Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Vzdělávání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Vzdělávání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 119
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Využití výstupů projektu ve výzvách SC 2.4 Vzdělávání ve věcném hodnocení

Jak bude posuzováno využívání výstupů projektu ve výzvách SC 2.4 Vzdělávání ve věcném hodnocení?

Věcné hodnocení v rámci výzev SC 2.4 IROP u bodovacích kritérií, která řeší využívání výstupů projektu, je navázáno na podporu klíčových kompetencí (práce s  digitálními technologiemi, cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Žadatel popisuje ve Studii proveditelnosti způsob využitý v podpořených odborných učebnách a na základě toho bude provedeno hodnocení. 

Odpověď ze dne 27. ledna 2017
 

Výzva č. 32/33 a 46/47 - konektivita školy

Je nutné, při budování odborné učebny chemie a fyziky řešit konektivitu školy, popř. řešit venkovní úpravy?

Ve výzvách IROP pro SŠ/VOŠ (32. a 33. výzva)  a pro ZŠ (46. a 47. výzva) není konektivita podmínkou. Pokud škola konektivitu bude řešit, musí postupovat v souladu s nastaveným standardem, který je přílohou č . 11 "Standard konektivity škol" specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č. 32/33 a přílohou č. 9 u výzev č. 46/47. Ve věcném hodnocení může být projekt zvýhodněn - viz kritérium "Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu".  Kritéria pro aktivitu "Infrastruktura SŠ a VOŠ" naleznete zde a pro aktivitu "Infrastruktura ZŠ" zde.
Úpravy venkovního prostranství nejsou povinné. Pokud jsou nutné a odůvodněné pro realizaci projektu, popište je v žádosti o podporu. 

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 47 - jeden žadatel a více projektových žádostí

Může jeden žadatel podat více projektových žádostí v rámci výzvy č. 47 (1 město (žadatel) - 8 škol (8 individuálních projektů))?

Jeden žadatel může žádat v jednom projektu IROP o podporu 8 základních škol a stejně tak může město podat 8 jednotlivých žádostí. Žadatelem může být i škola. 

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Kmenová učebna

Co prosím přesně znamená kmenová třída/učebna? Proč jí nemůže být např. tělocvična?

V kmenové učebně je umístěná trvale některá ze tříd a učebna nese označení třídy. V kmenových učebnách probíhá výuka různých předmětů bez rozdílu zaměření. Kmenové učebny určují kapacitu školy. 
Odborné učebny jsou specificky zaměřené a probíhá v nich výuka specifických předmětů a předmětů příbuzných (například učebny biologie, chemie a pod).   
Tělocvična je specifickou učebnou (výukovým prostorem) pro výuku tělesné výchovy. Budování tělocvičny nespadá do klíčových kompetencí IROP a výdaje na tělocvičny jsou nezpůsobilé.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 32 a 33 - soukromá škola jako žadatel

Může být žadatelem soukromá škola v případě, že prostřednictvím výzvy č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)" bude realizovat stavební úpravy na pronajatém objektu?

Śkoly a školská zařízení jsou oprávněnými žadateli. Pokud bude žadatelem podnikatelský subjekt, tak nemá nárok na příspěvek ze státního rozpočtu a dotace bude max. ve výši 85 % z fondů EU z celkových způsobilých výdajů.
Se žádostí o podporu je nutné doložit právní vztahy k majetku, který je předmětem projektu. Ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je podrobně uvedeno v kapitole 2.4, bod 6.
Oprávnění žadatelé jsou definováni v textu výzvy a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 2.1 - školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně definována. Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku.
Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a vysoké školy.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – zveřejnění místního akčního plánu (MAP) na webu

Žadatel se dotazuje, zda musí být místní akční plán (MAP) zveřejněn na webu?

Schválené místní akční plány (Strategické rámce MAP) jsou zveřejňovány na webu uzemnidimenze.cz poté, co je zpracovatel MAP odevzdá. Rozhodujícím datem pro posouzení souladu žádosti s MAP je datum schválení MAP, nikoliv datum jeho zveřejnění. Nejzazším datem schválení MAP je pro potřeby 46. a 47. výzvy IROP 14. 2. 2017.  

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – řešení bezbariérovosti

Žadatel se dotazuje, zda je možné řešit v rámci IROP pouze bezbariérovost?

Pokud bude samostatnou náplní projektu bezbariérovost, musí být v Strategickém rámci MAP bezbariérovost explicitně uvedena (zaškrtnuta). Pokud bude bezbariérovost řešena v projektu na rozvoj klíčových kompetencí nebo na zvyšování kapacit, bezbariérovost v MAP nemusí být uvedena. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – podání projektu v případě, kdy ještě není schválený MAP

Žadatel se dotazuje, zda pokud škola chce podat projekt, a není ještě schválený MAP, musí žadatel dokládat čestné prohlášení?

Žadatel čestné prohlášení ve vztahu k MAP nepřikládá. Žadatel musí vědět, jak se bude jmenovat jeho projektový záměr ve schváleném Strategickém rámci MAP, a tento název musí napsat do žádosti - studie proveditelnosti. Název projektového záměru ve Strategickém rámci MAP nemusí být shodný s názvem projektu v IROP.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – jiné jméno projektu v MAP a v žádosti o podporu (v MS2014+)

Žadatel se dotazuje, může se projekt jmenovat jinak v MAP a jinak v žádosti o podporu (v MS2014+)?

Názvy mohou být rozdílné. Žadatel vazby projektového záměru, předloženého do IROP, a záměru, uvedeného ve Strategickém rámci MAP, popisuje ve studii proveditelnosti, která je přílohou žádosti o podporu. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – v MAP uveden komplexní záměr školy - lze do IROP předložit pouze část z

Žadatel se dotazuje, zda pokud je v MAP uveden komplexní záměr školy, jestli mohou do IROP předložit pouze část záměru?

Tento postup je možný. Zdůvodnění žadatel popíše ve studii proveditelnosti a popíše vazby projektového záměru, předloženého do IROP, a záměru, uvedeného v MAP.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 119
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Opište text z obrázku:

V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz