Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové ...

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

Číslo výzvy: 57.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13.10.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.11.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.04.2017
Dne 6. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument         Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 923.14KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na další vzdělávání (56. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ nebo 57. výzva „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“)  žadatel podá žádost o dotaci. 
Vyhlášená výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“  a je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 57 připraveno 352,8 mil. Kč.

Seminář pro žadatele k 56 a 57. výzvě IROP

Ve středu 19. října 2016 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centrum) pořádalo společný seminář pro žadatele k těmto výzvám. Bližší informace i použité prezentace a naleznete zde
 
Aktuality

16. 2. 2018 Řídicí orgán IROP informuje o schválených projektech v rámci 57. výzvy IROP.
Registrováno bylo 146 projektů za více jak 1,26 mld. Kč, přičemž schváleno bylo 39 projektů v celkové výši dotace přes 342 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Seznam projektů naleznete     zde [PDF, 799.17KB].


Pozn.: V rámci výzvy je podpořeno i deset projektů ve vazbě na Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Cílem těchto projektů je také zlepšení situace v těchto lokalitách. Pro projekty s vazbou na KPSVL byla na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování předem rezervována alokace a díky tomu jsou podpořeny všechny úspěšné projekty s vazbou na KPSVL a to i ty, které mají méně bodů, než ostatní projekty.


12.4.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 12. dubna 2017 byla provedena aktualizace textů výzev č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL“. V rámci aktualizace došlo k prodloužení příjmu žádostí do 18. dubna 2017, do 14:00. Původně plánovaný termín ukončení 14. dubna 2017 koliduje s termínem státního s svátku a ohledem na žadatele a dostupnost technické podpory při finalizaci žádostí bylo rozhodnuto o prodloužení termínu příjmu žádostí. Přesto žadatelům důrazně doporučujeme, aby finalizaci své žádosti nenechávali na poslední chvíli. 

31.3.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. března 2017 došlo k vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 31. března 2017 u výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a u výzvy č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“.
 
Důvodem vydání aktualizace je doplnění území obcí Chomutov a Žďár nad Sázavou na seznam obcí s Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování pro výzvu č. 57 “Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“. V návaznosti na tuto změnu došlo také k dalším úpravám Specifických pravidel a 56. a 57. výzvy, které jsou uvedeny v přehledu změn. Jedná se zejména o zjednodušení pro žadatele odstraněním povinnosti dokladovat ceny obvyklé.

7.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 7. listopadu 2016 došlo k vydání aktualizací textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 4. listopadu 2016 u výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a u výzvy č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“.
Důvodem vydání aktualizací je upřesnění způsobilosti výdajů při nákupu nemovitostí (pozemků a staveb) s ohledem na výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. Součástí aktualizace je také uvedení komplementárních vazeb na programy přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. Další změny jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v přehledu změn. 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. Upozorňujeme, že na krajských pracovištích jsou specialisté na SC 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, na výše uvedeném odkazu naleznete tabulku s kontakty na tyto specialisty.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty