Jste zde: Úvodní strana > ... > Otázky a odpovědi > Vzdělávání > ITI Vzdělávání

Vzdělávání

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ITI Vzdělávání

ITI Vzdělávání-bezbariérový přístup do školy

Jaké jsou podmínky v IROP ohledně zajištění bezbariérového přístupu a zpřístupnění školy?

Pro zajištění bezbariérového přístupu a zpřístupnění školy platí, že může být samostatným projektem nebo součástí projektu na rozvoj přírodovědných, technických, jazykových a počítačových dovedností.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Vzdělávání-bezbariérová úprava mateřské školy

Za jakých podmínek lze podpořit bezbariérovou úpravu mateřské školy z IROP?

Bezbariérovou úpravu školky lze z IROP podpořit jen v případě, že se zároveň navýší její kapacita.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Vzdělávání-dotace na vybavení školky bez navýšení kapacity

Bude v případě mateřských škol možné podat žádost o dotaci na vybavení školky bez navýšení její kapacity?

Projekt, zaměřený pouze na vybavení mateřské školy bez zvýšení její kapacity, není  možné z IROP podpořit. Viz kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 předškolní vzdělávání schválená na 2. jednání Monitorovacího výboru IROP     http://www.dotaceeu.cz/getmedia/a7b7f360-62d6-4b22-823e-6b89197e1749/SC-2-4-Zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani.pdf?ext=.pdf. [PDF, 175.59KB]Jedním z kritérií přijatelnosti je: Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení. Jedná se o kritéria pro individuální projekty, ale toto kritérium bude využito i pro integrované projekty. 

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Vzdělávání-bezbarierovost

Obracím se s žádostí o výklad a upřesnění formulace IROPu: „Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení.“ V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy školních dílen a v rámci stavebního povolení ještě dolaďujeme některé detaily. Mimo jiné i bezbariérovost rekonstruovaného objektu. Jde o budovu dílen, kde jsme prozatím bezbariérovost neřešili, protože naši žáci musí splňovat zdravotní požadavky, které vylučují žáka s daným postižením. Na základě požadavku iROPu jsme toto konzultovali s autory projektové dokumentace a podle platných norem jsme zajistili úpravu dokumentace - dostupnost jednoho podlaží (přízemí), kde budou bezbariérově přístupné dílny, aspoň jedna teoretická učebna a sociální zázemí. První patro, kde jsou kanceláře, další teoretické učebny a sociální zázemí pro ostatní pracovníky a žáky, by nebylo bezbariérově dostupné. Organizačně lze zajistit výuku postižených žáků pouze v bezbariérovém přízemí. Současně doplňuji, že další dvě budovy školy (škola – teoretická výuka a domov mládež), kterých se připravovaný projekt netýká, nejsou bezbariérové. Prosím o sdělení, jestli je náš výklad správný a splňujeme výše uvedenou podmínku iROPu.

Tento výklad je správný. Jestliže bude bezbariérově přístupné přízemí s dílnami, teoretickou učebnou a sociálním zázemím, bude podmínka IROP na zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérovosti splněna.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Vzdělávání-místní akční plán

Podmínkou pro čerpání finančních prostředků z IROPu v oblasti školství je zpracování místního akčního plánu. Ve výzvě MŠMT je uvedeno, že je možno zpracovat 3 stupně tohoto dokumentu - PREMAP / MAP / MAP+. Chci se proto zeptat, jaký stupeň ŘO IROP stanovil pro potřeby čerpání pro základní školy v rámci cíle 2.4

Na webu www.dotaceEU.cz/IROP v sekci Monitorovací výbor jsou zveřejněna schválená kritéria přijatelnosti pro jednotlivé aktivity SC IROP. V souladu s nimi bude v případě aktivit, zaměřených na infrastrukturu základních škol, požadován soulad s místním akčním plánem do roku 2023 nebo Strategickým rámcem schváleným Řídícím výborem MAP. Může se jednat o kterýkoli stupeň dokumentu (PREMAP/MAP/MAP+).

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Vzdělávání-převody majetku

Je možné v rámci projektu realizovaného v rámci ITI, aby, stejně jako v minulém programovém období např. v ROP, příjemce majetek pořízený z dotace převedl na jinou organizaci, která byla zřízena za účelem provozování daného majetku. Konkrétní příklad, který řešíme: může podat žadatel město Pardubice projekt do IROP, SC 2.4 na rekonstrukce a vybavení ZŠ na území města a po ukončení realizace projektu převést majetek nabytý z dotace na ty jednotlivé ZŠ, které by s majetkem hospodařily, odpisovaly ho atd., samozřejmě vše v souladu s pravidly udržitelnosti projektu. V minulém programovém období to tak bylo běžné (žadatel musel tuto skutečnost uvést v projektové žádosti), ale pro jistotu se ptám, abychom měli jistotu.

