Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 60

Výzva č. 52 – limit small scale infrastructure (limity malého měřítka)

Započítávají se do limitu small scale infrastructure (limity malého měřítka) i výdaje před začátkem realizace projektu ve stejném objektu?

Tyto výdaje se nezapočítávají. Záleží na nastavení začátku realizace projektu, který žadatel uvede v žádosti o podporu.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – provozování památky v době udržitelnosti

Může památku v době udržitelnosti provozovat památku jiný subjekt než žadatel?

Žadatel tyto údaje musí uvést do studie proveditelnosti.  Mezi žadatelem a provozovatelem musí být uzavřena smlouva, ve které budou uvedeny podmínky udržitelnosti projektu a povinnosti provozovatele (zachování stavu, umožnění kontrol apod.). Je nutné, aby žadatel zadával údaje o finančních tocích v konsolidované podobě, tzn., vzájemné toky mezi vlastníkem (např. provozní dotace) a provozovatelem (např. nájemné) se započtou a údaje se zadávají souhrnně jak za vlastníka (např. provozní náklady), tak za provozovatele (např. příjmy z poplatků za službu). 

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – které objekty lze podpořit u Světového kulturního dědictví UNESCO

Které objekty lze podpořit u Světového kulturního dědictví UNESCO?

Mohou být podpořeny kulturní a národní kulturní památky, které jsou součástí UNESCO památek.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – typ a podmínky nájemní smlouvy

Stanovuje IROP typ a podmínky nájemní smlouvy?

Přílohou žádosti musí být výpis z katastru nemovitostí a list vlastnictví k nemovitosti, která bude předmětem projektu. Pokud žadatel není zapsán v katastru jako vlastník nebo subjekt s právem  hospodaření, dokládá nájemní nebo pachtovní smlouvu, opravňující žadatele k technickému zhodnocení, k rekonstrukci nebo užívání nemovitosti minimálně do ukončení udržitelnosti projektu. Záznam o nájemním vztahu musí být v době podání vložen v katastru nemovitostí.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – nemovitost, která je zatížena zástavním právem, jako předmět projektu

Může být předmětem projektu nemovitost, která je zatížena zástavním právem?

Nemovitost může být předmětem projektu. V případě, že na tomto majetku vázne zástavní právo nebo je majetek jinak zatížen, zohlední hodnotitel tuto skutečnost při hodnocení rizikovosti projektu. 

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – nemovité národní kulturní památky

Jsou v 52. výzvě na památky zahrnuty i nemovité národní kulturní památky?

Nemovité národní kulturní památky lze podpořit, jejich seznam je uveden v příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 52. výzvu.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – webová prezentace podpořené památky jako součást projektu

Může být součástí projektu webová prezentace podpořené památky?

Jedná se o nezpůsobilý výdaj.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 - odpočet DPH

Mám otázku k výzvě č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ - musí žadatel, který má nárok na odpočet DPH na vstupu, uvést DPH jako nezpůsobilý výdaj projektu a zahrnout jej do celkových výdajů projektu?

Žadatel musí uvést DPH jako nezpůsobilý výdaj a zahrnout jej do celkových výdajů projektu.

Odpověď ze dne 20. září 2016

Seminář – výzva č. 21 – typy exponátů

Budou-li ve stejném výstavním prostoru, např. v hale vystaveny jak sbírky CES (Centrální evidence sbírek), tak nepodporovatelné exponáty, bude na stavební výdaje této haly nahlíženo jako na celé způsobilé/nezpůsobilé?

IROP nerozlišuje ve způsobilosti výdajů typ exponátů (viz kap. 2.2 Specifických pravidel 21. výzvy).

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – výstavní prostor ve 2 samostatně oddělených částech

Bude-li výstavní prostor rozdělen na 2 samostatné oddělené části (v jedné budou sbírky CES /Centrální evidence sbírek/, ve druhé jen nepodporovatelné exponáty), bude na stavební část rekonstrukce s CES způsobilá a související s nepodporovatelnými exponáty nezpůsobilá?

IROP nerozlišuje ve způsobilosti výdajů, zda se jedná o sbírky CES či jiné.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 60

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.