Jste zde: Úvodní strana > Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Číslo výzvy: 10
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 10. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. září 2015 průběžnou výzvu „Kybernetická bezpečnost“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 
Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.
 
Alokace výzvy je 1 411 764 706 Kč. 

Aktuality 

14.1.2016: ŘO IROP oznamuje, že od 14. 1. 2016 byl aktualizován text výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvě č. 10.
Důvodem aktualizace textu výzvy, specifických pravidel a jejich příloh je mimo jiné zpřesnění definice oprávněných žadatelů, doplnění osnovy studie proveditelnosti, doplnění příkladů hlavních podporovaných aktivit, příkladů vedlejších podporovaných aktivit, doplnění nových příloh žádosti, které se dokládají, pokud je to pro daný projekt relevantní (č. 13 - Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, č. 14 - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, č. 15 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu, č. 16 – Položkový rozpočet stavby), doplnění nové povinné přílohy (č. 17 – Čestné prohlášení o spravování KII/VIS) a upřesnění způsobilých výdajů.  

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky
Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty