Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 41

ITI Sociální integrace-kritéria soc. bydlení

Vztahuje se omezení 4 – 6 bytových jednotek i na rekonstrukci bytového domu, nebo tato podmínka platí pouze pro výstavbu nového bytového domu se sociálními byty? Jestliže v současné době máme v bytovém domě 10 bytových jednotek, které chceme opravit a v nástavbě vybudovat další 4 bytové jednotky, náklady na kolik bytových jednotek budou způsobilé? Pouze na 6 bytových jednotek, nebo v případě že všech 14 bytových jednotek budeme vést jako sociální byty, budou způsobilé výdaje na všechny bytové jednotky?

Na 3. jednání Monitorovacího výboru IROP byla mimo jiné schválena kritéria pro individuální projekty SC 2.1 sociální bydlení – viz http://    www.dotaceeu.cz/getmedia/2fae37c5-50fa-4233-a15f-daab82a1c8ad/SC-2-1-Socialni-bydleni.pdf?ext=.pdf [PDF, 176.94KB]. Kritéria pro integrované projekty budou obdobná a budou předložena ke schválení Monitorovacímu výboru IROP na jeho dalším jednání v květnu 2016.

Kritérium, vztahující se k zajištění nesegregovaného bydlení bylo schváleno v následujícím znění:
Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin. 

ANO - Podíl sociálních bytů ve stávajících bytových domech (případně jednotlivých vchodech domů) není vyšší než 20 %. 
NE - Podíl sociálních bytů ve stávajících bytových domech (případně jednotlivých vchodech domů) je vyšší než 20 %. 

Na základě diskuse na jednání Monitorovacího výboru nebude nyní umožněna nová výstavba sociálních bytů. Kritéria pro novou výstavbu sociálních bytů budou předmětem některého z dalších jednání Monitorovacího výboru IROP.
Výstavba bytového domu se 4-6 bytovými jednotkami je příklad, uvedený v Programovém dokumentu pro ilustraci, ale není to závazné omezení.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Sociální integrace-náklady na výstavbu soc. bydlení

Co všechno má být zahrnuto do nákladů na výstavbu sociálního bytu a do plochy sociálního bytu (Kč/m2)? Popřípadě zda je někde na webových stránkách blíže popsáno, co je zahrnuto do této plochy sociálního bytu (např. plocha balkonu, plocha sklepa atd.)?

Způsobilé výdaje mohou být vztaženy pouze k obytné ploše bytu. V případě výdajů na rekonstrukci společných prostor bytového domu je způsobilá část výdajů, která odpovídá poměru obestavěného prostoru bytů vůči obestavěnému prostoru celého domu, pokud dům neslouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro SC 2.1 IROP - aktivitu sociální bydlení nyní připravujeme. Zveřejněna budou spolu s vyhlášením výzvy pro individuální projekty v květnu tohoto roku. Výzva pro integrované projekty by měla být vyhlášena v červnu – věcné zaměření bude stejné jako ve výzvě na individuální projekty

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené v Programovém dokumentu IROP:
-       sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy pro výstavbu budov pro bydlení,
-       sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem,
-       sociální byt musí být umístěný v zastavěném, nebo zastavitelném území dle územního plánu s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
-       v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava,
-       sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v programovém dokumentu,
-       podpor nevede k segregaci osob z cílových skupin, viz příloha č. 6 Podmínky předcházení vzniku prostorové segregace sociálního bydlení v IROP, 
-       pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci – o výši limitu není dosud rozhodnuto, bude stanoven na základě dohody s odborem bytové politiky MMR a ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Sociální integrace-zástavní právo na nemovitost

K nemovitostem využívaným pro sociální bydlení je na výpisu z katastru nemovitostí uvedeno zástavní právo smluvní pro Ministerstvo pro místní rozvoj z roku 2001. Lze na tyto objekty žádat o dotaci z IROP (přes IPRÚ), případně národních dotačních zdrojů?

Na objekty zatížené zástavním právem lze žádat o dotaci z IROP. Žadatel musí tuto skutečnost popsat v žádosti o podporu. Projekt bude v analýze rizik vyhodnocen jako více rizikový.

Podmínky národních dotačních programů mohou být nastaveny odlišně a ŘO IROP není kompetentní se k nim vyjadřovat.

Odpověď ze dne 7. března 2016

Komunitní centra

V rámci opatření vybudování komunitních center bude možné vybudovat i venkovní hřiště? Případně dětská hřiště?

Okolní zeleň, včetně venkovního hřiště je způsobilým výdajem v již vyhlášených výzvách jako vedlejší aktivita projektu. Odkazy na výzvy: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center a http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center-v-SVL

Odpověď ze dne 12. července 2016

Výzva č. 29 a 30 - azylový dům

Chtěla jsem se zeptat, zda je městský obvod oprávněným žadatelem v rámci IROPU výzvy č. 29 a 30, a to podání žádosti o dotaci na azylový dům? A dále bych se chtěla zeptat, zda může na azylový dům zažádat i příspěvková organizace obce?

Ve výzvě č. 29 a 30 jsou obce nebo jejich příspěvkové organizace způsobilým příjemcem. Aktivita Azylový dům je rovněž podporována. Odkazy na výzvy naleznete zde http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-integrace

Odpověď ze dne 8. června 2016

Výzva č. 34 a 35 - objekt s občanskou vybaveností

Obec má objekt občanské vybavenosti. V přízemí obchod, poté chce v patře nástavbu/vestavbu 2 sociálních bytů. Lze takovýto záměr podpořit?

Podle specifických pravidel výzvy na podporu sociálního bydlení je možné vytvořit z nebytových prostor domu bytové jednotky. Odkazy na výzvy naleznete zde http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-integrace

Odpověď ze dne 8. června 2016

Sociální byty - budova vedená jako ubytovna

Bude možné vybudovat sociální byty v budově, která je vedena jako ubytovna? Nejednalo by se o bytový dům, ale byly by splněny všechny podmínky pro sociální bydlení dle Programového dokumentu.

Podpora sociálního bydlení je určena k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Bude se vždy muset jednat o bytový dům.

Odpověď ze dne 15. března 2016

Knihovna a komunitní centrum

Je způsobilá aktivita přestavba domu na knihovnu, která bude i komunitním centrem?

Samotná knihovna podporována není. Pokud by cílem projektu bylo vybudování komunitního centra, část budovy, využívaná jako knihovna, by byla způsobilou aktivitu. 

Odpověď ze dne 6. ledna 2016

MAS a sociální byty

Kdo je vhodným příjemce podpory z IROP na sociální byty přes MAS-ky?

Příjemci k podpoře sociálních bytů jsou: 
• obce
• nestátní neziskové organizace
• církve 
• církevní organizace

Odpověď ze dne 8. září 2015

Parkování u objektu, kde jsou poskytovány sociální služby

Je možné v rámci SC 2.1 dobudovat parkování u objektu, ve kterém jsou poskytovány sociální služby?

Parkování u objektu je možné vybudovat za předpokladu, že bude využíváno v nezbytně nutném rozsahu, nutném pro poskytování sociální služby, tj. nebude se jednat o veřejné parkoviště. Může se jednat pouze o doplňkovou aktivitu projektu. Např. může být vybudováno jako součást projektu na vybudování komunitního centra. 

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 41

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.