Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Komunitně vedený místní rozvoj

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Komunitně vedený místní rozvoj

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 33

MAS - obecné - střet zájmů

MAS je povinna zajistit postupy pro zabránění střetu zájmů, když partneři jsou rovněž potenciálními příjemci. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch. Definice osoby blízké z wikipedie: Osoba blízká je česká právní kategorie osob použitelná pro účely soukromého i veřejného práva. Za osobu blízkou se považují přímí příbuzní, manželé a registrovaní partneři, sourozenci, ale i jiné osoby, které by důvodně pociťovaly újmu druhého za újmu vlastní. Naše MAS zajistí zabránění střetu zájmů tím, že každý hodnotitel bude muset podepsat etický kodex člena výběrové komise. Problém vidím v tom, že nejsem schopný dát potenciálním zájemcům podrobný výklad toho, jaký vztah je ještě přípustný a jaký nikoliv. Konkrétní případy: 1. Obec XY žádá o dotaci na bezpečnost dopravy. Starosta obce XY nesmí dle definice hodnotit projekt své obce. Co obcí ostatních? 2. A co zaměstnanec obce XY. Podle mého názoru je zaměstnanec tou osobou, která by důvodně pociťovala újmu své zaměstnavatele za újmu vlastní a je tedy ve střetu zájmů. Je to tak? Může hodnotit projekty ostatních žadatelů ve výzvě, které se účastní jeho zaměstnavatel? 3. A co občan nebo podnikatel z dané obce? Vybudování chodníků v dané obci jistě uvítá více než vybudování chodníků v obci sousední. Může hodnotit projekty obce, kde bydlí nebo podniká? A co projekty ostatní z dané výzvy?

ad 1) Starosta obce XY by neměl hodnotit projekty své obce ani ostatních obcí.
ad 2) a 3) K tomuto MAS stanovuje postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují minimálně podmínky uvedené v Metodickém pokynu pro řízení výzev a hodnocení projektů, str. 53, dodržuje podmínky standardizace, hodnotí komisí, kde žádná ze zájmových skupin nemá více je 49 % hlasů.
Viz odkaz: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu


Odpověď ze dne 11. října 2016
 

MAS - obecné - provoz kanceláře

V Metodickém pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020 se uvádí ke způsobilosti výdajů "(...) tím je takový výdaj, který (...) vzniknul a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. ledna 2014 nebo ode dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dříve, do 31. prosince 2022." I kdyby Metodický pokyn platil jen pro implementační agentury, jak mohou mít MAS způsobilé výdaje z výzvy č. 6 IROP "Podpora administrativních a animačních činností MAS" déle než jejich implementační agentury. Rozpočet na administraci = provoz kanceláře MAS máme naplánovat do 31. 12. 2022 nebo 2023?

V platné verzi "Metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020" ze srpna 2015 je uvedena časová způsobilost od 1. 1. 2014 nebo od dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dříve, do 31. 12. 2023. 
Ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 6 na přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS jsou způsobilé výdaje popsány mj. takto:
- musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2015 pro osobní výdaje a od 1.7. 2015 pro ostatní výdaje, do data ukončení realizace projektu, která musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.

Odpověď ze dne 14. června 2016

MAS - obecné - maximální úvazky

Administrace: je možné, aby 1 zaměstnanec měl úvazek 1.0 na administraci a 0,4 na účetnictví? Jaký je limit max. úvazku u pracovníků MAS?

Limit maximálních úvazků ŘO IROP nestanovuje, zaměstnanec musí být zaměstnán v souladu se zákoníkem práce.

Odpověď ze dne 14. června 2016

MAS - obecné - nákup služeb

Ve Specifických pravidlech k 6. výzvě ve Způsobilých výdajích je v části "Nákup služeb" mj. uvedeno: - právní, auditorské a účetní služby k realizaci strategie CLLD - externí audit – provedení externího auditu organizace nejdříve za rok 2017. Je tedy audit účetní závěrky MAS za roky 2015 a 2016 způsobilý výdaj? Měla by se k tomu vztahovat první odrážka. Externí audit dle Specifických pravidel k 6. výzvě (str. 35) je v podstatě dotační audit a ne audit účetní závěrky.

Externí audit je způsobilým výdajem nejdříve od roku 2017. V  revizi Specifických pravidel, plánované na červenec, nesoulad opravíme. 

Odpověď ze dne 14. června 2016

 

MAS - obecné - indikátor

V rámci specifického cíle IROP 4.2 bude MAS vykazovat indikátor 93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou. Aby bylo možné určit cílovou hodnotu, je potřeba znát, v jaké formě bude možné výzvy vyhlašovat. Naše MAS předpokládá, že bude výzvy vyhlašovat 2x ročně s tím, že vždy v každé výzvě bude vyhlášeno několik fichí (resp. opatření CLLD) a to i z různých programových rámců, na které budou určeny příslušné alokace. Bude možné vyhlásit takovéto souhrnné výzvy, ve kterých bude více fichí (opatření) z různých programů, což by bylo považováno za 1 výzvu? Nebo budou muset být výzvy vyhlašovány zvlášť pro každou fichi (resp. opatření CLLD) a poté by každá vyhlášená fiche (opatření CLLD) = 1 výzva?

Výzvy musí vycházet ze stejné míry podpory, není možné spojovat do výzvy projekty s různou mírou podpory (např. SC 2.1, 2.2 a 3.3). Výzvy nesmí kombinovat aktivity (typy projektů) z různých specifických cílů. Výzva musí respektovat pravidla specifického cíle a kombinace různých aktivit (typů projektů) ve  specifickém cíli je možná (např. telematika, terminály, parkoviště).

Odpověď ze dne 14. června 2016

 

MAS - obecné - ochranné pomůcky

Jsou uznatelnými náklady ochranné pomůcky v rámci CLLD? MAS má školení BOZP.

Ochranné pomůcky ve vztahu k výkonu činnosti v rámci MAS nejsou v IROP způsobilými výdaji. Pokud je školení BOZP zajišťováno externě, patří mezi způsobilé výdaje. 

Odpověď ze dne 14. června 2016

MAS - IZS - dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel

Naše ORP (obec s rozšířenou působností) patří do oblasti s identifikovanými jevy, jako jsou masivní sněhové srážky/námrazy a orkány/větrné smrště.  Z dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 jsme s  ředitelem zdejšího územního odboru došli k závěru, že z normativů vybavení pro výkon činnosti HZS a jednotek SDH obcí je možné pořídit pro SDH JPO II a III. stupně pouze dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel. Ostatní vybavení dle normativů není určeno pro jednotky SDH obcí.

V SC 4.1 (1.3) vychází podpora z normativů vybavení, které jsou uvedeny v dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“ (verze březen 2016).  Pro JSDH k uváděným rizikům je možný dopravní automobil, určený pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel. Vzorové technické podmínky pro dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel jsou zveřejněny  na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system (v pravé části stránky) nebo http://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx    .

Odpověď ze dne 14. června 2016

MAS - IZS - stavební úpravy

Stavební úpravy jsou podle informací v PD IROP možné jen jako zodolnění vůči účinkům mimořádných situací.  Jako příklad je zde uvedena výstavba garážových prostor nebo pořízení elektrocentrály. Budou upřesněny příklady podporovaných aktivit v oblasti stavebních úprav tak, aby se hasičské sbory mohly připravit se svými projekty? 

ŘO IROP nepředpokládá podporu jiných aktivit, než uvádí PD IROP (Programový dokument IROP).

Odpověď ze dne 14. června 2016 

 

MAS - sociální integrace - vybudování zázemí pro terénní služby

IROP v rámci SC 2.1 Sociální integrace, konkrétně vybudování zázemí pro terénní služby,  spadá do vybavení mobilního týmu nákup automobilu?

Pro vybudování zázemí pro terénní služby v SC 2.1 Sociální integrace je nákup automobilu financovatelný z IROP.

Odpověď ze dne 14. června 2016 

MAS - sociální integrace - nákup nemovitosti

Máme dotaz od města, letos/loni koupilo několik budov které chce rekonstruovat za podpory z IROP (komunitní centrum, sociální byty, celoživotní vzdělávání). Někde se doslechli, že nákup nemovitosti do nějakého data před podáním žádosti o dotaci je uznatelným nákladem. Je možné pořízení nemovitosti před podáním žádosti v nějakém procentu nárokovat jako uznatelný náklad projektu IROP SC 2.1? Bez vlastnictví nemovitosti je těžké pořídit projektovou dokumentaci rekonstrukce a sehnat stavební povolení, které je třeba doložit k žádosti o podporu projektu.

Maximální cenu za nákup nemovitosti ŘO nestanovuje, limit může stanovit MAS. Výdaj na nákup budovy je způsobilý do výše uvedené ve znaleckém posudku, který nesmí být starší šesti měsíců před datem pořízení pozemku nebo stavby. 

Odpověď ze dne 14. června 2016 

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 33

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.