Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 24 Výstavba a modernizace ...

Výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Číslo výzvy: 24
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 07.03.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14.03.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 02.09.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. března 2016 kolovou výzvu č. 24 „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. 
Výzva je zaměřena na podporu dvou hlavních aktivit na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy – rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, a rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1, 088 mld. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 50 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 14. března 2016 do 2. září 2016.  Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2018.

Aktuality

30. 11. 2017 Řídicí orgán IROP vydává dne 30. 11. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel bylo upřesnění metodiky k monitorovacímu indikátoru 7 51 10, které se promítlo do aktualizace vzoru Podmínek a Metodického listu (přílohy č. 2 a 3).

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.

17.5.2017 Řídicí orgán IROP vydává dne 17. 5. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé, aktualizace vzoru Podmínek (příloha č. 2).
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.

22.8.2016 Řídicí orgán IROP vydává dne 22. 8. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Hlavním předmětem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.
Ani další změny Specifických pravidel nemají žádný vliv na přípravu a předkládání žádostí o podporu ve 24. výzvě IROP, jsou formálního charakteru, doplňují již zveřejněná upřesnění a informace o veřejné podpoře. Text výzvy zůstává nezměněn.
Upozorňujeme žadatele, že příjem žádostí o podporu do 24. výzvy IROP  bude ukončen v pátek 2. 9. 2016 ve 14.00 hodin.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 24 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty