Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka ...

Výzva č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv

Číslo výzvy: 17.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22.12.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22.12.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.12.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. prosince 2015 průběžnou výzvu „eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 
Výzva se týká vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa), vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného datového zdroje informací o právních předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich vazbách na právo EU pro systém e‑Sbírka a e-Legislativa, přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e‑Legislativa a rozvoj Národního digitálního archivu.
 
Alokace výzvy je 742 023 250 Kč. 

Aktuality

20.12.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. prosince 2016 došlo k vydání aktualizací Textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od téhož data u výzvy č. 17 „eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv“.
Hlavním důvodem vydání aktualizace je prodloužení doby trvání výzvy až do 15. 12. 2017 z důvodu nevyčerpání alokovaných prostředků.

27. 4. 2016 ŘO IROP oznamuje, že od 27. 4. 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 17 "e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv".
Mezi nejvýznamnější změny patří: 
  • Doplnění možnosti předložit jako povinnou přílohu č. 3 Stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015
  • Doplnění informací k CBA
  • Doplnění upřesňujících informací k průzkumu trhu
  • Úprava vzoru Podmínek a Krácení 
 Přehled změn je uveden v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty