Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Číslo výzvy: 20.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21.01.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.01.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29.07.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. ledna 2016 20. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,15 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 67,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. ledna 2016 a ukončen 29. července 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. října 2018.

Aktuality

11. 7. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. července 2017 došlo k navýšení alokace 20. výzvy IROP s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 11. července 2017.

Alokace 20. výzvy byla navýšena o 1,033 mld. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“). Důvodem navýšení alokace výzvy je přesun volných finančních prostředků z prioritní osy 3, specifického cíle 3.3 do prioritní osy 1, specifického cíle 1.2, schválený jako součást návrhu změn Programového dokumentu IROP na 7. zasedání Monitorovacího výboru IROP v červnu 2017. Řídicí orgán IROP uvedené prostředky následně nabídne náhradním projektům, v pořadí podle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu, kterým pokryjí 100 % dotace z EFRR.

ŘO IROP současně vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Předmětem této revize je změna metodiky spočívající v uvádění indikátorů, které nejsou povinné k naplnění, v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za nenaplnění respektive překročení těchto indikátorů nebude udělena sankce. Kromě úprav přílohy č. 2 Specifických pravidel dochází také k upřesnění vykazování dosažených hodnot v metodických listech indikátorů 7 51 10 a 3 61 11 v příloze č. 3.
 

6. 2. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 6. února 2017 došlo k navýšení alokace 20. výzvy IROP s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 6. února 2017.
Alokace 20. výzvy byla navýšena o více než 595 mil. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“). Důvodem navýšení alokace je dohodnocení všech předložených žádostí o podporu, z nichž 35 projektů s celkovou výší podpory přibližně 3 423 mil. Kč z EFRR splnilo podmínky věcného hodnocení. Původní alokace výzvy činila 1 147,5 mil. Kč z EFRR. Řídicí orgán IROP využívá možnosti navýšit výzvu z volných prostředků alokace specifického cíle 1.2. Navýšení alokace výzvy umožní uspokojit větší počet žadatelů, jejichž zájem ve 20. výzvě, zaměřené na podporu nákupu CNG autobusů, elektrobusů či trolejbusů pro veřejnou dopravu, byl enormní. Ve 20. výzvě IROP bylo předloženo celkem 37 žádostí o podporu za více než 3 609 mil. Kč z EFRR.
Přehled stavu žádostí o podporu ve 20. výzvě IROP k 6. 2. 2017, seřazených v konečném pořadí dle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu, naleznete     zde [PDF, 337.08KB].

29. 7. 2016 Příjem žádostí o podporu ve 20. výzvě IROP byl ukončen dne 29. července 2016 ve 14 hodin. Celkový finanční objem 36 předložených žádostí v procesu hodnocení  činí  4 061 608 050 Kč, což představuje trojnásobek alokace výzvy (1 350 000 000 Kč). Aktuální informace o čerpání v této výzvě v grafické podobě naleznete v dolní části webové stránky.

22. 7. 2016 Řídicí orgán IROP vydává dne 22. 7. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 20. výzvy IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Hlavním předmětem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.
Další změny Specifických pravidel včetně příloh nemají žádný vliv na přípravu a předkládání žádostí o podporu ve 20. výzvě IROP, jsou formálního charakteru nebo doplňují postupy pro monitorování projektů.
Upozorňujeme žadatele, že příjem žádostí o podporu do 20. výzvy IROP  bude ukončen v pátek 29. 7. 2016 ve 14.00 hodin.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty