Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 53

ITI Kultura-národní kulturní památka - muzeum

Máme dotaz k projektovému záměru na národní kulturní památku - musí být žadatelem o dotaci majitel památky?

Oprávněnými žadateli v SC 3.1 jsou vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Mezi oprávněné žadatele nepatří fyzická osoba nepodnikající. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá nájemní nebo pachtovní smlouvu, opravňující žadatele k technickému zhodnocení, rekonstrukci a užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce doby udržitelnosti projektu. Záznam o nájemním vztahu musí být v době podání žádosti vložen v katastru nemovitostí. Pronajímatelem nesmí být fyzická osoba nepodnikající.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Kultura-plánované aktivity revitalizace muzea

Prosíme o posouzení navrhovaných plánovaných aktivit - revitalizace budovy muzea: • Zasklení stávajících světlíků s cílem zkvalitnění expozičních možností budovy (součástí by byl zastiňovací systém, který rozšíří možnosti využití výstavních prostor pro exponáty). • Vytvoření kopií původních oken a rekonstrukce vitráží a navazující a navazující restaurování obložení, ve kterém jsou okna vsazeny. • Restaurování sádrových a štukových omítek. • Restaurování kašny, rampy, schodiště a soch. • Provedení opatření v souvislosti s výměníkem EOP, které je v budově a způsobuje vlhkost v budově. • Provedení prací vedoucích k zpřístupnění terasy u kopule muzea (úprava trasy a zábradlí), která umožní rozšířit prohlídkovou trasu. Výhled z terasy je možný nejenom na historické jádro města, ale i na moderní část z 20. – 30. let 20. století → umožní studovat resp. předvést principy prostorové regulace této části moderního města z 20. – 30. let 20. století. Zpřístupnění kopule odhalí „rub“ jeho konstrukce, která je exteriéru má tradiční cihelný vzhled, avšak její konstrukční podstat je železobetonová. V prostorech kopule je možné tyto vztahy prezentovat v rozšířeném výstavním prostoru vztaženém k historii budovy resp. ke konstrukci budovy. • Rekonstrukce suterénních prostor za účelem vybudování samostatné expozice města • Prohlídka a opravy vnějšího pláště. • Revitalizace parku (Je součástí NKP). Aktuální odhad nákladů je nyní 120 mil. Kč.

Uvedené navrhované aktivity projektu jsou způsobilé. Odhad nákladů projektu je v souladu s podmínkami pro projekty v SC 3.1 - maximální výše celkových výdajů je pro národní kulturní památky 123 282 000 Kč.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Kultura-využití památky pro kulturní účely

Bude posuzována míra využití památky pro kulturní účely? Co je např. možno pod nekulturní účely využití zahrnout?

U projektů zaměřených na revitalizaci památek, které budou realizovány ze SC 3.1 IROP, nebude ŘO IROP posuzovat míru využití pro kulturní účely. Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky, případně její části. Rozsah a charakter zpřístupnění uvede žadatel v Plánu zpřístupnění, který je součástí Studie proveditelnosti.

Přehled podporovaných aktivit je uveden v kapitole 2.2 Specifických Pravidel pro žadatele a příjemce pro 13. výzvu IROP http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek. Jedná se o výzvu pro individuální projekty, ale podporované aktivity budou stejným způsobem vymezeny i pro integrované projekty.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Kultura-integrované operace

V individuální výzvě k SC 3.1 je uveden nástroj Integrované operace, viz text dole. Rád bych si potvrdil, že v rámci ITI bude možné tento nástroj také využít  a že tedy bude možné v rámci jednoho projektu obnovit kulturní památku ze SC 3.1 do limitu 5 mil. EUR a zároveň v rámci této památky, opět v limitu dalších 5 mil. EUR, realizovat aktivity ze SC 2.4. Samozřejmě za předpokladu kvalitního odůvodnění atd.

Za integrovanou operaci lze považovat 2 projekty, které budou realizovány v rámci jedné památky, jeden z nich bude zaměřen na obnovu památky a druhý na aktivity ze SC 2.4. Každý z projektů pak může být v limitu 5 mil. EUR celkových výdajů projektu.

Odpověď ze dne 7. března 2016

Plánovaná výzva „Revitalizace vybraných památek II.“ - odpočet DPH

Mám otázku k plánované výzvě v SC 3.1: „Revitalizace vybraných památek II.“, která by měla být dle aktuálního harmonogramu vyhlášena v srpnu tohoto roku - musí žadatel, který má nárok na odpočet DPH na vstupu, uvést DPH jako nezpůsobilý výdaj projektu a zahrnout jej do celkových výdajů projektu?

Žadatel musí uvést DPH jako nezpůsobilý výdaj a zahrnout jej do celkových výdajů projektu.

Odpověď ze dne 20. května 2016

Seminář – výzva č. 21 – typy exponátů

Budou-li ve stejném výstavním prostoru, např. v hale vystaveny jak sbírky CES (Centrální evidence sbírek), tak nepodporovatelné exponáty, bude na stavební výdaje této haly nahlíženo jako na celé způsobilé/nezpůsobilé?

IROP nerozlišuje ve způsobilosti výdajů typ exponátů (viz kap. 2.2 Specifických pravidel 21. výzvy).

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – výstavní prostor ve 2 samostatně oddělených částech

Bude-li výstavní prostor rozdělen na 2 samostatné oddělené části (v jedné budou sbírky CES /Centrální evidence sbírek/, ve druhé jen nepodporovatelné exponáty), bude na stavební část rekonstrukce s CES způsobilá a související s nepodporovatelnými exponáty nezpůsobilá?

IROP nerozlišuje ve způsobilosti výdajů, zda se jedná o sbírky CES či jiné.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – bodové hodnocení

Vztahuje se bodové hodnocení za 10 bodů – sbírkové předměty v nevyhovujících/havarijních podmínkách – jen na sbírky CES (Centrální evidence sbírek)?

Posuzuje se vazba na sbírkové předměty a exponáty, které budou umístěny v depozitáři/expozici. Nejedná se pouze o sbírky CES.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – návštěvnost muzea

Může se přihlásit do výzvy muzeum, které je založené před rokem a jehož návštěvnost je nad 30 tisíc návštěvníků za rok 2015?

Muzeum by nesplnilo podmínku výzvy, kterou je průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, vyšší než 30 000 návštěvníků. Muzeum musí tuto podmínku splnit za všechny tři roky.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Kulturní památky v IROP

Chtěl bych se zeptat na podmínky čerpání z fondů IROP na oblast kulturních památek.

Do 31. 3. 2016 bylo možné podávat žádosti o podporu ve výzvě č. 13. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek Další výzva IROP v oblasti podpory kulturních památek je plánována na srpen 2016.

Odpověď ze dne 19. dubna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 53

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.