Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Vzdělávání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Vzdělávání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 67

Výzva č. 47 - odborná a kmenová učebna

Mám dotaz k výzvě č. 47 "Infrastruktura základních škol“ IROP. Zajímá mne, zda může být odborná učebna modernizovaná v rámci projektu zároveň kmenovou třídou?

Kmenová učebna odbornou učebnou být nemůže. V odborných učebnách probíhá výuka specificky zaměřených předmětů, pro které je učebna určena a tyto učebny neslouží k zajištění běžné kapacity školy. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 47 - výstavba nové ZŠ jako zvýšení kapacity stávající ZŠ

Je možné využít výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol“ IROP k financování výstavby nové ZŠ za účelem zvýšení kapacity stávající ZŠ?

Ve výzvě č. 47 pro ZŠ nelze vybudovat novou ZŠ (nový identifikátor školy - IZO). 
Rozšíření kapacit kmenových učeben stávající ZŠ je možné, pokud bude dostatečně prokázána potřebnost (demografická analýza, rozvoj obce, zvýšení kapacit s vazbou na sociální inkluzi). 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 32 a 33 - bezbariérovost

V SC Vzdělávání výzvy č. 32 a 33 je uvedena výjimka u bezbariérovosti (týká se osob na vozíku) dle předpisu 211/2010 Sb., ovšem už zde není uvedeno, která onemocnění dle kategorizace onemocnění pod tuto výjimku spadají. Jedná s o body 1, 2, 3 a 4 dle této kategorizace, nebo sem spadají i jiné?

Specifická pravidla výzev č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ kategorizaci neurčují. Žadatel musí vycházet z parametrů oboru, který má být předmětem projektu. Pokud se na žadatele (respektive na obor) vztahuje výjimka, uvedená v zákoně 211/2010 Sb., která se váže na bezbariérovost, žadatel ji popíše ve studii proveditelnosti. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Odborné učebny na střeše tělocvičny ZŠ

V rámci SC 2.4 IROP bych se zeptala na následující věc. Jedna ze základních škol v našem městě, která je plně bezbariérová, velmi úspěšně integruje děti s nejvyšším stupněm zdravotního znevýhodnění. V současné době má ZŠ jednu malou nevyhovující tělocvičnu a žádné odborné učebny (laboratoře fyziky, chemie, apod.). Předmětem projektu by byla dostavba stávající budovy ZŠ. V současné době je budova ZŠ ukončena nevyhovující tělocvičnou. Ta by byla v rámci projektu zbourána. Na stejném místě by na budovu ZŠ navázala nová tělocvična, na jejíž střeše by byly vybudovány odborné učebny poskytující vzdělání v klíčových kompetencích (fyzika, chemie, jazyky apod.). Vzhledem k tomu, že škole již šestým rokem narůstá počet žáků, lze předpokládat dlouhodobé plné využití kapacity školy. Je jasné, že z IROP nebude možné financovat část projektu týkající se tělocvičny. Nicméně bude financovatelná část týkající se vybudování odborných učeben včetně nové střechy, která naváže na stávající profil základní školy?

Vybudování odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence IROP na střeše tělocvičny bude možné. Vybudování tělocvičny nelze z IROP financovat. V položkovém rozpočtu stavby budou uvedeny výdaje, týkající se odborných učeben a jejich zázemí. Způsobilost výdajů bude upřesněna s vyhlášením výzvy.  

Klíčové kompetence IROP jsou cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Výzva pro ZŠ je plánována na srpen 2016. Odkaz na kritéria zde.

Odpověď ze dne 29. dubna 2016

Rozšíření kapacity odborné školy a vybudování odborných učeben

Je možno rozšířit kapacitu odborné školy v obci s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou a zároveň vybudovat odborné učebny zaměřené na jiné kompetence než klíčové definované v IROPu? Bez těchto učeben nelze rozšířit kapacitu.

IROP bude podporovat pouze definované klíčové kompetence v Programovém dokumentu IROP, tedy cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Ve správních obvodech ORP se SVL bude možné v odůvodněných případech zvyšovat kapacity kmenových učeben. Jiné odborné učebny nebudu podporovány. 

Odpověď ze dne 29. dubna 2016

Výzva č. 14 a 15 - navýšená kapacita MŠ

Musí být nově navýšená kapacita MŠ zapsaná v rejstříku škol v době podání žádosti? Nebo stačí v době podpisu Rozhodnutí či až po realizaci projektu?

V době podání žádosti musíte přiložit výpis z Rejstříku škol a školských zařízení s aktuálním stavem kapacity. Zvýšení kapacity bude dokladováno a kontrolováno po realizaci projektu. 

Odpověď ze dne 6. dubna 2016

Výzva č. 14 a 15 - bezbariérovost

Je nutné, aby v rámci 14. a 15. výzvy byla vždy řešena bezbariérovost? Tedy i v případě, že půjde o aktivitu, kdy žadatelem bude spolek, nebo se to týká pouze škol?

Kritérium bezbariérovosti je nastaveno shodně pro všechny typy podporovaných zařízení ve výzvách 14. a 15. IROP. Spolek má z hlediska kritérií stejné podmínky jako mateřská škola.
Bezbariérové řešení popisuje žadatel ve Studii proveditelnosti (osnova je přílohou Specifických pravidel).

Odpověď ze dne 17. března 2016

Výzva č. 14 a 15 - venkovní stavební práce

Je možné do rozpočtu zahrnout i venkovní stavební práce (rozebrání zámkové dlažby, úpravy opěrné zídky apod.) v případě, že to souvisí se společnými prostory a přístupem k objektu? V případě, že k účelům projektu bude sloužit pouze přízemí (v rámci vícepodlažního projektu) je nutné výdaje na tyto společné prostory poměrově rozdělit?

​​Vedlejší podporovanou aktivitou jsou úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení, které mohou zahrnovat úpravu přístupových cest v areálu. V každém případě, pokud je objekt využíván i jinými subjekty/uživateli, bude uhrazena pouze poměrná část (opět například dle užitné plochy objektu). Opěrnou zídku musíte přesně definovat. Pokud je to součást oplocení, může se jednat o vedlejší podporovanou aktivitu pořízení bezpečnostních prvků (oplocení). Vedlejší aktivity musí být do 15 % celkových způsobilých výdajů.

Odpověď ze dne  9. března 2016

Výzva č. 14 a 15 - šatny a handikapované děti

Mohou mít handikapované dítě šatny jinde než ostatní děti? Pro handikapované děti je přístup přes rampu, zatímco děti bez handikapu budou do objektu vcházet přes jiný vchod bez rampy, u kterého budou zároveň i šatny. Nebo je vhodné, aby všechny děti měly šatnu na jednom místě?

Projekt nesmí mít diskriminační a segregační charakter. Pokud je nutné zajistir oddělené vstupy, žadatel ve studii proveditelnosti popíše důvody.

​Odpověď ze dne  9. března 2016

Výzva č. 14 a 15 - bezbariérová úprava a šatny

Připravujeme projekt pro zařízení péče o děti, IROP 2.4. Žadatelem je nově vzniklá organizace (realizace provozu schválena z OP Zaměstnanost). Zařízení bude v přízemí objektu a náklady na koupi objektu atd. budeme nárokovat jen do výše připadající k této části objektu. Pro přízemí bude připravena i bezbariérová úprava. Konkrétní dotaz k bezbariérovosti – pokud by v 1. podzemním podlaží byly sklepy využívané pro sklad a v 2. patře objektu administrativní kancelář, musí být potom celý objekt bezbariérový a musíme tedy sklad i admin. kanceláře přemístit do přízemí? Do těchto prostor nebudou mít přístup ani děti ani rodiče. Nebo pokud se jedná o sklad a admin. kanceláře, tak se na tuto část prostor bezbariérovost nevztahuje?

Cílem výzvy je budovat kapacity pro dané zařízení péče o děti. Sklepy a administrativní prostory nemohou být předmětem projektu. Jejich bezbariérovost není tedy nutná. 

Odpověď ze dne  9. března 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 67

Opište text z obrázku:

V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz