Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Komunitně vedený místní rozvoj

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Komunitně vedený místní rozvoj

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 12

Výzva č. 6- výkazy práce

Vyplývá ze specifických pravidel u SC 4.2, str. 20, že zaměstnanec vedený na plný úvazek na projektu financovaném z jednoho operačního programu nemusí výkaz práce dokladovat, ale musí jej evidovat, nebo nemusí a nebude jej nikdo požadovat?

Dokladovat výkaz práce nemusíte za podmínek uvedených v kapitole 2.5  Specifických pravidel 4.2, aktualizovaná verze z 29.2. 2016 – Dokladování způsobilých výdajů projektu (str. 20):

„Při prvním nárokování výdaje a při změně:
• pracovní smlouvy, DPP, DPČ, smlouvy z výkonu funkce,
• pracovní náplně (pokud není součástí pracovní smlouvy).
Při každém nárokování výdaje:
• výkaz práce (timesheety; viz příloha č. 6 těchto Pravidel) příjemce dokládá v těchto případech:
- v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě není jednoznačně stanoven pevný úvazek pro projekt nebo,
- pracovník dostává mzdu ze dvou nebo více operačních programů 
• u DPČ/DPP potvrzení zaměstnavatele o převzetí nebo vykonání předmětu dohody, není potřeba dokládat výkazy práce,
• odměny musí souviset s aktivitami projektu a musí být odůvodněné,
• doklad o výplatě – prokázání vyplacení mzdových výdajů:
- výdajový pokladní doklad nebo 
- výpis z účtu nebo 
- čestné prohlášení zaměstnavatele o úhradě mzdových výdajů) viz příloha č. 7 těchto Pravidel),“


​Odpověď ze dne 15. března 2016

Strategie MAS

Můžeme ve strategii MAS použít analyt. údaje a indikátory ze strat. plán soc. začleňování obce, která je sociálně vyloučenou lokalitou jen u opatření, která mají význam pro širší území?

Ve strategii můžete použít vlastní indikátory. V programovém rámci IROP se objeví pouze indikátory, které jsou v souladu s IROP. 

Odpověď ze dne 24. února 2016

Výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj

Ráda bych se zeptala, zda je nutné při vyhlašování výzev u MAS postupovat dle harmonogramu výzev IROP, kde např. pro výzvu č. 34 "Infrastruktura SŠ a VOŠ" jsou dané podporované aktivity, zda by u MAS šlo přesunout některé tyto podporované aktivity do výzvy č. 54 "Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura" a naopak. Nebo je opravdu nutné vyhlašovat např. projekty pro IZS až na podzimní výzvy MAS, resp. s výzvou č. 54?

Harmonogram výzev pro komunitně vedený místní rozvoj se aktualizuje na základě informací získaných z workshopů. Největší poptávka je po projektech ze specifických cílů 1.2 Doprava, 2.1 Sociální integrace a 2.4 Vzdělávání   MAS může vyhlásit svoji výzvu po vyhlášení výzvy ŘO IROP.

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Přípravná a realizační část SCLLD

Rádi bychom se zeptali, jakým aktem se odděluje přípravná a realizační část SCLLD? Je možné začít realizační část po odevzdání SCLLD ještě před jejím schválením?

Přípravná podpůrná činnost spočívá v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Přípravná a realizační část strategie se odděluje schválenou strategií CLLD. Některé způsobilé výdaje jsou totožné i v přípravné podpůrné činnosti. Bližší informace naleznete v Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu - specifický cíl 4.2 IROP.

Odpověď ze dne 12. ledna 2016

MAS a trvale zřízená kancelář

Jako nová Místní akční skupina (MAS) zatím nemáme trvale zřízenou kancelář. Dokončujeme proces standardizace, pracujeme na SCLLD a Programových rámcích. I s využitím dotace z kraje pro MAS bychom chtěli v prvním pololetí 2016 otevřít trvalou kancelář a následně také podat žádost o podporu dle výzvy č. 6 IROP. Abychom se vyhnuli investičním nákladům (i s ohledem na jejich udržitelnost), chtěli bychom si zařídit kancelář kompletně vybavenou nábytkem (3 pracovní pozice, pracovní stoly, zasedací stůl, skříňky na dokumenty atd.) a také počítači (předpoklad 3 notebooky). V režijních nákladech bychom pak měli nájemné z nebytových prostor, nájemné movitého majetku (vybavená kanceláře) a související služby (teplo, voda, elektřina, internet atd.) Uplatňování uznatelných režijních nákladů na chod kanceláře (nájemné a personální náklady) v rámci výzvy č. 6 IROP předpokládáme od 1.7. 2016 s tím, že do 30.6. 2016 využijeme dotace z kraje. V této souvislosti máme dotaz: a) Podléhá výběr kanceláře režimu zakázky malého rozsahu ve smyslu obecných pravidel IROP? b) Že nájem kanceláří, přestože jsou vybaveny kancelářskou a IT technikou, je stále jen pronájem kanceláří a tedy způsobilý výdaj? c) Zda nájem samostatného vybavení kanceláří bude způsobilý, nebo ne.

  1. Nepodléhá, viz "Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020", který je jednou z příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce  kap. 5.2, st. 9,  kde je uvedeno: „(…) Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky malé hodnoty, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 18 odst. 1 až 4 a § 23 ZVZ.“ Nájem kanceláří splňuje podmínky této výjimky.
  2. Nájem kanceláře je způsobilým výdajem.
  3. Nájem vybavení kanceláře není způsobilý, není uveden jako způsobilý výdaj ve Specifických Pravidlech pro žadatele a příjemce k výzvě č. 6 "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" IROP vyhlášené 29. září 2015. 
Odpověď ze dne 21. října 2015

Výběrové řízení

Výběrové řízení - zeptám se konkrétně. Máme firmu na zpracování účetnictví již od r. 2009. Výdaje na vedení účetnictví jsou způsobilé již od léta. Z podmínek IROP (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - př. č. 3 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek, kapitola 5.6) jsem vyčetla, že nejsme povinni znovu takto nasmlouvané dlouhodobé dodavatele znovu soutěžit (týká se to podle mě např. i poskytovatelů mobilních služeb, nájmu apod.). Chápu to tedy správně tak, že nemusím nic nově soutěžit a stačí doložit staré smlouvy? Příp. v nich max. udělat dodatky kvůli povinné min. délce splatnosti 30 dní.

Ano, za splnění podmínek uvedených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek kap. 5.6. Zakázky malé hodnoty není nutné znovu soutěžit, stačí doložit platné smlouvy s případnými dodatky.

Odpověď ze dne 21. října 2015 

Limit pro maximální úvazek zaměstnance u daného zaměstnavatele

Je stanoven nějaký limit pro max. úvazek zaměstnance u daného zaměstnavatele? Např. u OPZaměstnanost je možné mít max. 1,2 úvazku u jednoho zaměstnavatele. V IROP jsem nikde žádnou podmínku nenašla. Chápu to tedy dobře tak, že můžu být na plný úvazek jakožto hlavní manažer SCLLD a současně třeba na 0,5 úvazku v dalším projektu? V minulém období to možné bylo.

Zaměstnanec Místní akční skupiny (MAS) může pracovat i na jiném projektu než SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS IROP. Osobní náklady pro IROP se účtují např. na středisko IROP SC 4.2. Zbylé osobní náklady účtuje na jiné středisko k projektu.
Max. výše úvazku nebyla nastavena, zaměstnanec musí pracovat v souladu se zákoníkem práce, tzn., zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD pracuje v hlavním pracovním poměru na 1 celý úvazek.

Odpověď ze dne 21. října 2015 

MAS prostory

Bude nutné soutěžit prostory kanceláří MAS, případně služby jako telefony a to na ty stávající, které MAS využívá , ale i na nově zřizované?

Místní akční skupiny jsou povinny při zadávání zakázek malé hodnoty, tj. zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. 
Pokud předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nebo nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na stavební práce, postupují místní akční skupiny podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, platných pro veřejného zadavatele.

Odpověď ze dne 17. září 2015

Informace o Prioritní ose 4

Rádi bychom získali více informací o plánované Prioritní ose 4 v rámci IROP. Můžete mi prosím poslat nějaké upřesňující informace?

Prioritní osa 4 IROP je průřezovou prioritní osou, která v sobě zahrnuje aktivity z ostatních prioritních os IROP 1, 2 a 3. (konkrétně SC 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3)
Celá  prioritní osa je realizována výhradně prostřednictvím integrovaného nástroje – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Výhodami jsou: 
–  projekty jsou vybírány na místní úrovni místní akční skupinou (MAS)  
– multifondové financování
– míra spolufinancování 95 ERDF, 5 % příspěvek od příjemce. (u veřejné podpory dojde k ovlivnění míry kofinancování)

Prioritní osa se rozkládá do dvou specifických cílů 4.1, 4.2.
• V rámci specifického cíle 4.1 jsou podporovány aktivity identifikované ve strategiích CLLD a které jsou v souladu se specifickými cíli (1.2, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3).
• V rámci SC 4.2 hrazen provoz a animace místních akčních skupin za všechny operační programy ve kterých je CLLD realizováno.
Pro CLLD platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v daném  specifickém cíli (způsobilost výdajů, územní zaměření, typů příjemců, veřejných zakázek apod.) a zároveň soulad s danou integrovanou strategií.
Žadatel, který chce realizovat projekt v rámci integrované strategie, musí konzultovat svůj projektový záměr před jeho podáním s nositelem příslušné integrované strategie (v tomto případě s MAS). 
Pro bližší informace doporučujeme sledovat oficiální webové stránky IROP, kde naleznete i aktuální znění Programového dokumentu IROP schváleném dne 4. června 2015 Evropskou komisí.
V tomto dokumentu je možné získat další informace o prioritní ose 4 a integrovaném nástroji CLLD.


Odpověď ze dne 5. června 2015

Prioritní osa 4 - MAS

Pokud bychom chtěli žádat v rámci PO4 musíme být členem nějaké místní akční skupiny (MAS)? A pokud ano, počítám, že to musí být místně příslušná MAS? A jestli jsem při svém hledání pochopila vše dobře, pak MAS zpracovávají CLLD na určitou dobu. Co když v CLLD nám místně příslušné MAS nebude obsažena PO, ve které bychom rádi podávali projekt?

Pokud chcete žádat přes integrovaný nástroj CLLD, nemusíte být členem místní akční skupiny. Projekt přiřazujete k místně příslušné MAS, která jej hodnotí. Místní akční skupina zodpovídá za soulad projektu se svojí strategií (SCLLD) a za jeho kvalitu. V případě, že ze strategie CLLD nevyplývá ze specifického cíle (konkrétně 1.2, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3) není možné realizovat projekt skrze tento nástroj. Tj. - nevyplývá z potřeb území a taková aktivita není prioritou místně příslušné MAS. Pokud je aktivita způsobilá v rámci z jedné prioritních os IROP, ale není součástí SCLLD, je možné projekt podat jako individuální. 

V současné době MAS dopracovávají strategie, na základě potřeb území. Doporučuji se dotázat na příslušné MAS, zda bude možné v rámci konkrétního specifického cíle IROP, realizovat Váš projekt. 

Odpověď ze dne 13. května 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 12

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.