Uvedený postup bude možné aplikovat i v IROP. Žadatel musí tuto skutečnost popsat v žádosti o podporu nebo požádat o souhlas s převodem Řídící orgán IROP.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Vzdělávání-stavební úpravy

Stavební program Předmětem rekonstrukce školy budou 1. nadzemní podlaží, 2. nadzemní podlaží a 3. nadzemní podlaží původní (staré) budovy v rozsahu dle projektu k územnímu řízení. Tzn. : 1)       Vnitřní stavební úpravy a vybavení učeben pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí 2)       Instalace výtahu s ohledem na nutnost zajištění bezbariérovosti školy 3)       Dispoziční změny s ohledem na nové hygienické zařízení 4)       Rekonstrukce vnitřních rozvodů (ústřední vytápění, zdravotechnické instalace, elektroinstalace) 5)       Přípojky inženýrských sítí, plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace 6)       Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy (okna, dveře, fasáda)

ad 1) jedná se o způsobilé výdaje, ale rozsah stavebních úprav musí být adekvátní a odůvodněný,
ad 2) jedná se o způsobilé výdaje,
ad 3) není zcela jasné, co je obsahem tohoto bodu.  Úpravy stávajícího hygienického zařízení za účelem zajištění jeho bezbariérovosti by byly způsobilé,
 ad 4) z IROP nezpůsobilé,
 ad 5) z IROP nezpůsobilé,
 ad 6) zateplování veřejných budov lze financovat z OP ŽP, nikoli z IROP.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Vzdělávání-stavební práce

Dovoluji si obrátit se na Vás s otázkou výběrového řízení na zhotovitele stavby (cca 65 mil. Kč bez DPH) a dodávky vnitřního vybavení (cca 3,5 mil. Kč bez DPH) pro projekt výstavby mateřské školy, který chystáme v rámci ITI. Kterou z následujících variant by MMR jako poskytovatel dotace preferovalo?: ·         zda je možné soutěžit zakázku na stavební práce jako celek s tím, že předmětem budou stavební práce včetně dodávky vnitřního vybavení v režimu otevřeného řízení, ·         zda je nutné zakázku na stavební práce vyhlásit jako celek rozdělený na část stavební práce a na část dodávka vnitřního vybavení  v režimu otevřeného řízení, ·         zda je možné soutěžit zvlášť stavební práce (otevřené řízení významná zakázka) a zvlášť dodávku vnitřního vybavení (otevřené řízení).

Pro určení správného postupu zadání zakázek je nutné stanovit jejich předmět a předpokládanou hodnotu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Postup stanovení předpokládané hodnoty je stanoven v § 13 až 16 zákona o veřejných zakázkách. 
Dle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu zadáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.
Nejvyšší správní soud ve své argumentaci rovněž běžně odkazuje na výrok v rozsudku ze dne 15. 12. 2010, č. j. 2 Afs 55/2010 – 175: „Pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku podle zákona o veřejných zakázkách.“
Pro určení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek je tedy nezbytné posoudit předměty plánovaných veřejných zakázek z uvedených hledisek. V této souvislosti je nutné rovněž zmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2014, č.j.10 As 38/2014 a rozsudek ze dne 25. 6. 2014, č. j. 6 As 20/2014. Z uvedených rozsudků vyplynulo, že ne vždy jednotící účel pořízení veřejných zakázek nebo stejné CPV kódy uvedené k jednotlivým veřejným zakázkám znamenají, že se jedná o jednu veřejnou zakázku. 
Vzhledem k tomu, že z obecného popisu předmětu plnění plánovaných zakázek (zakázka na zhotovitele stavby a na dodávky vnitřního vybavení) nelze s jistotou konstatovat, že se jedná o plnění, které spolu úzce souvisí, ŘO IROP rovněž upozorňuje na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2010, č. j. 62 Af 7/2010, ve kterém je stanoveno: „…v případě, kdy zadavatel vymezí předmět veřejné zakázky příliš široce (tzn. v rámci jedné veřejné zakázky požaduje plnění, která spolu vzájemně nesouvisejí) a v důsledku toho podalo nabídku méně dodavatelů než v situaci, kdy by byla tato jednotlivá plnění poptávána samostatně, může se zadavatel dopouštět skryté diskriminace. Diskriminováni jsou zde ti dodavatelé, kteří by mohli podat nabídku na jednotlivá plnění, nicméně nejsou schopni nabídnout plnění všechna.“
K dotazu, který způsob zadání zakázky ŘO IROP preferuje, sdělujeme, že všechny možnosti postupu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou z hlediska ŘO IROP navzájem rovnocenné. Je na zadavateli, aby si zvolil postup, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Odpověď ze dne 7. března 2016

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz