Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Zateplování

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Zateplování

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 90

Zateplování – firma připravující projektovou dokumentaci a právo se zúčastnit VŘ na zhotovitele zate

Může se firma připravující projektovou dokumentaci zúčastnit také výběrového řízení na zhotovitele zateplení?

Obecně případ, kdy se výběrového nebo zadávacího řízení jako účastník zúčastní dodavatel, který se nějakým způsobem podílel na zpracování zadávacích podmínek, patří mezi ukázkové příklady střetu zájmů. Střet zájmu spočívá ve skutečnosti, že účastník měl možnost ovlivnit podmínky zadávacího nebo výběrového řízení v prospěch svůj či další osoby a získat informace, které jej nebo další osobu zvýhodní oproti dalším účastníkům. Přitom není relevantní, zda účastník měl úmysl zadávací podmínky ovlivnit v něčí prospěch nebo využít zvýhodnění na základě získaných informací. Tímto může dojít k porušení zásady transparentnosti a rovného zacházení ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť účastníku vznikla potenciální konkurenční výhoda.
Pokud se zadávacího nebo výběrového řízení účastní účastník, u něhož se vyskytl střet zájmů, musí být nade vší pochybnost prokázáno, že střet zájmů nemůže ovlivnit výsledek zadávacího nebo výběrového řízení a že se nejedná o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi dodavateli. V opačném případě to bude mít negativní dopad na zadavatele i účastníka. V případě střetu zájmů vůči zadavateli může být uplatněna finanční oprava až ve výši 100 % z poskytnuté podpory na dotčenou zakázku. Zadavatel a účastník se mohou vystavit podezření ze spáchání trestného činu dle § 248 odst. 2, § 256 odst. 1 a § 257 odst. 1 písm. b) až d) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zadávacího nebo výběrového řízení se může zúčastnit účastník, který je ve střetu zájmů. Neexistuje však jednotný postup, na základě kterého by bylo možné v každém konkrétním případě posoudit, zda střet zájmů mohl ovlivnit výsledek zadávacího nebo výběrového řízení a zda se nejedná o nezákonné praktiky, které mohou ohrozit soutěž mezi účastníky. Pokud se v zadávacím nebo výběrovém řízení vyskytne střet zájmu, hrozí velké riziko, že tento střet zájmů bude mít vliv na způsobilost výdajů. Z důvodu předběžné opatrnosti tedy žadatelům a příjemců důrazně doporučujeme nevystavovat se situacím, kdy dochází ke střetu zájmů.

Odpověď ze dne 27. ledna 2017
 

Zateplování – příprava výběrového řízení

Co znamená příprava výběrového řízení?

Jako příprava zadávacího nebo výběrového řízení se označují činnosti, které jsou nezbytné pro zpracování zadávacích podmínek výběrového nebo zadávacího řízení před jeho zahájením. Mezi tyto činnosti lze zařadit například zpracování technických podmínek, projektové dokumentace nebo přípravu návrhu smlouvy. Za přípravu zadávacího řízení lze rovněž označit uveřejnění předběžného oznámení ve smyslu § 34 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď ze dne 27. ledna 2017

Výzva č. 37 - způsob výpočtu výše dotace

Jak se bude počítat výše dotace, bude v případě rozpětí záviset na míře úspor?

Podpora bude stanovena jako podíl z celkových způsobilých výdajů projektu. Podmínkou bude splnění hodnotících kritérií, mezi kterými bude také úspora energie.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace k 14. prosinci 2016: Podpora je stanovena jako podíl z celkových způsobilých výdajů projektu. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 37. výzvy.

Výzva č. 37 - termín provedení prací

Do jakého termínu budu muset práce provést od data podpisu smlouvy o dotaci?

Bude stanoven termín, do kterého bude nutné práce ukončit a předložit všechny požadované dokumenty. Předpokládáme termín zhruba na konci léta 2018, konkrétní datum bude upřesněno ve výzvě k předkládání žádostí o podporu.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Všechny činnosti, které jsou předmětem podpory v 37. výzvě "Energetické úspory v bytových domech II", je nutné dokončit nejpozději do 30. 9. 2019 u projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč musí být dokončeny do 30. 9. 2020.

Výzva č. 37 - předpokládaný objem finančních prostředků pro dotační titul

Jaký je předpokládaný objem finančních prostředků pro dotační titul?

Na oblast zateplování bytových domů je v IROP vyčleněno 16,8 mld. Kč.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Pro celý specifický cíl 2.5 je alokace přibližně 17 mld. Kč (622 mil. EUR). Pro 37. výzvu "Energetické úspory v bytových domech II " je z celkové alokace vyčleněno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výzva č. 16 a 37 - předpokládaný termín přijímání žádostí

Jaký je předpokládaný termín přijímání žádostí?

Předpokládaný termín přijímání žádostí je prosinec 2015 až listopad 2016.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Příjem žádostí u 16. výzvy "Energetické úspory v bytových domech" byl ukončen 25. 7. 2016. Následná 37. výzva IROP "Energetické úspory v bytových domech II" byla vyhlášena 1. 7. 2016. Žádosti je možné podávat od 15. 7.2016. Výzva bude ukončena 30.11.2017. 

Výzva č. 37 - podmínky pro možnost získání dotace

Jaké jsou podmínky pro možnost získání dotace?

Konkrétní podmínky jsou v současnosti předmětem jednání a budou zveřejněny nejpozději v den vyhlášení výzvy.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Veškeré podmínky pro poskytnutí podpory jsou uvedeny ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce (aktuálně vyhlášené výzvy č. 37), která jsou zveřejněna na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II


 

Výzva č. 37 - město jako žadatel o podporu

Prosím Vás o informaci, zda město může žádat o podporu z IROP na objekty k bydlení, kde se nacházejí čtyři a více bytových jednotek. V případě, že ano, zda je možno připravit projekt na zateplení pláště budovy, výměna střešní krytiny a oken. Předmětná budova má 22 bytových jednotek a je vytápěna plynovou kotelnou. Kdy bude vyhlášena výzva?

Město (pokud je majitelem domu) může žádat o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu ve specifickém cíli 2.5 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Mezi podporovaná opatření patří zateplení pláště budovy, zateplení střechy a výměna oken (způsobilost výdajů na výměnu střešní krytiny bude upřesněna v Pravidlech pro žadatele a příjemce). Výzva k předkládání žádostí o podporu bude vyhlášena v prosinci 2015.
Veškeré aktuality, týkající se Integrovaného regionálního operačního programu, jsou zveřejňovány na webové adrese: www.dotaceeu.cz/IROP.

Odpověď ze dne 15. července 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Obec jako majitel bytového domu může být žadatelem v 37. výzvě IROP "Energetické úspory v bytových domech II.". Výše podpory pro obce je uvedena v kapitole č. 2.4 specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Tato pravidla jsou zveřejněna na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

Výzva č. 37 - zateplování a projektová dokumentace a energetický audit

Rád bych Vás touto cestou požádal o informace, jak postupovat k získání dotací na snížení energetické náročnosti bytového domu (zateplení) . Na informační lince Eurofonu jsem se již dozvěděl, že výzvy k těmto dotacím by měly být zahájeny někdy v prosinci 2015. Rád bych si tuto informaci potvrdil a dále bych se chtěl zeptat, jestli máte v podmínkách k získání dotací i požadavky, aby projektová dokumentace a energetický audit byly zpracovány někým z konkrétního seznamu odborníků? Případně, pokud takovýto seznam existuje, prosím o jeho zaslání. Dále bych Vás chtěl požádat o radu, kde bych nalezl Pravidla pro žadatele a příjemce.

​Výzva pro specifický cíl 2.5 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení – bude vyhlášena v prosinci 2015. Podpora se týká bytových domů mimo území hl. m. Prahy a v této výzvě bude poskytována formou dotace. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat autorizovaní architekti (pouze architekti s autorizací v oboru architektura, seznam je zveřejněn na webové adrese: http://staryweb.cka.cz/seznam-architektu)  nebo autorizovaní inženýři a technici činí ve výstavbě (seznam na webové adrese: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby    . Obory autorizace se liší podle opatření, která chcete provádět). Energetické posouzení zpracovávají Energetičtí specialisté (seznam na webové adrese: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx    . Pouze specialisté s druhem oprávnění „energetický audit“ nebo „energetická certifikace budov“).
V průběhu léta budou na webových stránkách programu zveřejňovány další informace ke zpracování odborného posudku. 
Veškeré aktuality týkající se Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou zveřejňovány na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Odpověď ze dne 7. července 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v 37. výzvě jsou zveřejněna na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II. Energetické hodnocení může provádět energetický specialista s autorizací v oboru "Energetický certifikace budov". Seznam energetických specialistů je zveřejněn na webové adrese: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx    . Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat architekti s autorizací v oboru  architektura (seznam zveřejněn na webové adrese: https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu#architects-tab-filter    ) nebo autorizovaní technici a inženýři (obor autorizace se může lišit podle plánovaných opatření. Seznam je zveřejněn na webové adrese: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby    ). 

Výzva č. 37 - IROP a PANEL 2013+

Společenství vlastníků jednotek akci zahájilo v roce 2015 a má uzavřenou smlouvu na dotaci "PANEL 2013+". Může se přihlásit k dotacím v rámci SC 2.5 ?

Dotace z SC 2.5 "Zateplování" IROP by musela směřovat do výdajů, které nefinancuje PANEL 2013+. Oba projekty musí být jednoznačně oddělené, aby bylo vyloučeno riziko souběhu dvou dotací na jeden výdaj.

Odpověď ze dne 22. června 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Zvýhodněný úvěr z programu Panel 2013+ nelze využít pro financování výdajů, které jsou způsobilé v rámci 37. výzvy IROP.  

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 90

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.