Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a ...

Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Číslo výzvy: 70
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 06.03.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20.03.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 21.12.2018

Dne 23. února 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 70. výzvu „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Podpora je zaměřena na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit konektivitu k Transevropské dopravní síti či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu. Vybrané silniční úseky tvoří tzv. Prioritní regionální silniční síť, která představuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic II. a III. třídy.

Příjemci podpory mohou být kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 10,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 611 mil. Kč. Předmětem podpory nejsou opravy silnic II. a III. třídy. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není omezena, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5  mil. Kč.

Řídicí orgán IROP upozorňuje žadatele na chyby v žádostech ve stále ještě probíhající 1. výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, které i s doporučením, jak se chybám vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá pochybení žadatelů v 1. výzvě IROP [MS Word, 530.77KB]. Oproti 1. výzvě IROP dochází ve výzvě č. 70 k dílčímu rozšíření způsobilosti výdajů a ke zjednodušení povinných příloh k žádosti o podporu. K podstatné změně dochází v datu ukončení realizace projektů, které může být v nejzazším případě stanoveno až na 30. 6. 2023.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz od 20. března 2017. V 1. výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ bude příjem žádostí o podporu ukončen 31. března 2017. Žadatelé dále mohou své projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy předkládat do výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI" a navazujících výzev nositelů ITI a zprostředkujících subjektů ITI, pokud jsou situovány na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké nebo Ostravské aglomerace, nebo do výzvy č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ" a navazujících výzev nositelů IPRÚ, pokud jsou situovány na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko - Jablonecké nebo Zlínské aglomerace.

Aktuality

16. 8. 2017 Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

Hlavním předmětem revize je upřesnění pravidel na základě konzultací se žadateli a upřesnění metodiky. Pro projekty rekonstrukcí/modernizací silnic je doplněna možnost doložit také aktualizaci diagnostického posudku k projektové dokumentaci stavby. Co se týká dalších požadavků na podporované aktivity, dochází k nahrazení nesprávně použitého pojmu „životnost“ za „návrhové období“. Metodické listy indikátorů pro rekonstruované silnice upřesňují započítávání vyvolaných investic. Dále dochází k aktualizaci příloh č. 1, 4 a 5, především v reakci na dostupnost výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2016 a opravu chybně uvedených krajních bodů vybraných úseků prioritní sítě na území některých krajů. Text výzvy zůstává nezměněn.

Příjem žádostí o podporu do průběžné 70. výzvy IROP  probíhá od 20. března 2017 a bude ukončen 21. prosince 2018.
 

Seminář pro žadatele k 70. výzvě IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádalo dne 14. března 2017 v Praze seminář pro žadatele k výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“. Program a použité prezentace naleznete zde.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/    .

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty