Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Územní rozvoj

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Územní rozvoj

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 18

Výzva č. 2 - podporované aktivity

Mám dotaz ohledně výzvy č. 2 Územní plány. Z dané výzvy je možné financovat zpracování změn územních plánů. Chceme nyní měnit náš územní plán. Podmínku žadatele – ORP splňujeme. Naše město je zároveň i ORP. Náš územní plán byl vyhotoven z dotace IOP a 5ti letá udržitelnost již uplynula. Avšak můj dotaz se týká podmínky (jak je uvedeno ve specifických pravidlech výzvy – bod 2.2 Podporované aktivity). Musí být tato podmínka (tučně vyznačená) splněna, respektive můžeme podat žádost o dotaci na změnu územní plánu? Změna našeho územního plánu vyvstala z potřeb samosprávy. Podporované aktivity a) zpracování územních plánů b) zpracování změn územních plánů: · týká se územních plánů, vydaných po 1. 1. 2007; · nutnost změny územního plánu vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny; · tato územní studie musí být vložena v Evidenci územně plánovací činnosti (viz http://www.uur.cz/default.asp?ID=966) nejdříve s datem záznamu 1. 1. 2007; · žadatel uvede v příloze Podklady pro hodnocení žádosti o podporu, kde je územní studie zveřejněna a z kterých kapitol územní studie vyplývá nutnost změny územního plánu.

Změny Územního plánu (ÚP), které nevyplývají z územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny, jsou nezpůsobilým výdajem. Projekt na změnu ÚP nelze do IROP předložit, pokud není splněna podmínka vazby změn na některé zmíněné územní studie. 

Odpověď ze dne 10. dubna 2016

Výzva č. 3 - regulační plány

Lze žádat o dotaci pouze na regulační plány, jejichž podmínka pořízení je předepsána v územním plánu?

Regulační plán, podpořený z IROP, musí být pořízen z vlastního podnětu obce a nesmí zahrnovat územní rozhodnutí. Pokud bude tvorba regulačního plánu zmíněna v územní plánu ORP (obec s rozšířenou působností), je možné tento fakt zmínit při popisu potřebnosti realizace projektu v podkladech pro hodnocení žádosti o podporu. Ale podmínka to není.

Odpověď ze dne 30. března 2016


 

Výzva č. 9 - územní studie veřejného prostranství

Je možné z IROP financovat územní studii veřejného prostranství (ÚSVP), která navrhuje změnu územního plánu (ÚP)?

Územní studie veřejného prostranství, která bude předložena jako projekt v 9. výzvě IROP, musí být v souladu s územními plány pro vybrané území správního obvodu ORP. Pokud je ÚSVP tvořena jako podklad pro záměnu ÚP, není ji možné financovat z IROP. Pokud se jedná o komplexní ÚSVP, která ve své dílčí části navrhuje změnu ÚP, musí být tato část v projektu identifikována jako nezpůsobilý výdaj.  

Odpověď ze dne 24. února 2016

Cyklogenerel

Je možné v rámci IROPu a cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje vytvořit komunitní plán sociálních služeb či cyklogenerel?

Komunitní plán sociálních služeb není územní studie dle stavebního zákona a není v SC 3.3 IROP podporován.
Cyklogenerel také není územní studie dle stavebního zákona a také není podporovanou aktivitou v SC 3.3 IROP.
Možností je řešit cyklodopravu v rámci ÚS veřejného prostranství (9. výzva IROP). Takováto územní studie musí splňovat parametry požadované stavebním zákonem. 

Odpověď ze dne 14. října 2015

Územní studie

Chtěla bych si prověřit možnost předložení žádosti do IROP specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. V našem městě je pro novou bytovou výstavbu bytových i rodinných domů navrženo využít, kromě menších lokalit, zejména plošně rozsáhlejší lokality a rezervní zastavitelné plochy v jiné lokalitě. Využití všech těchto vyjmenovaných lokalit je podmíněno zpracováním územní studie. Je možné na zpracování těchto územních studií podat žádost do IROP?

 Podporovanými aktivitami je zpracování územních studii dle stavebního zákona. Konkrétně územní studie (ÚS) veřejné technické infrastruktury, územní studie veřejné dopravní infrastruktury a územní studie na veřejná prostranství. Tyto ÚS lze realizovat pro část anebo pro celý správní obvod ORP (SO ORP). Podporovány jsou také územní studie krajiny, ty musí být zpracovány pro celý SO ORP a komplexně řešit celé území. 

Pokud bude Váš záměr možné realizovat jako ÚS veřejného prostranství, je možné předložit žádost v rámci 9. výzvy IROP.

Schválená specifická kritéria přijatelnosti v SC 3.3 – aktivita územní studie jsou následující:

1) Územní studie se zpracovává v území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
2) Územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu, musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:
a) územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP;
b) územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP;
c) územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství pro vybrané území správního obvodu ORP.
3) Územní studie, zaměřené na řešení krajiny, musí splňovat následující kritérium: územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP.

Odpověď ze dne 14. října 2015

Možnosti pro ORP

ORP může územní studií prověřit varianty řešení veřejného prostranství ve svém správním obvodu. Myslí se veřejné prostranství obcí v obvodu ORP? Může ORP podat několik žádostí? Jak se bude spolufinancovat zbývajících 10 %?

Ano, územní studie veřejného prostranství lze realizovat v celém správním obvodu ORP (SO ORP), tedy pro jednotlivé obce. Jsou stanoveny minimální limity na cenu projektu – minimální výše způsobilých výdajů je stanovena na 200.000 Kč na projekt. Do projektu lze zahrnout více ÚS, finanční limity pro jednotlivé ÚS nejsou stanoveny. Žadatelem/příjemcem bude vždy obec s rozšířenou působností (ORP).

Spolufinancování 10 % = zdroje příjemce, tedy rozpočet ORP. V jednotlivých případech bude posuzováno, zda dokumenty územního rozvoje zakládají veřejnou podporu. V případě kumulativního naplnění definičních znaků budou projekty podpořeny v souladu nařízením Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 SFEU na podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu územně samosprávnému celku nepřesáhne v tříletém období částku 200 000 EUR bez ohledu na formu podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je poskytnutá podpora financována ze zdrojů EU zcela nebo částečně.

Odpověď ze dne 14. října 2015

Může být žadatelem kraj

Rád bych se zeptal, zda bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu možnost čerpání dotací na územní studie pořizované krajem?

Ne, příjemcem v SC 3.3 „Územní rozvoj“ budou jen obce s rozšířenou působností (jedná se  o požadavek Evropské komise), více podrobností ve zveřejněném Programovém dokumentu IROP schváleném dne 4. června 2015 Evropskou komisí. Podrobnosti k výzvě na územní studie naleznete zde Výzva č. 9 Územní studie

Odpověď ze dne 14. října 2015

Územní studie, územní a regionální plány

Územní studie, územní plány, regionální plány- příjemce je jen kraj nebo ORP? Jak to bude? ORP bude financovat vlastní podíl k dotaci za obce v ORP?

Příjemcem v SC 3.3 mohou být pouze ORP (obec s rozšířenou působností). Regulační a územní plány může ORP zpracovat pouze pro území své obce. Územní studie veřejné infrastruktury lze  zpracovat pro část anebo pro celý správní obvod ORP (SO ORP). Územní studie krajiny musí být pak zpracována pro celý SO ORP a komplexně řešit celé území. Příjemcem dotace bude vždy jen ORP. Financování: 85 % způsobilých výdajů projektu bude hrazeno z EFRR, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % z rozpočtu obce.
V jednotlivých případech bude posuzováno, zda dokumenty územního rozvoje zakládají veřejnou podporu. V případě kumulativního naplnění definičních znaků budou projekty podpořeny v souladu nařízením Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 SFEU na podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu územně samosprávnému celku nepřesáhne v tříletém období hrubou částku 200 000 EUR bez ohledu na formu podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je poskytnutá podpora financována ze zdrojů EU zcela nebo částečně.

Odpověď ze dne 14. října 2015

Vlastní práce pořizovatele

Město má v plánu pořídit 3 regulační plány. Chtělo by na to využít vlastní kapacitu, tj. realizaci prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Budou osobní náklady způsobilé a bude možné v případě zájmu o využití dotačních prostředků je realizovat tímto způsobem?

Výdaje na vlastní práci pořizovatele nejsou v SC 3.3 způsobilým výdajem. Projekty v SC 3.3 je nutné realizovat s nějakým dodavatelem (projektantem) a podpis smlouvy s ním je podmínkou k předložení projektu. Osobní a režijní náklady, výdaje na zpracování žádosti  také nejsou v SC 3.3 způsobilým výdajem. Výzva na regulační plány (3. výzva IROP) je již vyhlášená a bližší informace naleznete zde Výzva č. 3 Regulační plány.

Odpověď ze dne 14. října 2015

Popis požadovaných příloh k doložení k žádosti o dotaci v rámci výzvy na územní studie

Chtěla bych se zeptat, zda je již k dispozici alespoň přibližně popis příloh, které budou požadovány k doložení k žádosti o dotaci v rámci výzvy na územní studie (SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje), která je plánována na 10/2015. A zda můžeme soutěžit zpracovatele studie před vyhlášením výzvy.

Výzva na územní studie byla již vyhlášena a informace o 9. výzvě IROP naleznete zde Výzva č. 9 Územní studie.

Povinnými přílohami k žádosti o podporu jsou:  1) Plná moc, 2) Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, 3) Smlouvy s dodavateli, 4) Podklady pro hodnocení žádosti o podporu, 5) Informace k zadání ÚS, 6) Seznam objednávek – přímých nákupů.   
Ano, soutěžit je možné. Upozorňujeme, že výdaje na soutěž, výběrové a zadávací řízení nejsou způsobilými výdaji. Výběr dodavatele musí proběhnout v souladu s Metodickými pokyny pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-zadavani-zakazek)

Odpověď ze dne 14. října 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 18

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na irop@mmr.cz.

Opište text z obrázku: