Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Silnice

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Silnice

Rekonstrukce mostu nad železnicí

Obracím se na Vás v problematice připravovaného projektu týkající se rekonstrukce mostu nad železnicí s dotazem, kdy je vyvolanou investicí zajištění traťových výluk, zahrnující náklady jednak na napěťové výluky a jednak na pomalé jízdy vlaků, zda se bude jednat o nezpůsobilé, hlavní nebo vedlejší aktivity projektu?

Ve druhé revizi specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 1. výzvu v březnu 2016 jsou v nezpůsobilých výdajých uvedeny výdaje na zajištění náhradní dopravy/výlukového provozu. 

Odpověď ze dne 30. srpna 2016

Projekty v ITI a RAP

Obracím se na Vás s dotazem ohledně procesu administrace podání žádosti, která musí být „navázána“ na RAP, resp. přílohy RAP. Žadatel má několik projektů, které sestávají z dílčích staveb. Z důvodu složité a náročné přípravy projektu se jednotlivé stavby nachází v různém stadiu rozpracovanosti. Je s ohledem na tyto skutečnosti možné rozdělit žádost např. na 2 etapy a zaregistrovat cca v září 1. etapu na část projektu a v prosinci zbývající část nebo je nutné předložit projektovou žádost kompletně, tak jak je projekt uveden celým názvem v příloze RAP? V případě možného podání na etapy, je nutné činit nějakou úpravu v RAP?

Ve všech RAPech není podrobnost názvů projektů stejná a žádost o podporu mívá mírně odlišný název. Při hodnocení žádostí to není problém - důležité je, že záměr je v RAP identifikován a je na správném úseku silniční sítě. Jeden projekt může být rozdělen do dvou na základě etapizace prací. V ITI samozřejmě musí být projekt v souladu se strategií. RAP není nutné upravovat.

Odpověď ze dne 30. srpna 2016

Konzultace způsobilosti výdajů

Mohla bych Vás požádat o konzultaci ke způsobilosti níže uvedených výdajů v rámci připravovaného projektu do 1. výzvy IROP? 1. 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR – zabezpečení pohybu chodců, ochrana staveniště oplocením, zajištění přístupu k nemovitostem. 2. 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU SOUBOR – přebírka základové spáry geotechnikem mostů SO 201 + SO 203. 3. 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR – geodetická měření v průběhu stavby jako podklad pro fakturaci.

Zabezpečení pohybu chodců, ochrana staveniště oplocením, zajištění přístupu k nemovitostem jsou způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu jako pomocné dopravní stavby a opatření.
Přebírka základové spáry geotechnikem mostů SO 201 + SO 203 je  součástí stavebních prací na stavebních objektech mostů a patří do způsobilých výdajů na hlavní aktivitu projektu.
Výdaje na geodetická měření v průběhu stavby jako podklad pro fakturaci způsobilé být nemohou. Standardní geodetické práce na staveništi pro potřeby vlastní výstavby, případně zaměření skutečného provedení, nikoli jako podklad pro fakturaci, jsou způsobilou vedlejší aktivitou.

Odpověď ze dne 30. srpna 2016

Splnění definice rekonstrukce/modernizace

Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Předmětem připravovaného projektu je přestavba stávající křižovatky dvou silnic II. třídy nekonvenčního tvaru na stykovou křižovatku a dále kompletní rekonstrukce jedné z navazujících silnic II. třídy v celkové délce 0,775 km. Projekt řeší následující druhy stavebních úprav: 1) Křižovatka silnic "A" a "B" (SO101) – při úpravě dojde jednak ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky silnice "A" a pravé poloviny (ve směru od centra města) silnice"B", kdy bude stávající skladba nahrazena vrstvami štěrkodrtě, cementové stmelené směsi a dále vrstvami podkladní, ložnou a obrusnou – celkem min. 470 mm. A dále je součástí tohoto stavebního objektu také úprava levé poloviny silnice "B" z důvodu zvýšení únosnosti, kdy dojde k odfrézování svrchních vrstev vozovky v tloušťce 100 mm, budou sanována porušená místa a bude provedena pokládka ložné a obrusné vrstvy v tloušťce 110 mm. Dojde tak k úpravě šířkového řešení a niveleta bude navýšena o 10 mm. 2) Rekonstrukce silnice "A" (SO102) – zde dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky, kdy bude stávající skladba nahrazena vrstvami štěrkodrtě, cementové stmelené směsi a dále vrstvami podkladní, ložnou a obrusnou – celkem min. 470 mm. Dle našeho názoru celým projektem splňujeme definici pojmu rekonstrukce/modernizace dle Specifických pravidel, neboť v celém řešeném úseku budeme provádět zvýšení únosnosti vozovky a zároveň upravujeme výškové vedení (zesílení krytu vozovky) nebo upravujeme celou konstrukci vozovky (včetně podkladních vrstev).

Projekt naplňuje požadavky na rekonstrukci/modernizaci silnice v 1. výzvě IROP.

Odpověď ze dne 30. srpna 2016

Způsobilost výdajů

Chtěl bych Vás požádat o stanovisko ke způsobilosti výdajů SO 104 – autobusové zálivy. Jedná se o úpravu stávajících autobusových zálivů, dle parametrů ČSN 73 6425-1 a o zřízení chodníků pro chodce s přechodem v blízkosti daných zálivů. Navržená stavba vychází ze stávajícího umístění autobusových zastávek. Důvodem úpravy zálivů a zřízení chodníků je zlepšení stávající situace v daném úseku komunikace. Dotazy: 1. Zda autobusový záliv je možno považovat za způsobilý výdaj (v Spec. pravidlech se hovoří jen o zastávkovém pruhu)? 2. Chodník bude nezpůsobilý i když jde o chodník k zálivu BUS?

Autobusový záliv patří mezi způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu. Text ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce vychází ze zákona o pozemních komunikacích, zastávkovým pruhem linkové osobní dopravy je také autobusový záliv.
Způsobilé jsou výdaje na zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, nikoliv nového chodníku od přechodu k autobusové zastávce. Pokud by realizace stavby vyvolala nutnost změny stávajícího chodníku k zastávce, jednalo by se o vyvolanou investici, která spadá do vedlejších způsobilých výdajů.

Odpověď ze dne 30. srpna 2016

Obdoba výzvy č. 1 pro obce

Mohla bych se na vás obrátit s dotazem, zda se bude vyhlašovat výzva pro specifický cíl 1.1, kde budou žadatelem obce? Obdoba výzvy č. 1, ale ne pro kraje, pouze pro obce.

Specifický cíl 1.1 IROP je přesně nazvaný "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T". Z toho je zřejmé, že podpora je směřována do silnic II., případně III. třídy, tedy majetku jednotlivých krajů. Podpora investic do místních komunikací, jejichž vlastníky jsou obce, není v programovém období 2014-2020 a v IROP možná.

Odpověď ze dne 25. dubna 2016

Seznam úseků silniční sítě

Kdy bude finální verze seznamu úseků prioritní regionální silniční sítě IROP pro všechny kraje?

Finální verze seznamu je zveřejněna zde.

Odpověď ze dne 14. října 2015
 

Protihlukové stěny

Bude možné v rámci IROP budovat protihlukové stěny ve městech?

Podpora samostatných projektů protihlukových stěn není předmětem IROP. Podpořit realizaci protihlukových stěn je možné jako součást projektu rekonstrukce nebo výstavby vybraného úseku silnice II. nebo III. třídy v SC 1.1 Silnice IROP.

Odpověď ze dne 5. října 2015

Obchvat sídla

Je v rámci SC 1.1 "Silnice" možno realizovat obecně jakýkoliv obchvat sídla, nebo zda zde platí omezení na vybrané komunikace II. a III. třídy dle přílohy IROP?

V SC 1.1 IROP budou podpořeny projekty výhradně na úsecích, vymezených v Prioritní regionální silniční síti.  Vymezily ji kraje podle předem stanovených kritérií. Tedy nelze podpořit jakýkoliv obchvat sídla. Obchvat podporovatelný z IROP musí ležet uvnitř úseku z Prioritní regionální silniční sítě. 

Odpověď ze dne 19. května 2015

Vybudování (rekonstrukce) křižovatky

Je možné předložit projekt zaměřený pouze na vybudování (rekonstrukci) křižovatky (mimoúrovňové, okružní…), které leží na vybraných úsecích prioritní sítě IROP?

Ano, takovéto aktivity lze z Integrovaného regionálního operačního programu podpořit.

Odpověď ze dne 13. ledna 2015

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.