Aktuality

24.07.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 7. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a Specifická pravidla výzvy č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v ...

24.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“.

21.07.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 21.7. 2017 vydává aktualizaci 1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8.- Technická pomoc SC 5.1.

19.07.2017: V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „ZRS“) jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 ...

17.07.2017: Tento dokument definuje přesné lokality základních sídelních jednotek, kde bude vyloučena podpora nové výstavby nebo koupě sociálních bytů u projektů v budoucích výzvách „sociální bydlení II.“ IROP Specifického cíle ...