Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 45 Podpora pořizování a ...

Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD

Číslo výzvy: 45.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 19.08.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.08.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2022
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 12. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty  CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu".
Komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“) přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova vychází ze znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Místní akční skupiny zpracovávají integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. 
V této výzvě bude podporováno zpracování územních plánů nebo jejich změna. Změnu územního plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny.
Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, pořizovaných z vlastního podnětu obce. Např. pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti využití tohoto prostoru pro rozvoj obce.
Územní i regulační plány lze zpracovat pouze pro území obce s rozšířenou působností.
Poslední leč neméně významnou podporovanou aktivitou je pořízení územních studií. Bude možné financovat územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností.
Na realizaci projektů je připraveno 95 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD. 
Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 45 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 
 

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    .

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty