Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému ...

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Číslo výzvy: 4.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 17. září 2015 průběžnou výzvu „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 
Cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy , implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. Dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

Alokace výzvy je 470 588 235 Kč.

Aktuality

22.7.2016, ŘO IROP oznamuje, že od 22. července 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 4 IROP „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • Rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná.
  • Zrušení povinné přílohy č. 6 Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.
  • Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015.
  • Úprava vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Dopisu MMR/Stanovení výdajů na základě obecného vzoru pro všechny výzvy.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty