Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury ...

Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Číslo výzvy: 74
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11.05.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19.05.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16.11.2017
Dne 28. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 74. výzvu „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 140 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 24,7 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 10 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 19. května 2017.

Seminář pro žadatele k 74. výzvě IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (Centrum)  pořádálo ve středu 10. května 2017 seminář pro žadatele k 74. výzvě „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1. Bližší informace a použité prezentace jsou zveřejněny zde.
Centrum  pořádá ve spolupráci s Eurocentry tzv. krajské semináře k této výzvě, zatím jsou naplánovány v Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Praze Jihlavě a Zlíně, více informací naleznete v kalendáři akcí  Centra     i v kalendáři na webu IROP.

Aktuality

Řídící orgán IROP vydává dne 3. 7. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 74. výzvy IROP „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
Hlavním předmětem revize je úprava způsobilých výdajů (chybné zařazení nákupu pozemků do způsobilých výdajů na hlavní aktivity projektu) a změna metodiky spočívající v uvádění indikátorů, které nejsou povinné k naplnění, v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za nenaplnění respektive překročení těchto indikátorů nebude udělena sankce. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn. Žadatelé dosud předložili 4 žádosti o podporu.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty