Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 43

ITI Sociální integrace-kritéria soc. bydlení

Vztahuje se omezení 4 – 6 bytových jednotek i na rekonstrukci bytového domu, nebo tato podmínka platí pouze pro výstavbu nového bytového domu se sociálními byty? Jestliže v současné době máme v bytovém domě 10 bytových jednotek, které chceme opravit a v nástavbě vybudovat další 4 bytové jednotky, náklady na kolik bytových jednotek budou způsobilé? Pouze na 6 bytových jednotek, nebo v případě že všech 14 bytových jednotek budeme vést jako sociální byty, budou způsobilé výdaje na všechny bytové jednotky?

Na 3. jednání Monitorovacího výboru IROP byla mimo jiné schválena kritéria pro individuální projekty SC 2.1 sociální bydlení – viz http://    www.dotaceeu.cz/getmedia/2fae37c5-50fa-4233-a15f-daab82a1c8ad/SC-2-1-Socialni-bydleni.pdf?ext=.pdf [PDF, 176.94KB]. Kritéria pro integrované projekty budou obdobná a budou předložena ke schválení Monitorovacímu výboru IROP na jeho dalším jednání v květnu 2016.

Kritérium, vztahující se k zajištění nesegregovaného bydlení bylo schváleno v následujícím znění:
Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin. 

ANO - Podíl sociálních bytů ve stávajících bytových domech (případně jednotlivých vchodech domů) není vyšší než 20 %. 
NE - Podíl sociálních bytů ve stávajících bytových domech (případně jednotlivých vchodech domů) je vyšší než 20 %. 

Na základě diskuse na jednání Monitorovacího výboru nebude nyní umožněna nová výstavba sociálních bytů. Kritéria pro novou výstavbu sociálních bytů budou předmětem některého z dalších jednání Monitorovacího výboru IROP.
Výstavba bytového domu se 4-6 bytovými jednotkami je příklad, uvedený v Programovém dokumentu pro ilustraci, ale není to závazné omezení.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Sociální integrace-náklady na výstavbu soc. bydlení

Co všechno má být zahrnuto do nákladů na výstavbu sociálního bytu a do plochy sociálního bytu (Kč/m2)? Popřípadě zda je někde na webových stránkách blíže popsáno, co je zahrnuto do této plochy sociálního bytu (např. plocha balkonu, plocha sklepa atd.)?

Způsobilé výdaje mohou být vztaženy pouze k obytné ploše bytu. V případě výdajů na rekonstrukci společných prostor bytového domu je způsobilá část výdajů, která odpovídá poměru obestavěného prostoru bytů vůči obestavěnému prostoru celého domu, pokud dům neslouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro SC 2.1 IROP - aktivitu sociální bydlení nyní připravujeme. Zveřejněna budou spolu s vyhlášením výzvy pro individuální projekty v květnu tohoto roku. Výzva pro integrované projekty by měla být vyhlášena v červnu – věcné zaměření bude stejné jako ve výzvě na individuální projekty

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené v Programovém dokumentu IROP:
-       sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy pro výstavbu budov pro bydlení,
-       sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem,
-       sociální byt musí být umístěný v zastavěném, nebo zastavitelném území dle územního plánu s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
-       v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava,
-       sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v programovém dokumentu,
-       podpor nevede k segregaci osob z cílových skupin, viz příloha č. 6 Podmínky předcházení vzniku prostorové segregace sociálního bydlení v IROP, 
-       pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci – o výši limitu není dosud rozhodnuto, bude stanoven na základě dohody s odborem bytové politiky MMR a ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Sociální integrace-zástavní právo na nemovitost

K nemovitostem využívaným pro sociální bydlení je na výpisu z katastru nemovitostí uvedeno zástavní právo smluvní pro Ministerstvo pro místní rozvoj z roku 2001. Lze na tyto objekty žádat o dotaci z IROP (přes IPRÚ), případně národních dotačních zdrojů?

Na objekty zatížené zástavním právem lze žádat o dotaci z IROP. Žadatel musí tuto skutečnost popsat v žádosti o podporu. Projekt bude v analýze rizik vyhodnocen jako více rizikový.

Podmínky národních dotačních programů mohou být nastaveny odlišně a ŘO IROP není kompetentní se k nim vyjadřovat.

Odpověď ze dne 7. března 2016

Sociální byty - budova vedená jako ubytovna

Bude možné vybudovat sociální byty v budově, která je vedena jako ubytovna? Nejednalo by se o bytový dům, ale byly by splněny všechny podmínky pro sociální bydlení dle Programového dokumentu.

Podpora sociálního bydlení je určena k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Bude se vždy muset jednat o bytový dům.

Odpověď ze dne 15. března 2016

Knihovna a komunitní centrum

Je způsobilá aktivita přestavba domu na knihovnu, která bude i komunitním centrem?

Samotná knihovna podporována není. Pokud by cílem projektu bylo vybudování komunitního centra, část budovy, využívaná jako knihovna, by byla způsobilou aktivitu. 

Odpověď ze dne 6. ledna 2016

MAS a sociální byty

Kdo je vhodným příjemce podpory z IROP na sociální byty přes MAS-ky?

Příjemci k podpoře sociálních bytů jsou: 
• obce
• nestátní neziskové organizace
• církve 
• církevní organizace

Odpověď ze dne 8. září 2015

Komunitní centra a cílové skupiny

Jaké komunity (cílové skupiny) řadíme mezi způsobilé pro setkávání v rámci komunitního centra? Lze např. postavit činnost komunitního centra na setkávání seniorů s dětmi a mládeží. Maminky na mateřské dovolené, maminky s dětmi, zdravotně hendikepovaní apod., lidé se společnými zájmy (např. sport, hasiči, myslivost apod.)? Které skupiny představují komunity?

Projekt zaměřený na více cílových skupin je pro IROP způsobilým. V IROP se jedná o osoby sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením a chudobou. Jedná se zejména o etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, bezdomovci, senioři, osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové skupiny obyvatel, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách, v nepříznivě sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež a osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat osobám ohroženými vícenásobnými riziky. 
Výzva na podporu komunitních center je plánovaná na rok 2016 a ŘO IROP připravuje její pravidla. V nich budou uvedené parametry komunitních center a ŘO je uveřejní, jakmile je bude mít ve finální podobě.
V kapitole 2.2.5.1 Programového dokumentu IROP je uvedený typický příklad podpory komunitního centra. IROP nebude podporovat komunitní centra ve smyslu kulturních center či prostor pro komerční zábavu.

Odpověď ze dne 19. srpna 2015

Definice komunitního centra

Je již známa definice komunitního centra? Jaké požadavky musí centrum splňovat, aby bylo možné jej takto označit?

V otázce sociálních služeb (včetně jejich výčtu) bude postupováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Jednotná definice komunitního centra není stanovena. Může se jednat např. o služby komunitní péče zajišťované komunitním centrem, která prostřednictvím systému terapie, pomoci a podpory, umožňuje lidem např. s vážnějším onemocněním, se sníženou soběstačností nebo v přechodné krizové situaci žít v podmínkách, co možná nejvíce podobných běžnému životu.

Výzva na podporu komunitních center je plánovaná na rok 2016 a ŘO IROP připravuje její pravidla. V nich budou uvedené parametry komunitních center a ŘO je uveřejní, jakmile je bude mít ve finální podobě.
V kapitole 2.2.5.1 Programového dokumentu IROP je uvedený typický příklad podpory komunitního centra. IROP nebude podporovat komunitní centra ve smyslu kulturních center či prostor pro komerční zábavu.​

Odpověď ze dne 19. srpna 2015

Parkování u objektu, kde jsou poskytovány sociální služby

Je možné v rámci SC 2.1 dobudovat parkování u objektu, ve kterém jsou poskytovány sociální služby?

Parkování u objektu je možné vybudovat za předpokladu, že bude využíváno v nezbytně nutném rozsahu, nutném pro poskytování sociální služby, tj. nebude se jednat o veřejné parkoviště. Může se jednat pouze o doplňkovou aktivitu projektu. Např. může být vybudováno jako součást projektu na vybudování komunitního centra. 

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Náklady na provoz

Chápu dobře, že k projektům na infrastrukturu - např. na sociální bydlení, prostupné bydlení atd nemůžeme přidat náklady na neinvestice (provozování, službu, atd).?

Z IROP nelze hradit náklady na provoz.

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 43

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.