horní Lhota, rekonstrukce"?

Ano, v případě takového dílčího projektu bude vyhodnocen soulad s platným Regionálním akčním plánem příslušného kraje.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – projektová dokumentace pro nezpůsobilé úseky

Je v případě projektu rekonstrukce silnice obsahujícího úseky způsobilé i nezpůsobilé k financování nutné k žádosti o podporu předkládat projektové dokumentace i pro nezpůsobilé úseky?

Projektovou dokumentaci pro nezpůsobilé úseky žadatel dokládat nemusí. Doplňujeme, že jednotlivé úseky projektem řešené/rekonstruované silnice musí být v žádosti o podporu a jejích přílohách (studii proveditelnosti, projektové dokumentaci) jednoznačně vymezeny.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – indikátory rekonstruovaných silnic

Započítávají se vyvolané investice do indikátoru? V metodických listech indikátorů rekonstruovaných silnic je uvedeno, že nikoliv, ale v prezentaci uvádíte "Pokud je jako vyvolaná investice rekonstruována „doplňující“ silnice II./III. třídy, započítává se také do indikátoru (bez ohledu na PRSS)".

Platí, že v případě rekonstrukce „doplňující“ silnice II./III. třídy jako vyvolané investice se její délka započítá do indikátoru, a to za podmínky rekonstrukce dle podmínek Specifických pravidel a bez ohledu na vztah k prioritní regionální silniční síti. Jedná se tedy o případ, na který se pravidlo nezapočítání délky vyvolaných investic  nevztahuje. V příští revizi Specifických pravidel 70. výzvy IROP budou metodické listy indikátorů 7 23 03 a 7 23 04 v tomto smyslu upřesněny.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – diagnostický posudek k rekonstrukci silnice

Kdy má žadatel povinnost předložit diagnostický posudek k rekonstrukci silnice?

Žadatel musí diagnostický posudek předložit s projektovou dokumentací stavby v žádosti o podporu v případě projektu, ve kterém je definice rekonstrukce/modernizace naplněna pouze prostřednictvím zesílení krytu vozovky. Dále během procesu hodnocení žádosti o podporu jakéhokoliv projektu rekonstrukce/modernizace silnice může být žadatel vyzván k doložení diagnostického posudku, a to pro nezbytné upřesnění souladu projektu s podporovanými aktivitami ve výzvě.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – silniční vegetace

Je důležité umístění navržené silniční vegetace?

Výdaje na realizaci silniční vegetace jako doprovodné zeleně pozemní komunikace jsou způsobilé , a to jak mimo průjezdní úsek silnice, tak v průjezdním úseku (v intravilánu). Doplňujeme, že výdaje na realizaci náhradní výsadby dřevin mimo prostor stavby, např. ve volné krajině, v chráněném území apod., jsou nezpůsobilé.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Seminář - výzva č. 70 – CBA

Pokud během realizace projektu dojde k přesunu některých výdajů mezi nezpůsobilé, má taková změna vliv na CBA a je nutné analýzu přepočítat?

Všechny způsobilé výdaje projektu v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce hradí oprávněný žadatel/příjemce, tj. příslušný kraj. Projektová dokumentace pořízená obcí tedy nemůže být způsobilým výdajem projektu.

Odpověď ze dne 5. května 2017 

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 21

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.