Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 7 Deinstitucionalizace ...

Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Číslo výzvy: 7
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30.09.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.10.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.03.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. září 2015 kolovou výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, zaměřenou na aktivitu deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. 
 Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. 
 Celková alokace výzvy je 2 000 000 000Kč.

Aktuality

8. 9. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. září 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je doplnění upřesňujících informací pro příjemce dotace ohledně povinnosti naplnění cílové hodnoty indikátoru Kapacita služeb sociální práce a sankcí za nenaplnění či neudržení jeho cílové hodnoty. Úprava má dopad do přílohy Specifických pravidel k Metodickému listu předmětného indikátoru a do příloh Specifických pravidel týkajících se Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace či Krácení peněžních prostředků. Do kapitoly Specifických pravidel k indikátorům byla dána upřesňující informace k povinnosti naplnění cílových hodnot indikátorů výzvy a termínů k jejich naplnění. Přehled provedených změn je uveden na začátku Specifických pravidel. Ke změnám v textu výzvy nedochází.

5.5.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. 5. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 6, 7, 8 a 9). Přehled změn je uveden v úvodu Specifických pravidel.

27.9.2016 Dvě žádosti z výzvy č. 7 byly na základě hodnocení žádosti ze strany CRR vyřazeny z dalšího hodnocení. ŘO IROP provedl přezkum cca v červenci 2016 s tím, že námitky byly důvodné. CRR a Řídicí orgán IROP řeší otevření kritérií v MS2014+, která je potřeba přehodnotit (technické problémy). Technicky se řeší zaktivnění kritérií potřebných k provedení opravného hodnocení. 


2.12.2015 ŘO IROP oznamuje, že od 2. 12. 2015. Byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k Výzvě č. 7. Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 7. výzvě. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Úpravami jsou dotčeny zejména kapitoly 2.3 Povinné přílohy k žádosti a 2.6 Způsobilé výdaje. Aktualizována byla také příloha Pravidel č. 1, 3 a 11.

 
11.11.2015 ŘO IROP upřesňuje informaci týkající se prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu ve výzvě č. 7  „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“. V případě pořízení nemovitostí, které jsou předmětem projektu (nákup budovy, bytu), kdy příjemce ještě není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá příjemce listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, který bude předmětem projektu. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.
 
Specifická pravidla pro žadatele pro 7. Výzvu budou revidována v průběhu týdne od 16. 11. 2015.
 
Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty