Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 76 Muzea II.

Výzva č. 76 Muzea II.

Číslo výzvy: 76
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Muzea a jejich zřizovatelé - kraje, organizace zřizované/zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: - muzeum je zřizováno státem nebo krajem; - muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; - průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 04.09.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 09.10.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.01.2018
ŘO IROP dne 17. srpna 2017 vyhlásil novou výzvu zaměřenou na podporu muzeí. Jedná se o výzvu č. 76 „Muzea II.“ Pro krajská muzea a muzea zřizovaná státem je připraveno 900 mil. Kč z EU a 158 mil. Kč ze státního rozpočtu. 
Žadatelé mohou předkládat žádosti od 27. září 2017 do 31. ledna 2018.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 3 mil. Kč, celkové výdaje mohou činit maximálně 123 282 000 Kč.
Podpořena mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem, která spravují sbírku podle zákona č. 122/20000 Sb. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 0000 návštěvníků.
Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.
 

Seminář pro žadatele k 76. výzvě IROP

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá dne 13. 9. 2017 seminář pro žadatele k 76. výzvě „Muzea II“ v Praze od 9:30 v prostorách  Akademie veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Registrační formulář a program naleznete zde.
 

Aktuality

13. 2. 2018 ŘO IROP oznamuje, že byl ukončen příjem žádostí do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Muzea II.“ Zájem žadatelů značně převýšil připravenou částku 900 milionů korun. Předloženo bylo 46 projektů za 2,35 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Seznam předložených projektů naleznete     zde [PDF, 383.26KB].

27.9.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů v prvním dni otevření výzvy IROP č. 76 posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 27. 9. 2017, 14:00 na 9. 10. 2017, 14:00.
Změna je provedena z důvodu rovnosti podmínek pro žadatele. V souvislosti s tímto krokem oznamujeme změny v textu výzvy.

 4. 9. 2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 4. září 2017 zveřejnil aktualizaci 76. výzvy IROP „Muzea II.“. Revize se týká textu 76. výzvy, kde jsou upřesněni způsobilí žadatelé – muzea a zřizovatelé muzeí.
Předmětem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je doplnění možnosti smlouvy o smlouvě budoucí u povinné přílohy č. 5 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu. Přehled všech změn je uveden na začátku Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Změny nemají dopad na přílohy Specifických pravidel.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty