Jste zde: Úvodní strana > Výzva č. 15 Infrastruktura pro ...

Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Číslo výzvy: 15.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé:
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 4. 2016
Dne 4. prosince 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 15. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality“ (navazuje na 14. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ ) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
 
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument      Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 922.98KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální podnikání (14. výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání nebo 15. výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality) žadatel podá žádost o dotaci.
 
Výzva je určena pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení: mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).  Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 15 je připraveno1 462 mil. Kč.
 
Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.
 

Aktuality

5. 2. 2016 Řídicí orgán IROP vydává  aktualizaci Specifických pravidel 14. výzvy IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzvy IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“. 
Předmět aktualizace je upřesnění informací na základě kontaktu s žadateli.  Cílem výzev je zvýšení nedostatečné kapacity (pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit) a zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Primárním záměrem těchto výzev není podpora rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu bez navýšení kapacity podporovaného zařízení. Tomuto zaměření také odpovídají úpravy provedené v kapitole 2.6 Specifických pravidel.
V případě mateřských škol (podle zákona č. 561/2004 Sb.) je referenčním dokumentem k ověření kapacity zařízení Rejstřík škol a školských zařízení, jehož výpis nesmí být v době podání žádosti o podporu starší tří měsíců. Pokud současný údaj uvedený v tomto rejstříku neodpovídá realitě, doporučujeme žadatelům provedení aktualizace informací tak, aby stav odpovídal skutečnosti.
Základní přehled změn ve Specifických pravidlech je uveden na str. 5 těchto Pravidel a podrobnější informace o aktualizaci lze získat na krajských odděleních Centra pro regionální rozvoj České republiky    .
Řídicí orgán IROP důrazně doporučuje používat aktuální verze veškerých dokumentů, včetně Osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel. Projekty se hodnotí na základě informací uvedených ve Studii proveditelnosti, která musí odpovídat požadovanému vzoru.


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty