Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury ...

Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center

Číslo výzvy: 38.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18.07.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.07.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 11. července 2016 kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „ Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
 Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. 
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na rozvoj komunitních center (38. výzva „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ nebo 39. výzva „„Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL“) žadatel podá žádost o dotaci.  
Z 38. výzvy   je připraveno pro žadatele 141 176 471 mil. Kč (ERDF + SR), z 39. výzvy je připraveno u 39. výzvy  329 411 765 Kč (ERDF+SR), z  toho je 174 073 000 Kč alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.  Doba realizace projektu je do 31. 12. 2019.

Seminář pro žadatele k 38. a 39 výzvě IROP

Ve čtvrtek 28. července 2016 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky uspořádal seminář pro žadatele k 38. a  39. výzvě IROP. Použité prezentace naleznete zde.

Aktuality

24. 7. 2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 7. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a Specifická pravidla výzvy č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“. 
Řídicí orgán IROP  vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  38. a 39. výzvě.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů, formální sjednocení textu kapitoly Veřejná podpora a úprava obecného vzoru Podmínek.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
Text výzvy č. 38 zůstává nezměněn.

15.2.2017 Řídicí organ IROP oznamuje, z důvodu pokrytí projektů v pozitivním stavu alokací výzvy navyšuje alokaci 38. výzvy o 104 999 998 Kč z EFRR.

20.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že dne 20. 9. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a specifická pravidla výzvy č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“. 
Řídicí orgán IROP  vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  38. a 39. výzvě. Aktualizace upravuje rozlišení cílových skupin projektu a nově byla doplněna povinnost dodávat přílohu žádosti č. 15 Čestné prohlášení o skutečném majiteli. Ostatní aktualizace Specifických pravidel výzev č. 38 a č. 39 administrativního rázu jsou uvedeny v textu pravidel.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 38 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty